Eigendomsrecht – Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Algemene vergadering – Vereiste meerderheid

Artikel 577-7, § 1, 2°, e), van het oud Burgerlijk Wetboek, zoals opgesteld vóór de wijziging ervan bij de wet van 18 juni 2018, staat de algemene vergadering van mede-eigenaars van een appartementsgebouw toe om gemeenschappelijke delen te verkopen bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen. In arrest nr. 165/2021 van 18 november 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling geen schending inhoudt van het recht op het ongestoord genot van de eigendom. De bepaling strekt ertoe een blokkering in het beheer van de mede-eigendom te vermijden. Dat is een legitieme doelstelling. De meerderheid van vier vijfden maakt het mogelijk een billijk evenwicht te verzekeren tussen de belangen van de mede-eigendom en de individuele belangen van de mede-eigenaars. Bovendien heeft de wetgever voorzien in beroepsmogelijkheden voor de rechter.

p 768 | 165/2021 | | Grondwettelijk Hof