Waalse Gewest – Milieumisdrijven – Ambtenaren – Huiszoeking – Rechten en waarborgen

In arrest nr. 60/2021 van 22 april 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de mogelijkheid voor de personeelsleden van het Departement Natuur en Bossen van het Waalse Gewest om een huisvisitatie met de voorafgaande toestemming van een onderzoeksrechter te verrichten, teneinde de naleving van de wetgeving betreffende de bescherming van het leefmilieu te controleren, in overeenstemming is met de Grondwet. Het Hof is evenwel van oordeel dat die mogelijkheid moet worden toegepast met inachtneming van verschillende waarborgen die het opsomt. Allereerst dient de voorafgaande toestemming van de onderzoeksrechter met redenen te zijn omkleed. Vervolgens dienen de ambtenaren de eed te hebben afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg, dienen zij rekening te houden met het evenredigheidsbeginsel en dienen zij binnen de strikte uitoefening van hun opdracht te handelen. In geval van weigering van de eigenaar mogen de ambtenaren niet met geweld de woning binnentreden, noch de inzage van documenten afdwingen of gesloten kasten of kluizen openen. Ten slotte kan de huiszoeking niet plaatsvinden tussen 21 uur en 5 uur ’s morgens.

p 1640 | 60/2021 | | Grondwettelijk Hof