Vlaamse Wooncode – Procedure Raad van State – Genootschap Advocaten Publiekrecht – Geen belang

Met het arrest nr. 12/2020 van 23 januari 2020 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van een bepaling in de Vlaamse Wooncode die een beroep met volle rechtsmacht instelt bij de Raad van State, dat geen schorsende werking heeft. Het Hof oordeelt dat de VZW Genootschap Advocaten Publiekrecht niet doet blijken van het vereiste belang. Zij maakt niet aannemelijk in welk opzicht de bestreden bepaling haar zou verhinderen om haar statutaire doelstelling, die erin bestaat de wetenschappelijke studie van het publiekrecht te bevorderen, na te streven. In zoverre zij volgens haar statuten ook de belangen verdedigt van haar leden, die advocaten zijn, doet zij, zoals de tweede verzoekende partij die advocaat is, evenmin blijken van het rechtens vereiste belang. Het gegeven dat de bestreden bepaling ertoe zou bijdragen dat de regelgeving complexer wordt, volstaat op zich niet om te doen blijken van een belang, aangezien een zekere complexiteit niet uitzonderlijk is in het recht.

p 1320 | 12/2020 | | Grondwettelijk Hof