Jaargang 83 nummer 33 van 18 april 2020

Artikelen

De valkuilen van een onlineaankoop bij Uncle Sam en Auntie Asia

J. Schenk|p 1282

De expertise in het internationaal privaatrecht: een moeilijk huwelijk?

J. Van Doninck|p 1283

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 20 november 2019

1. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Schuldvraag – Ambtshalve kwalificatie van de feiten – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Schuldvraag – Nieuw element – Middel van openbare orde

met noot| p 1296
Hof van Cassatie 03 september 2019

Verjaring – Strafzaken – Werking in de tijd – Verlenging van de verjaringstermijn – Wegverkeer – Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid

met noot| p 1296
Hof van Cassatie 29 mei 2019

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Doelstelling – Meer doelmatige behandeling van zaken in hoger beroep – Opduiken van nieuwe element – Schuldvraag niet in verzoekschrift noch in grievenformulier beoogd – Mogelijkheid voor appelrechter om ambtshalve een middel van openbare orde op te werpen dat de bij hem aanhangig gemaakte zaken geen misdrijf zijn – Voorwaarden

p 1297
Hof van Cassatie 07 mei 2019

Bewijs – Burgerlijke zaken – a) Begin van schriftelijk bewijs – Begrip – Beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter – Controle door het Hof van Cassatie – b) Eed – Gedingbeslissende eed – Begrip – Beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter – Controle door het Hof van Cassatie

met noot| p 1298
Hof van Cassatie 01 juni 2018

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Bestaan van contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting tot betaling – Wettelijke opdracht

met noot| p 1299
Raad van State 18 november 2019

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Tucht – Tuchtprocedure – Georganiseerd administratief beroep – Niet inroepen van een grief in de administratieve procedure – Grief om die reden niet onontvankelijk in de procedure voor de Raad van State – Geen uitdrukkelijke afstand van grief – Voorwaarden om tot afstand te kwalificeren – Bewijslast – Rechtsmisbruik – Verval van recht – Recht van verdediging

met noot| p 1299
Hof van Beroep Antwerpen 21 december 2016

Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Contractuele erfstelling – Onttrekking van goederen aan het nalatenschapsvermogen – Gevolg – Inkortingsvordering – Aard – Contractuele reserve

p 1299
Hof van Beroep Gent 10 november 2016

Testament – Rechtsonbekwaamheid om te ontvangen – Toepassingsvoorwaarden – Gezondheidsberoepen –Verpleegkundigen – Behandeling gedurende de laatste ziekte – Begunstiging tijdens de ziekte – Invulling – Verpleegkundigen – Thuisverpleging – Nadien overgegaan in vrijwillige dienstverlening

p 1301
Hof van Beroep Gent 10 november 2016

Huwelijksvermogensrecht – Vereffening-verdeling – Gemeenschappelijk vermogen – Uitbating van een benzinestation – Gerantschap – Waardering – Goederenvoorraad

p 1304
Hof van Beroep Antwerpen 25 oktober 2016

Burgerlijke rechtspleging – Hervatting van het geding – Zonder voorwerp – Rechtsplegingsvergoeding ten laste van de tevergeefs vorderende partij

p 1306
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 14 mei 2019

Bewaargeving – Bezoldigde bewaargeving – Aansprakelijkheid bewaarnemer – Beoordeling volgens criterium van de goede huisvader

met noot van - B. Demarsin| p 1307
Nederlandstalige Rechtbank Brussel 21 februari 2019

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Buitengewone termijn – Foutieve betekening van het verzet ingevolge een vergissing van de gerechtsdeurwaarder – Geval van overmacht – Gevolgen – Verlenging van de termijn – 2. Overmacht – Aantekenen van een rechtsmiddel – Strafzaken – Verzet dat wordt betekend aan de procureur de Konings te Brussel in plaats van aan de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde

met noot| p 1313
Vredegerecht Antwerpen 13 april 2018

Handelshuur – Huurhernieuwing – a) Antwoord van verhuurder – Vereiste van zekerheid – Sanctie – Onregelmatig antwoord – b) Verhuurder die huurhernieuwing afhankelijk stelt van nieuwe voorwaarden – Duidelijke keuze – c) Aanvraag tot huurhernieuwing – Aanbod tot contracteren – Contractvrijheid – Begrenzing – Geen fictieve noch belachelijk lage huurprijs – d) Onenigheid over de prijs – Vergelijking met de huurprijs voor verschillende vergelijkbare onroerende goederen

p 1314