Jaargang 85 nummer 21 van 22 januari 2022

Artikelen

De vergoeding van de bewindvoerder: in de beperking toont zich de meester

D. Scheers|p 810

Het Belgische profvoetbal aan anti-witwasnormering onderworpen – Een kritische analyse in context

R. Houben|p 811

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 28 oktober 2021

1. Rechten van de mens – Recht op vrijheid van meningsuiting – Belediging en smaad – Belediging van de Koning – 2. Belediging en smaad – Belediging van de Koning

met noot| p 823
Hof van Cassatie 23 september 2021

Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Verrekenbeding – Beding naar Nederlands recht – Uitlegging overeenkomstig Nederlands burgerlijk recht

p 823
Hof van Cassatie 11 mei 2021

1. Huisvesting – Vlaamse Codex Wonen van 2021 – Huiszoeking – Machtiging van de politierechter – Toestemming van de bewoner – 2. Huisvesting – Vlaamse Codex Wonen van 2021 – Minimale woningkwaliteitsnormen – Herstelmaatregel bij cumul woningkwaliteitsgebreken en inbreuken ruimtelijke ordening

met noot van - T. Vandromme| p 823
Hof van Cassatie 20 april 2021

Milieu – Afvalstof – Beheer van afvalstoffen – Tussentijds opslaan – Begrip – Verzuim afvalstoffen te verwijderen

met noot| p 829
Hof van Cassatie 25 januari 2021

Algemene rechtsbeginselen – Recht van verdediging – Taak van de rechter – Ambtshalve aangevoerde middelen

p 829
Hof van Cassatie 22 januari 2021

1. Vereffening en verdeling – Verkoop van goederen – Verkoop van een post-communautair huwelijksgoed – Opbrengst – Verwerking bij de verrichtingen tot vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen – 2. Echtscheiding – Huwelijksvermogensrecht – Faillissement – Vereffening-verdeling

met conculsie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 829
Hof van Cassatie 22 januari 2021

Vereffening en verdeling – Bezwaren – Behandeling door de notaris-vereffenaar en de beslechting door de vereffeningsrechter – Bijkomende bezwaren – Beperking – Enkel over de wijze waarop de notaris-vereffenaar gevolg heeft gegeven aan de rechterlijke beslissing

met conculsie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 833
Hof van Cassatie 24 november 2020

Internering – Voorwaarden tot internering – Proportionaliteit van de maatregel – Beoordeling – Onderzoeks- of vonnisgerecht

met noot| p 835
Raad van State 14 juni 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Sociaal recht – Sociale zekerheid – Rust- en overlevingspensioen – Hervorming pensioenregeling – 1. Werking van de wet in de tijd – Terugwerkende kracht – Onmiddellijke werking – Overgangsbepalingen – Rechtszekerheidsbeginsel – Geen legitieme verwachting dat pensioenwetgeving onveranderd blijft tot bereiken pensioengerechtigde leeftijd – Gelijkheidsbeginsel – Beslissing van werkgevers om stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aan te pakken – Geen vereiste van inschatting van gevolgen voor de toekomst in hoofde van begunstigden – 2. Gelijkheidsbeginsel in sociaaleconomische aangelegenheden – Ruime beoordelingsbevoegdheid wetgever – Verschil tussen personen die vroeger en die later zijn beginnen te werken – 3. Art. 23 Gw. – Standstill – Pensioenhervorming om werken te belonen met meer pensioen dan in het geval van niet werken – Geen algemene absolute achteruitgang – Pensioenhervorming deel van groter geheel – 4. Eerste Aanvullend Protocol EVRM – Persoon die recht op wettelijk pensioen niet kan aanvoeren – Geen bescherming door Eerste Aanvullend Protocol

p 836
Hof van Beroep Antwerpen 09 november 2021

Testament – Bijzonder legaat – Bijzonder legaat van een geldsom – Kwalificatie

p 837
Hof van Beroep Gent 10 juni 2021

Huwelijksvermogensrecht – Woonvergoeding – Vaststelling huurwaarde – Geen noodzaak expertise – Vaststelling door notaris-verefenaar gelet op zijn vastgoedexpertise – Onmogelijke exacte waardebepaling van de woning in de staat in het verleden

p 840
Hof van Beroep Antwerpen 01 juni 2021

Schenking – a) Bewijs – Tussen partijen – Gereglementeerd bewijsstelsel – b) Handgift – Vereiste van buitenbezitstelling van de schenker – Last of modaliteit – Geen strijdigheid met essentiële kenmerken van handgift – Voorbehoud van vruchtgebruik

p 841
Hof van Beroep Antwerpen 20 april 2021

1. Wettelijke samenwoning – Relatiebreuk – Goederen – Gebrek aan eigendomsbewijs – Gevolg – Vermoeden van onverdeeldheid – 2. Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Verkoop van goederen – Aanwijzingsfase – Rechterlijke machtiging – Enkel in geval van akkoord van de deelgenoten – 3. Erfrecht – Vruchtgebruik – Waarborg – Borgstelling – Bedrag – Vrije beoordeling door de rechter

p 843
Ondernemingsrechtbank 15 maart 2021

Financieringsovereenkomst – Aankoop voertuig – Revindicatie door financieringsonderneming (eigenaar) – Derde-verkrijger – Bezit – Goede trouw – Beroepsverkoper – Onderzoeksplicht

met noot| p 845
Vredegerecht Kapellen 16 november 2021

Woninghuur – Opzegging van huurder – Aanvang opzeggingstermijn – Het begrip «maand» in art. 3, § 9 Woninghuurwet verwijst naar de contractueel bepaalde maand

p 847