Ruimtelijke ordening – Vergunningenbeleid – Verkavelingsvoorschriften – Oude versus nieuwe voorschriften

Volgens artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 1°, c), van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vormen verkavelingsvoorschriften van verkavelingen die op het ogenblik van de indiening van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ouder zijn dan vijftien jaar, niet langer een weigeringsgrond voor de aangevraagde vergunning, behoudens wanneer het gaat om voorschriften inzake wegenis en openbaar groen. Die bepaling leidt tot een verschil in behandeling met de verkavelingsvoorschriften van een verkaveling die niet ouder is dan vijftien jaar. In arrest nr. 115/2021 van 16 september 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat dit verschil in behandeling pertinent is ten aanzien van het legitieme doel om het ruimtelijk rendement van de bestaande bebouwde ruimte te verhogen en om te vermijden dat de realisatie van nieuwere beleidsvisies over ruimtelijke ordening wordt belemmerd door verkavelingsvoorschriften van oudere verkavelingen. Bovendien oordeelt het Hof dat de in het geding zijnde bepaling geen onevenredige gevolgen heeft en evenmin de standstill-verplichting van artikel 23 van de Grondwet schendt.

p 488 | 115/2021 | | Grondwettelijk Hof