Jaargang 85 nummer 1 van 04 september 2021

Artikelen

De uitbreiding van het zorgwonen in de Vlaamse Codex RO

T. Vandromme|p 2

De injunctiebevoegdheid van de stafhouder

H. Buyssens|p 3

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 mei 2020

Verzekeringen – Verkeersongeval – Motorrijtuigen – Vergoeding zwakke weggebruikers – Artikel 29bis WAM-wet – Uitsluiting bestuurder – Geen schending artikelen 10 en 11 Gw.

p 18
Hof van Cassatie 11 januari 2021

Wet Continuïteit Ondernemingen – Schuldvordering in de opschorting – Schuldvordering tot betaling van de gerechtskosten

p 18
Hof van Cassatie 10 november 2020

Internering – Forensisch psychiatrisch deskundigen­onderzoek – Noodzaak tot actualisatie van een eerder uitgevoerd deskundigenonderzoek – Beoordeling

met noot| p 18
Hof van Cassatie 04 september 2020

Huwelijksvermogensrecht – Gemeenschapsstelsel – Vereffening-verdeling – Vergoedingsrekeningen – Vergoeding verschuldigd aan het eigen vermogen – Bewijs vermenging met gemeenschapsgeld

met noot van - A. Van Thienen| p 19
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Bewijs – a) Burgerlijke zaken – Vermoedens – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter – Beperkingen – b) Handelsverbintenissen – Bewijs tegen handelaar – Alle middelen van recht

p 22
Hof van Cassatie 30 januari 2020

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Geen bewijs mogelijk van aansprakelijke bestuurder – Art. 19bis-11, § 2 WAM – Verplichting van de WAM-verzekeraar om een met redenen omkleed antwoord te geven – Art. 14 WAM

p 23
Raad van State 09 maart 2021

Raad van State – Administratief kort geding – Rechtsmacht – Economische misdrijven – Productveiligheid – Invoer mondmaskers uit China – Weigering conformiteit – Wetboek van economisch recht – Rechtshandhaving – Economische inspectie – Opsporing en vaststelling van inbreuken – Bestreden beslissingen vallen binnen controlebevoegdheid economische inspectie – Bevoegdheid van de justitiële rechter

p 23
Hof van Beroep Brussel 04 juni 2020

1. Bewijs – Handelsverbintenissen – Alle middelen van recht – 2. Koop – Totstandkoming – Wilsovereenstemming over essentiële en substantiële elementen – Vereiste van kennisgeving van substantieel element aan wederpartij – Bijkomstige elementen – Gemeen recht tenzij ander overeengekomen

p 23
Hof van Beroep Brussel 27 juni 2019

1. Factuur – a) Begrip – Bevestiging van voorafbestaande overeenkomst – b) Protestplicht bij niet-akkoord – Verzuim – Feitelijke vermoeden van akkoord – 2. Koop – Levering – Begrip – Art. 1138 BW – Levering in recht – Eigendomsovergang – Uitvoering – Consensuele leveringshandeling – Nakoming – Positieve handelingen die de inontvangstneming door de koper mogelijk maken, vergemakkelijken of het nut ervan verhogen

p 27
Ondernemingsrechtbank Leuven 23 juni 2020

Verjaring – Vervoersovereenkomst – CMR-Verdrag – Schorsing op grond van art. 32, tweede lid CMR-Verdrag – Toepassingsgebied – Vordering van vervoerder tegen zijn opdrachtgever tot betaling van het transport

p 32
Vredegerecht Antwerpen 13 juni 2019

Handelshuur – Herziening van de huurprijs – a) Dwingend recht – Voorafgaand afwijkend beding – Ongeldig – b) Referentiewaarde – Normale huurwaarde bij de aanvang van de huur – Geen betwisting tussen partijen dat de referentiehuurwaarde gelijk is aan de bedongen huurprijs – Bedongen huurprijs als referentiehuurwaarde – c) Nieuwe omstandigheden

p 33

Wetgeving in kort bestek

 • Private en bijzondere veiligheid – Bewakingsactiviteiten – Gebruik van honden p 37
 • Buitenlandse werknemers – Tewerkstelling p 37
 • Fiscale wetboeken en wetten – Relaties tussen FOD Financiën, burgers, rechtspersonen en derden – Dematerialisatie p 37
 • Economie p 37
 • Corona – Onderwijs p 37
 • Effectenrekeningen – Jaarlijkse taks p 38
 • Onroerende goederen – In het buitenland gelegen – WIB 92 p 38
 • Scheepvaart – Handhavingsbeleid p 38
 • Kermissen en aanverwante evenementen – Gebruik van paardachtigen – Verbod – Bescherming en het welzijn der dieren p 38
 • Dienst Voorafgaande Beslissingen – Transparantie p 38
 • Fiscale en sociale regularisatie – Stopzetting van het permanente systeem – Gezinsfiscaliteit p 38
 • Prijs van de liefde – Inperking van de gevolgen – Integratietegemoetkoming – Inkomensvervangende tegemoetkoming p 38
 • Corona p 39
 • Omgevingshandhaving – Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu – VCRO – Milieubeleid p 39
 • Injunctie – Vlaamse bestuursrechtscolleges – Rechtspleging – Organisatie p 39
 • Vrijheidsstraffen van drie jaar of minder – Externe rechtspositie van veroordeelden – Uitstel van inwerkingtreding p 39
 • Herziening van de Grondwet – Recht van personen met een handicap – Volledige inclusie in de samenleving p 40