Jaargang 84 nummer 41 van 12 juni 2021

Artikelen

Tegenspraak bij evenredige verdeling, de weg kwijt tussen formalisme en pragmatisme

K. Slabbaert|p 1602

Digitaal goederenrecht: een verkenning

J. Baeck|p 1603

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 24 september 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Consulaire bijstand – Verdrag van Wenen inzake Consulair Verkeer (1963) – Richtlijn (EU) 2015/637 betreffende de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde Unieburgers – Wet van 9 mei 2018 tot wijziging van het Consulair Wetboek – Subjectieve rechten – Vluchtelingen en staatlozen – Dubbele nationaliteit – Risicogedrag – 2. Volkenrecht – Consulaire bijstand – Verdrag van Wenen inzake Consulair Verkeer (1963) – Richtlijn (EU) 2015/637 betreffende de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde Unieburgers – Wet van 9 mei 2018 tot wijziging van het Consulair Wetboek – Subjectieve rechten – Vluchtelingen en staatlozen – Dubbele nationaliteit – Risicogedrag

met noot van - S. Duquet, J. Wouters| p 1617
Hof van Cassatie 10 mei 2021

1. Ouderlijk gezag – Niet-samenlevende ouders – Gezagsco-ouderschap – Afwijking – Beoordeling door de familierechter – Toets door het hof van cassatie – 2. Alimentatie – Bloedverwanten in neerdalende lijn – Gewone versus buitengewone kosten – Motiveringsverplichting van de familierechter

p 1623
Hof van Cassatie 08 december 2020

Informaticacriminaliteit – Informaticabedrog – Beogen voor zichzelf of voor een ander een onrechtmatig economisch voordeel te verwerven – Geen aantasting van andermans vermogen vereist

met noot| p 1623
Hof van Cassatie 07 december 2020

Kort geding – Taak van de rechter – Schijn van recht

p 1624
Hof van Cassatie 04 september 2020

Overeenkomst – Nietigheid – Gevolg – Restitutieverbintenissen – Rechter die overeenkomst ambtshalve nietig heeft verklaard – Oordeel van rechter over omvang van de restituties – Verplichting de partijen de gelegenheid te geven hierover tegenspraak te voeren

met noot van - L. Cornelis| p 1624
Hof van Beroep Gent 11 februari 2021

1. Afstamming – Vaderschap – Betwisting – Echtgenoot – Bezit van staat als grond van onontvankelijkheid – Rechtspraak Grondwettelijk Hof – Relatieve grond van niet-ontvankelijkheid – Belangenafweging – 2. Afstamming – Bezit van staat – Voorwaarden – Beoordeling door de familierechter – 3. Burgerlijke rechtspleging – Bevestiging onderzoeksmaatregel – Art. 1068, tweede lid Ger.W. – Terugwijzing naar eerste rechter

p 1627
Hof van Beroep Gent 16 mei 2019

Afstamming – Erkenning – Door vader – (Schijn)erkenning in het verblijfsbelang van de moeder en het kind – Fraude – Vordering tot nietigverklaring van het openbaar ministerie – Verjaring – Toets van de erkenning aan haar eigenlijke doelstelling

p 1632
Hof van Beroep Gent 06 december 2018

Echtscheiding – Gevolgen – Vermogen van de echtgenoten – Minnelijke vereffening-verdeling in de loop van de echtscheidingsprocedure – Mogelijkheid tot homologatie door de echtscheidingsrechter – Gebrek aan homologatie door de echtscheidingsrechter – Regularisatie door hernieuwing door de uitvoering na de echtscheiding

p 1635
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Gent 09 juni 2020

Vennootschap – Verjaring – Vordering tegen vennoot tot volstorting van kapitaal – Vijfjarige verjaringstermijn – Aanvangspunt

p 1638
Hof van Justitie 16 december 2020

Europese Unie – Economisch en monetair beleid – Euro­groep – Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Europese Unie – Handvest Grondrechten – Effectieve rechtsbescherming

door - M. Chamon| p 1639