Jaargang 85 nummer 41 van 11 juni 2022

Artikelen

De oorlog in Oekraïne: internationaalrechtelijke aspecten

J. Wouters|p 1610

De klussende homo economicus in partnerrelaties. Wanneer is vergoeding verschuldigd door of aan de partner die zelf de handen uit de mouwen steekt?

A. Van Thienen|p 1611

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 31 maart 2022

1. Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Herstel in eer en rechten – Toepassingsgebied – Strafvervolging – Internering – 2. Herstel in eer en rechten – Toepassingsgebied – Strafvervolging – Internering

p 1621
Hof van Cassatie 24 februari 2022

Vonnissen en arresten – Uitputting van rechtsmacht – Opnieuw beslechten van een reeds beslecht geschilpunt

p 1621
Hof van Cassatie 25 januari 2022

Rechten van de Mens – Redelijke termijn – Toepassingsgebied – Eenvoudige zaken en zaken die niet noodzakelijk zullen leiden tot een zware veroordeling of een vrijheidsberoving

met noot| p 1621
Hof van Cassatie 18 januari 2022

1. Europees aanhoudingsbevel – Weigeringsgronden – Dubbele incriminatie – a) Tijdstip van de beoordeling van de strafbaarheid – b) Essentie van het strafbare feit – Beoordeling in abstracto – 2. Terrorisme – Verheerlijking van terrorisme en de vernedering van de slachtoffers ervan – Strafbaarheid

met conclusie van advocaat-generaal - A. Winants| p 1622
Hof van Cassatie 18 januari 2022

1. Internering – Onderzoeksgerechten – Drukpersmisdrijf – 2. Misdrijf – Persmisdrijf – a) Internering – Onderzoeksgerechten – b) Begrip – Publiek toegankelijke berichten op sociale media – c) Meningsuiting – Bedreiging – 3. Bedreiging – Algemeen – a) Drukpersmisdrijf – Bedreiging die een meningsuiting inhoudt – b) Kennisname of mogelijke kennisname van de bedreiging door de bedreigde persoon

met noot| p 1629
Hof van Cassatie 10 januari 2022

Kort geding – Andersluidende beslissing van de bodemrechter – Gevolg – Verlies van rechtskracht van de beslissing van de kortgedingrechter

met noot| p 1630
Hof van Cassatie 19 oktober 2021

1. Beroepsgeheim – Advocaat – Voorwerp van het beroepsheim – Criteria – 2. Bewijs – Strafzaken – a) Telefoontap – Weergave van de opgenomen communicatie in een proces-verbaal – Gegevens die onder het beroepsgeheim vallen – b) Onrechtmatig verkregen bewijs – Afgeluisterd gesprek tussen de raadsman van een medebeklaagde met een andere medebeklaagde – Toetsing door de rechter

met noot| p 1630
Hof van Cassatie 09 september 2021

Huwelijksvermogensrecht – Gemeenschap van aanwinsten – Vereffening-verdeling – Vergoedingsrekeningen – Werkkracht – Verrijking eigen vermogen door arbeid buiten professionele context – Geen vergoeding verschuldigd bij gebrek aan verarming van het gemeenschappelijk vermogen

met noot| p 1631
Hof van Cassatie 09 september 2021

Faillissementsvonnis – Rechtsmiddelen – Derdenverzet door schuldeiser – Ontvankelijkheid – Belang – Lex specialis

met noot van - J. Malekzadem, C. Vandenbempt| p 1631
Hof van Cassatie 23 maart 2021

1. Rechten van de mens – Eerlijk proces – Horen van getuigen ter rechtszitting – Verzoek van een beklaagde tot confrontatie met een getuige – Beoordeling door de rechter – Criteria – 2. Valsheid in geschrifte – Gebruik van valse stukken – Begrip – Gebruik van een geantidateerd medisch attest door een paramedisch zorgverstrekker – 3. Rechten van de mens – Redelijke termijn – Houding van de beklaagde – Aanwenden van wettelijke middelen ter uitoefening van het recht van verdediging – Beoordeling van de redelijke termijn

met noot| p 1635
Raad van State 13 januari 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Voedselveiligheid – Definitieve inbeslagname voedsel – Betwisting niet-conformiteit in beslag genomen voedsel – Tegenanalyse – Beweerde onregelmatigheden gedurende transport tegenanalyse – Resultaat tegenanalyse «nietig verklaard» – Rechten van verdediging – Enkel resultaat tegenanalyse mag in aanmerking worden genomen – Nieuwe monstername voor tegenanalyse met respect rechten van verdediging

p 1636
Hof van Beroep Antwerpen 30 maart 2021

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Devolutieve kracht – Vonnis waarbij de strafvordering niet-ontvankelijk wordt verklaard – Draagwijdte van het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij – 2. Strafvordering – Ontvankelijkheid – Hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vonnis dat de strafvordering niet-ontvankelijk verklaart – Alleenzetelend raadsheer in het hof van beroep

met noot| p 1636
Hof van Beroep Antwerpen 28 januari 2020

Schenking – Vorm – Brief tot kwijtschelding van de koopprijs – Opgave van de vrijgevigheid – Gevolg

p 1637
Arbeidshof Brussel 08 februari 2019

1. Arbeidsovereenkomst – Dringende reden – Bewijs – Feiten – Termijn – Vertrouwelijke informatie – Concurrent van de werkgever – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Werknemer – Privacy – Elektronische communicatie – Op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm – Betrouwbaarheid van het bewijs – Recht op een eerlijk proces – Verhouding van de wetsovertreding bij de bewijsvergaring tot de ernst van de vastgestelde onrechtmatige handeling

p 1639
Burgerlijke Rechtbank 10 januari 2022

Recht van verdediging – Strafvordering – Camerabeelden – Politiebeambte – Slagen en verwondingen – Weerspannigheid

met noot| p 1643

Wetgeving in kort bestek

 • Ziekenfondsen – Landsbonden van ziekenfondsen p 1644
 • Eenzijdige verhoging of oplegging van de kosten door de principaal – Bescherming van de handelsagenten – Handelsagentuurovereenkomsten – Wetboek van economisch recht p 1644
 • Interne markt – Handhaving – Mededingingsautoriteiten – Toekenning van bevoegdheden p 1644
 • Corona p 1644
 • Dierenwelzijn – Strafverzwaring p 1645
 • Burgerlijk Wetboek – Nalatenschappen – Schenkingen – Testamenten – Relatievermogensrecht – Verkopen aan consumenten – Wetboek van economisch recht p 1645
 • Tewerkstelling – Gelijke behandeling – Discriminatie p 1645
 • Inschrijvingsrecht – Codex Secundair Onderwijs – Basisonderwijs p 1646
 • Postdiensten p 1646
 • Personen die zich prostitueren – Arbeidsovereenkomst – Niet-inroepbaarheid van de nietigheid p 1646
 • Fraudebestrijding – Diverse fiscale bepalingen p 1646
 • Toegangsregister – EPIS-systemen p 1646
 • Cel voor financiële informatieverwerking – Onafhankelijkheid – Controle – Werking – Organisatie – Samenstelling p 1646
 • Oekraïne – Oorlog – Gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden – Tijdelijke huisvesting p 1646
 • REG-openbaredienstverplichtingen – Sociale openbaredienstverplichtingen – Energiebesluit – Energiedecreet p 1647
 • Europees Parlement – Verkiesbaarheidsleeftijd – Achttien jaar p 1647
 • Strafwetboek – Seksueel strafrecht p 1647
 • Lasten op arbeid p 1648