Jaargang 83 nummer 4 van 28 september 2019

Artikelen

Leegstand van woningen bestrijden door tijdelijke verhuring of terbeschikkingstelling

T. Vandromme|p 122

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 14 maart 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Advocaat – Beroepsgeheim – Btw-lijst cliënten – Geheimhoudingsplicht administratie – 2. Beroepsgeheim – Advocaat – Btw-lijst cliënten – Geheimhoudingsplicht administratie

met noot| p 139
Hof van Cassatie 24 mei 2018

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid – Verlies van het maatschappelijk kapitaal – Alarmbelprocedure – Aanvangspunt van de termijn bepaald in oud art. 322 W.Venn.

p 139
Hof van Cassatie 04 mei 2018

Naamloze Vennootschap – Verlies van het maatschappelijk kapitaal – Alarmbelprocedure – Aanvangspunt verjaringstermijn aansprakelijkheidsvordering bepaald in oud art. 198, § 1, eerste streepje W.Venn.

p 139
Hof van Cassatie 13 april 2018

Vennootschap – Vennootschap onder firma – Oud W.Venn. – Gezag van gewijsde van vonnis t.a.v. niet bij de procedure betrokken vennoten – Geen gezag van gewijsde t.a.v. vennoten

p 140
Hof van Cassatie 02 februari 2018

Vennootschap – Commanditaire vennootschap – Bestuur – Oud W.Venn. – Beherende vennoten of persoon die met de vennootschap verbonden is

p 140
Hof van Cassatie 07 september 2017

Afstand van recht – Nietigheid van overeenkomst wegens geweld – Uitdrukkelijk of stilzwijgend – Feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn – Vrijwillige uitvoering van overeenkomst

met noot van - N. Portugaels, B. Weyts| p 140
Raad van State 05 maart 2019

Raad van State – Belang – Rechtstreeks belang – Pacht – Verbod om bomen te planten – Uitreiking van vergunning tot bebossing – Gevolg voor pachtovereenkomst – Onwettigheid van vergunning wordt lopende procedure inzake pachtopzeg ingeroepen bij de vrederechter – Geen beletsel om wettigheid ook rechtstreeks voor de Raad van State te betwisten

met uittreksel uit het verslag van auditeur - J. Goris| p 143
Hof van Beroep Antwerpen 16 maart 2017

Factuur – Protest – a) Bedongen termijn van zeven dagen – Onredelijk kort – b) Toepassingsgebied – Ereloonnota’s en afrekeningen van beoefenaren van vrije beroepen – Bestemmeling die niet akkoord gaat met ereloonnota’s – Protestplicht

p 146
Hof van Beroep Brussel 21 februari 2017

Vennootschap – Vennootschapsvordering – Gebrek aan beslissing van algemene vergadering – Onontvankelijkheid – Bekrachtiging – Laattijdigheid – Toepassingsgebied – Alle bestuursfouten

p 148
Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Kortrijk 24 juli 2018

Boekhouder – Digitaal dossier – Geen eigendom van cliënt – Geen verplichting tot overdracht aan nieuwe boekhouder van cliënt – Algemene Verordening Gegevensbescherming – Strekking – Enkel rechten voor cliënt en niet voor nieuwe boekhouder

p 152
Vredegerecht Genk 12 februari 2019

Gewijsde (rechterlijk) – Burgerlijke zaken – Eerdere beslissing van vrederechter impliciet gebaseerd op rechtsgeldig gesloten huurovereenkomst – Onmogelijkheid nadien te beslissen dat de huurovereenkomst nietig is wegens het beweerde ontbreken van een essentieel bestanddeel

p 154
EHRM 15 maart 2018

Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Verbod van foltering – Vordering tot schadevergoeding – Forum necessitatis – Extraterritorialiteit – Voorwaarden

door - M. Leloup| p 156
EHRM 13 maart 2018

Rechten van de mens – Eigendomsrecht – Stedenbouwkundige vergunning – Herstelvordering – Eerlijk proces – Recht op toegang tot een rechter – Tenuitvoerlegging – Dwangsom

door - C. Daniels| p 157
EHRM 22 februari 2018

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Bescherming persoonlijke informatie opgeslagen op werkcomputer – Voorwaarden – Legaliteit, legitimiteit en proportionaliteit

door - M. Leloup| p 158