Ruimtelijke ordening – Afbakening havengebied – Linkerscheldeoevergebied – Standstill-verplichting – Inspraak

Met het arrest nr. 113/2019 van 18 juli 2019 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 maart 2018 houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen. Door de Vlaamse Regering te machtigen om de grenzen van het havengebied en de daarin bedoelde zones vast te leggen zonder dat zij daarvoor een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet vaststellen, heeft de decreetgever geen afbreuk gedaan aan de waarborgen inzake inspraak van het betrokken publiek en raadpleging van de bevoegde milieu-instanties, en bijgevolg de standstill-verplichting van art. 23 Gw. niet geschonden.

p 160 | 113/2019 | | Grondwettelijk Hof