Jaargang 85 nummer 19 van 08 januari 2022

Artikelen

Rechtspraak

Hof van Justitie 06 oktober 2020

Europese Unie – Vrij verkeer van personen – Economisch niet meer actieve migrerende Unieburgers – Zorg voor schoolgaande kinderen – Recht op sociale uitkering – Richtlijn 2004/38 – Verordening 492/2011 – Verordening 883/2004

door - H. Verschueren| p 730
Hof van Justitie 17 december 2020

Europese Unie – Vrij verkeer van werknemers en burgerschap van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht voor langer dan drie maanden – Werkzoekenden geregeld in art.14, lid 4, onder b) – Redelijke termijn om kennis te nemen van geschikte vacatures en maatregelen te nemen om te worden aangesteld – Verplichtingen die het gastland gedurende deze termijn aan de werkzoekende oplegt – Voorwaarden voor het verblijfsrecht

door - H. Voogsgeerd| p 732
Hof van Justitie 17 december 2020

Europese Unie – Taalgebruik in de EU-instellingen – Cosmetica – Verordening (EG) nr. 1223/2009 – Etikettering in een vreemde taal – Verwijzing naar een gedetailleerde productcatalogus in de taal van de consument

door - S. Van der Jeught| p 734
Hof van Justitie 01 december 2020

Europese Unie – Vrij verkeer van diensten – Sociale bepalingen van openbare orde – Detacheringsrichtlijn – Wegtransport – Transportmodaliteiten – Internationaal privaatrecht

door - F. van Overbeeke| p 736
Hof van Justitie 12 november 2020

Europese Unie – Vrij verkeer van kapitaal en betalingen – Inkomstenbelasting – Belastbare inkomsten onroerend goed – In België gelegen onroerend goed versus buitenlands onroerend goed – Kadastraal inkomen – Huurprijs en huurwaarde – Financiële sancties – Geldboete – Dwangsom

door - I. Rivière| p 738
Hof van Justitie 22 september 2020

Europese Unie – Hogere voorziening – Staatssteun – Art. 107, lid 3, onder c), VWEU – artikelen 11 en 194 VWEU – Art. 1, art. 2, onder c), en art. 106bis, lid 3, Euratom-Verdrag – Voorgenomen steun ten behoeve van eenheid C van de kerncentrale Hinkley Point (Verenigd Koninkrijk) – Besluit waarbij de steun verenigbaar wordt verklaard met de interne markt – Doelstelling van gemeenschappelijk belang – Milieudoelstellingen van de Europese Unie – Beginsel van bescherming van het milieu, beginsel dat de vervuiler betaalt, voorzorgsbeginsel en duurzaamheidsbeginsel – Bepalen van de betrokken economische bedrijvigheid – Marktfalen – Evenredigheid van de steun – Investerings- of exploitatiesteun – Bepalen van de steunelementen – Garantiemededeling

door - J. Blockx| p 740
Hof van Justitie 17 december 2020

Europese Unie – Art. 18 en 21 VWEU – Uitlevering van een Unieburger aan een derde land – Persoon die het burgerschap van de Unie heeft verkregen nadat hij het centrum van zijn belangen had verplaatst naar de aangezochte lidstaat – Werkingssfeer van het Unierecht – Uitleveringsverbod dat alleen geldt voor eigen onderdanen – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid – Informeren van de lidstaat waarvan de opgeëiste persoon de nationaliteit heeft – Geen verplichting van de aangezochte lidstaat en van de lidstaat van herkomst om de verzoekende derde staat te verzoeken om toezending van het strafdossier

door - V. Glerum| p 742
Hof van Justitie 17 december 2020

Europese Unie – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht van toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter – Structurele of fundamentele gebreken – Begrip «uitvaardigende rechterlijke autoriteit» – Inaanmerkingneming van ontwikkelingen van na de uitvaardiging van het Europees aanhoudingsbevel – Verplichting van de uitvoerende rechterlijke autoriteit om concreet en nauwkeurig na te gaan of er zwaarwegende en op feiten berustende gronden zijn om aan te nemen dat de betrokkene bij overlevering een reëel gevaar zal lopen van schending van zijn recht op een eerlijk proces

door - F. Gremmelprez| p 745
Hof van Justitie 24 november 2020

Europese Unie – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Art. 6, tweede lid – Begrip «uitvoerende rechterlijke autoriteit» – Art. 27, tweede lid – Specialiteitsbeginsel – Art. 27, derde lid, g, en vierde lid – Afwijking – Vervolging voor een «ander feit» dan het feit dat de reden voor de overlevering is geweest – Toestemming van de uitvoerende rechterlijke autoriteit – Toestemming van het openbaar ministerie van de uitvoerende lidstaat

