Adoptie – Voormalige partner – Restrictieve voorwaarden – Belang van het kind

In het arrest nr. 173/2021 van 2 december 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 344-3, 1° en 2°, van het oud Burgerlijk Wetboek een schending inhoudt van de artikelen 10, 11 en 22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 21 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, in zoverre die bepaling erin voorziet dat een minderjarig kind van wie de afstammingsband met de wettelijke ouder werd vastgesteld vóór het huwelijk, de wettelijke samenwoning of het samenleven van die wettelijke ouder met de voormalige partner of een minderjarig kind dat twee vastgestelde afstammingsbanden heeft, niet ten volle kan worden geadopteerd door de voormalige partner van de wettelijke ouder van dat kind, met behoud van de juridische banden tussen het kind en de familie van die wettelijke ouder.

p 848 | 173/2021 | | Grondwettelijk Hof