Wegverkeerswet – Verkeersboete – Bevel tot betalen – Afstand van het beroep tegen het bevel

In arrest nr. 14/2022 van 3 februari 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 65/1, § 2, van de Wegverkeerswet een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie dat de verzoeker geen afstand kan doen van zijn beroep tegen het bevel tot betalen. Artikel 823, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt evenwel dat afstand van geding geoorloofd is in alle zaken. Er kan bijgevolg worden aangenomen dat wanneer iemand de bevoegdheid heeft om een beroep in te dienen tegen een bevel tot betalen, dit ook de bevoegdheid moet inhouden om afstand te doen van dat beroep. Artikel 65/1, § 2, van de Wegverkeerswet houdt geen schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie dat de verzoeker afstand kan doen van zijn beroep tegen het bevel tot betalen.

p 1648 | 14/2022 | | Grondwettelijk Hof