Arbeidsrecht – Eenheidsstatuut – Ontslagcompensatievergoeding – Opzeggingsvergoeding – Cumulatieverbod

In het arrest nr. 162/2021 van 18 november 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 103, § 1, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals gewijzigd bij artikel 109 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, in de interpretatie volgens welke de periode die door de ontslagcompensatievergoeding wordt gedekt en de periode die door de opzeggingsvergoeding wordt gedekt op elkaar moeten volgen zonder te kunnen samenvallen, geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

p 768 | 162/2021 | | Grondwettelijk Hof