Strafrecht – Spijtoptantenregeling – Rechterlijke controle – Recht op tegenspraak

Met het arrest nr. 16/2020 van 6 februari 2020 verwerpt het Grondwettelijk Hof de beroepen tot vernietiging van de spijtoptantenregeling, ingevoerd bij de wet van 22 juli 2018. Die wet maakt het mogelijk dat verdachten of veroordeelden in ruil voor strafvermindering of -uitsluiting informatie geven over zware en georganiseerde criminaliteit. Wel moeten verschillende bepalingen op een wijze worden geïnterpreteerd die in overeenstemming is met de Grondwet. Voorts moet rekening worden gehouden met bepaalde overwegingen van het Hof bij de interpretatie van de wet. Op die manier is verzekerd dat bij de spijtoptantenregeling steeds een daadwerkelijke rechterlijke controle en het recht op tegenspraak gewaarborgd zijn. Tot de wettelijke waarborgen behoort in een rechtsstaat het verbod van willekeur. Het komt om die reden het bevoegde onderzoeks of vonnisgerecht toe na te gaan of toepassing van de spijtoptantenregeling noodzakelijk is om de waarheid aan het licht te brengen en of de gelijke behandeling van alle in het onderzoek betrokken personen is nageleefd.

p 1320 | 16/2020 | | Grondwettelijk Hof