Strafrechtspleging – Hoger beroep – Volgberoep van de beklaagde – Termijn

In arrest nr. 103/2021 van 8 juli 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat art. 205 Sv. het gelijkheidsbeginsel en de wapengelijkheid schendt, in zoverre het niet voorziet in een bijkomende termijn van tien dagen voor de beklaagde die geen hoger beroep heeft aangetekend, om alsnog een volgberoep in te stellen wanneer het openbaar ministerie zijn beroep heeft beperkt tot bepaalde gedeelten van het betwiste vonnis. Uit die vaststelling van ongrondwettigheid volgt dat een dergelijk volgberoep van de beklaagde ontvankelijk moet worden verklaard. In afwachting van een optreden van de wetgever, staat het aan de strafrechter om een einde te maken aan de ongrondwettigheid. Wel handhaaft het Hof de gevolgen van de bepaling voor de definitieve rechterlijke beslissingen op tegenspraak die gewezen zijn vóór de bekendmaking van arrest nr. 103/2021 in het Belgisch Staatsblad.

p 488 | 103/2021 | | Grondwettelijk Hof