Jaargang 86 nummer 7 van 15 oktober 2022

Artikelen

Nieuwe wapens voor de fiscus

F. Compernolle|p 242

Capita selecta rechtspraak Raad van State inzake rechtsbescherming tegen de overheid 2020-21

F. Eggermont|p 243

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 juni 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Sociaal strafrecht – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Uitstel – 2. Sociaal strafrecht – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Uitstel

p 257
Hof van Cassatie 17 mei 2022

Diefstal – Voorwerp van de diefstal – Geldsom geplaatst op een rekening waarvan die beklaagde de titularis is – Beoordeling van de bedrieglijke aard van de wegneming – Burgerrechtelijke bepalingen

met noot| p 257
Hof van Cassatie 08 maart 2022

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – a) Evocatie – Begrip – Appelgerecht dat oordeelt binnen de grenzen van de devolutieve werking van het hoger beroep – b) Devolutieve kracht – Begrenzing van de saisine van het appelgerecht door de beroepsgrieven – Grief m.b.t. de omstandigheid dat in het beroepen vonnis geen uitspraak werd gedaan over een onderdeel van de telastleggingen of over een punt van de burgerlijke rechtsvordering – Gevolgen voor de devolutieve werking van het hoger beroep

met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 257
Hof van Cassatie 10 januari 2022

Betekening en kennisgeving – Betekening – Buitenland – Datum van afgifte van de betekende rechterlijke beslissing – Fictie – Beroep meer dan vijf jaar later

met noot| p 263
Hof van Cassatie 23 november 2021

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Termijn – Volgappel openbaar ministerie – Laattijdig hoger beroep van de beklaagde – Gevolgen voor het volgappel van het openbaar ministerie – 2. Faillissementsmisdrijven – Laattijdige aangifte van faillissement – Daderschap – Feitelijke bestuurder

met noot| p 264
Hof van Cassatie 21 september 2021

Huiszoeking – Heterdaad – Begrip – Misdrijf dat wordt ontdekt terwijl het wordt gepleegd of onmiddellijk nadat het is gepleegd – Noodzaak van een voorafgaande vaststelling van de heterdaad – Vaststellingen a posteriori – Misdrijf van faciliteren en exploiteren van prostitutie van meerderjarigen

met noot| p 264
Hof van Cassatie 06 september 2021

Arbeidsovereenkomst – Overeenkomst – Bindende kracht van de overeenkomst – Eenzijdige wijziging – Essentiële bestanddelen – Belangrijke wijziging – Belang van de partijen – Onmiddellijke beëindiging – Onwettigheid

met noot van - I. Van Puyvelde| p 265
Hof van Cassatie 09 maart 2021

1. Verdovende middelen – Verbeurdverklaring – Voertuig dat niet de eigendom is van de veroordeelde – Rechten van de derde-eigenaar – 2. Straf – Verbeurdverklaring – Rechten van derden – Derde te goeder trouw – Beoordeling door de rechter

met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 268
Raad van State 21 april 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Tucht – Politie – Politiecollege – Regelmatige samenstelling – Vervanging burgemeester door schepen – Strikte interpretatie – Recht van verdediging – Lastgeving tot vervanging dateert van na vergadering – Vereiste van voorafgaande kennis van samenstelling tuchtcollege – Geen uitdrukkelijke beslissing tot vertegenwoordiging aan de schepen – Onbevoegdheid tuchtcollege – Verval tuchtbevoegdheid

p 275
Arbeidshof 08 oktober 2018

Bewijs – Burgerlijke zaken – Overlegging van stukken – Loyaal procederen – Medewerking aan de bewijsvoering – Dagvaarding

met noot| p 275
Burgerlijke Rechtbank Brussel 09 maart 2022

1. Strafuitvoering – Rechtspositie gedetineerde – Uitgaansvergunning – Weigering door de minister – Subjectief recht – 2. Kort geding – Taak van de rechter – Marginale toetsing van de schending van het subjectief recht van de verzoeker – Weigering van de minister tot toekenning van een uitgaansvergunning aan een gedetineerde – 3. Rechten van de Mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Mogelijkheid voor een gedetineerde om het graf van een naast familielid te bezoeken

met noot| p 276