Onderwijs – Secundair onderwijs – Eindtermen – Geen schorsing

Met arrest nr. 113/2021 van 22 juli 2021 verwerpt het Grondwettelijk Hof de vorderingen tot schorsing van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 februari 2021 dat nieuwe eindtermen invoert voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Het Hof is van oordeel dat de verzoekende partijen geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aantonen en dat de nadelen die de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepalingen voor de verzoekende partijen zou kunnen meebrengen, niet opwegen tegen de nadelen van een schorsing van die bepalingen voor het gehele onderwijsveld, meer bepaald het doorkruisen van de organisatie en de planning van de scholen en van de leerkrachten op een ogenblik dat zij niet meer in de mogelijkheid zijn om nog fundamenteel bij te sturen. Over de grond van de zaak zal het Hof zich later uitspreken.

p 40 | 113/2021 | | Grondwettelijk Hof