Verzekeringsrecht – Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen – Subrogatie – Bestuurder van een voertuig dat niet verzekerd is door de eigenaar

In arrest nr. 12/2022 van 3 februari 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 19bis 14 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (dat de subrogatie van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds regelt), vóór de wijziging ervan bij de wet van 31 mei 2017, een schending inhoudt van artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM, in zoverre het van toepassing is in het geval waarin de bestuurder van het voor het ongeval aansprakelijke voertuig is vrijgesproken van de tenlastelegging van ontstentenis van verzekering. In dat geval brengt de indeplaatsstelling een onevenredige aantasting van het recht op het ongestoord genot van zijn eigendom met zich mee.

p 1648 | 12/2022 | | Grondwettelijk Hof