Collectieve schuldenregeling – Betekening en kennisgeving – Verplichte vermeldingen – Rechtsmiddelen en termijn

In arrest nr. 92/2022 van 30 juni 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het EVRM in zoverre het niet erin voorziet dat, bij de kennisgeving van een vonnis tot herroeping van een collectieve schuldenregeling, de rechtsmiddelen, de termijn waarbinnen zij moeten worden aangewend, alsook de benaming en het adres van het rechtscollege dat bevoegd is om ervan kennis te nemen, moeten worden vermeld. De gevolgen van de kennisgevingen die overeenkomstig artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek zijn of zullen worden gedaan, worden gehandhaafd tot de wetgever optreedt en uiterlijk tot en met 31 december 2022.

p 280 | 92/2022 | | Grondwettelijk Hof