Jaargang 85 nummer 12 van 20 november 2021

Artikelen

Volumes in het kadaster: een nieuwe drie-dimensionele realiteit

V. Sagaert|p 450

Laudatio uitgesproken op de academische zitting in de Universiteit Antwerpen van 17 september 2021 bij het vertrek van de hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad prof. dr. Aloïs Van Oevelen

W. Rauws|p 451

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 10 juni 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet op burgerrechtelijk gebied – Buitengewone termijn – Overmacht – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Op burgerlijk gebied – Buitengewone termijn – Overmacht

met noot| p 454
Hof van Cassatie 28 mei 2021

Vonnissen en arresten – Vermeldingen – Beraadslaging

p 454
Hof van Cassatie 26 januari 2021

Straf – Verbeurdverklaring – Verplichte bijzondere verbeurdverklaring – Onredelijk zware straf – Beoordeling door de rechter – Gegevens die de rechter in staat moeten stellen die beoordeling te maken

met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 454
Hof van Cassatie 22 januari 2021

Overeenkomst – Ongeoorloofde oorzaak – Fiscale fraude – Doorslaggevende beweegreden – Nietigheid

met noot van - M. Meirlaen| p 459
Hof van Cassatie 15 januari 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Grenzen van het hoger beroep

p 463
Hof van Cassatie 05 januari 2021

1. Strafvordering – Telastlegging – Wijziging van de strafbaarstelling na de feiten – Taak van de rechter – 2. Strafwet – Toepassing in de tijd – Wijziging van de strafbaarstelling na de feiten – Geen herkwalificatie vereist

met noot| p 463
Hof van Cassatie 08 december 2020

Onderzoek in strafzaken – Onderzoekshandelingen – Verhoor van een getuige – Afwezigheid van verplichting voor de onderzoeksrechter om de getuigen zelf te horen

met noot| p 465
Hof van Cassatie 17 november 2020

Drugs – Bezit van verdovende middelen – Cocaïne – Gebruik dat enkel mogelijk is door een voorafgaand strafbaar bezit

met noot| p 465
Hof van Cassatie 30 oktober 2020

Beslag en executie – Uitvoerend beslag – Beslag op roerend goed – Revindicatie – Bewijs – Verkoop onder eigendomsvoorbehoud

p 466
Hof van Cassatie 27 oktober 2020

Strafwet – Toepassing in de tijd – Verbod van retroactieve toepassing van strengere strafwet – Veiligheidsmaatregelen – Onmiddellijke toepasselijkheid – Herstel van het recht tot sturen – Verplichting tot het slagen in het theoretisch en praktisch examen en het medisch en psychologisch onderzoek

met noot| p 466
Hof van Cassatie 13 oktober 2020

Witwassen – Verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van illegale vermogensvoordelen – Bezit, bewaring of beheer – Heimelijke aard van het bezit

met noot| p 466
Hof van Cassatie 08 september 2020

Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel – Ondervraging van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter – Proces-verbaal van voorafgaande ondervraging – Afwezigheid van ondertekening door de onderzoeksrechter – Gevolgen

met noot| p 467
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering motorrijtuigen – Gemeenschappelijk Waarborgfonds – Niet-geïdentificeerd voertuig – Artikel 19bis-13, § 3 WAM-wet – Aanzienlijk lichamelijk letsel – Begrip «een tijdelijke invaliditeit van een maand of meer»

p 468
Hof van Cassatie 07 mei 2020

Notaris – Aansprakelijkheid – Raadgevings- en informatieplicht – Beschrijving van appartementsgebouw in basisakte en navolgende verkoopakten – Nazicht van beschikbare bouwplannen – Nog op te richten appartementsgebouw

p 468
Raad van State 22 april 2021

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – 1. Intrekking gunningsbeslissing en aanname nieuwe gunningsbeslissing na arrest Raad van State – Mogelijkheid tot het betrekken van andere motieven dan door de Raad van State vastgestelde onwettigheden – 2. Retroactief karakter van de nieuwe gunningsbeslissing – 3. Contract gesloten – Onpartijdigheidsbeginsel

p 468
Hof van Beroep Gent 02 januari 2019

Oplichting – Listige kunstgrepen – Vereniging van mede-eigenaars – Procedure van de syndicus tegen de vereniging van mede-eigenaars – Raadsman van de syndicus die aan een andere advocaat de opdracht geeft de vereniging van mede-eigenaars te vertegenwoordigen – Afwezigheid van begeleidende omstandigheden waaruit een bedrieglijk opzet blijkt

met noot| p 469
Hof van Beroep Antwerpen 02 januari 2019

Onderzoek in strafzaken – Telefoontap – Verzoek tot kennisname van de opnames van de niet voor het publiek toegankelijke communicatie op basis van art. 90septies, § 6, tweede lid Sv. – Neerlegging van een verzoekschrift tijdens de regeling van de rechtspleging – Niet-toepasselijkheid van de in art. 127, § 3 Sv. bedoelde termijn

met noot| p 472
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Mechelen 22 april 2021

1. Overeenkomst – Ontbinding wegens wanprestatie – a) Buitengerechtelijke ontbinding – Voorwaarden – b) Fout van ontbindende partij – Voorwaarden – c) Bevoegdheid van de rechtbank – Toezicht op de redelijke verhouding tussen de ernst van de wanprestatie en de ernst van de ontbindingssanctie – 2. Ziekenhuis – a) Beslissing tot aanpassing van de bestraffing van het personeel op de dienst materniteit – Geen advies van Medische Raad vereist – b) Verbintenis nodige infrastructuur en personeel ter beschikking te stellen – Inspanningsverbintenis

p 473
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 14 februari 2020

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Betrokken motorrijtuig – Begrip – Oversteken van de rijbaan om in te stappen in het motorrijtuig

p 482
Vredegerecht Antwerpen 04 juni 2020

1. Afstand van recht – Beperkt zakelijk recht – Eenzijdige rechtshandeling – Niet noodzakelijk op te nemen in notariële akte – 2. Eigendom – Omvang – Beperking – Vestiging van erfdienstbaarheid

p 484
EHRM 14 januari 2020

Rechten van de mens – Gelijkheid en niet-discriminatie – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Verbod van haatboodschappen – Bescherming van seksuele minderheden

door - V. Verbelen| p 487