door - V. Glerum| p 747
Hof van Justitie 11 november 2020

Europese Unie – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Art. 24, punt 1 – Exclusieve bevoegdheid betreffende zakelijke rechten op onroerende goederen – Art. 7, punt 1, onder a) – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst – Rechtsvordering van een appartementseigenaar strekkende tot staking van het gebruik van een appartement voor toeristische doeleinden door een andere appartementseigenaar

door - J. Schenk| p 750
Hof van Justitie 16 juli 2020

Europese Unie – Internationaal privaatrecht – Verordening (EU) nr. 1259/2010 – Rome III-Verordening – Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Echtscheiding – Scheiding van tafel en bed – Toepassing buitenlands recht – Uitzonderingsclausule – Art. 10 – Toepassing van het recht van de Staat waar de zaak aanhangig is

door - L. Bruijnen| p 753
Grondwettelijk Hof 10 juni 2021

1. Rechten van de mens – Persoonlijke vrijheid – Voorlopige hechtenis – Onmiddellijke aanhouding – Habeas corpus – 2. Voorlopige hechtenis – Onmiddellijke aanhouding – Motiveringsplicht – Rechtsmiddelen

p 755
Hof van Cassatie 19 maart 2021

Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Verwijzing naar conclusies of stukken

met noot| p 755
Hof van Cassatie 08 maart 2021

Burgerlijke rechtspleging – Vordering in rechte – Uitbreiding of wijziging van de vordering – Voorwaarden – Berusten op feitelijke elementen die in de gedinginleidende akte worden vermeld

p 755
Hof van Cassatie 17 november 2020

1. Strafvordering – Telastlegging – Kwalificatie – Verplichting van de strafrechter om de feiten hun juiste kwalificatie te geven – 2. Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting – a) Algemeen – Kwalificatie van de feiten – Beklaagde die de stiefvader is van het slachtoffer – Vervolging op grond van art. 373, tweede lid, Sw. – Mogelijke herkwalificatie op grond van art. 372, tweede lid, Sw. – b) Geweld – Fysieke en mentale weerbaarheid van het slachtoffer – Afwezigheid van conclusie – Motiveringsplicht van de rechter

met noot| p 756
Hof van Cassatie 10 november 2020

1. Vonnissen en arresten – Vermeldingen – Strafzaken – Art. 780, eerste lid, 3°, Ger.W. niet van toepassing – 2. Strafvordering – Conclusies – Nummering van de middelen – Antwoord van de rechter – 3. Bewijs – Strafzaken – Algemeen – Verweer van een beklaagde op basis van een overeenkomst – 4. Onderzoek in strafzaken – Prejudicieel geschil – Bestaan of draagwijdte van een overeenkomst die een beklaagde aanvoert als verweer tegen een telastlegging – Bewijs

met noot| p 756
Hof van Cassatie 03 november 2020

1. Strafwet – Toepassing in de tijd – Wijziging van de misdrijfomschrijving – Strafbaarheid onder de oude en onder de nieuwe wet – 2. Drugs – Cannabis – Wettelijke omschrijving van het begrip cannabis – Afwezigheid van een wetenschappelijke analyse van de THC-waarde – 3. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Grief over de strafmaat – Verbeurdverklaring vermogensvoordelen – 4. Drugs – Verbeurdverklaring – Facultatieve straf – Motivering

met noot| p 757
Raad van State 26 juli 2021

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Beperken mededinging – Afschermen van de markt – Vereiste van objectieve verantwoording – Duurtijd raamovereenkomst speciale sectoren – Vereiste van zorgvuldigheid en diligentie bij de inschrijver – Laattijdige kritiek op bestekbepalingen – Geen behoorlijk optreden van de inschrijver – Geen uiterst dringende noodzakelijkheid want bij bijtreden kritiek moet bestek fundamenteel worden herschreven

met noot| p 758
Hof van Beroep Antwerpen 23 april 2019

Arbitrage – Arbitrageovereenkomst – Aangewezen arbitrale instantie bestaat niet meer – Gevolg

met noot| p 759
Hof van Beroep Brussel 25 september 2018

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Verstek – Inwilliging van vorderingen tenzij strijdig met de openbare orde – Kennelijk ongegronde vorderingen – Alimentatievorderingen – Mogelijkheid tot matiging

met noot| p 760
Hof van Beroep Gent 08 februari 2018

Samenwoning – Feitelijke samenwoning – Bouwen op grond van een van beide partners – Natrekking – Afstand van natrekking – Opstal – Beëindiging van de relatie – Gevolg – Onverdeelde woning – Vereffening en verdeling

p 761
Burgerlijke Rechtbank 27 juni 2019

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Art. 29bis WAM – Begrip verkeersongeval – Autokeuringsstation – Begrip betrokken

p 764