Bestuursrecht – Studievoortgangsbeslissingen – Hoger onderwijs – Vermelding van de beroepsmogelijkheden

In arrest nr. 158/2022 van 1 december 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de artikelen II.18 en II.21 van het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018 een schending inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij de instellingen van het hoger onderwijs niet verplichten om bij de kennisgeving van een studievoortgangsbeslissing de interne en externe beroepsmogelijkheden, de beroepstermijnen en de benaming en de contactgegevens van de instantie waarbij het beroep moet worden ingesteld te vermelden en in zoverre zij niet voorzien in een sanctie op de niet naleving van die verplichting. In afwachting van een optreden van de decreetgever staat het aan Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen om een einde te maken aan de vastgestelde ongrondwettigheid door de regeling in artikel II.21 van het Bestuursdecreet bij analogie toe te passen.

p 1160 | 158/2022 | | Grondwettelijk Hof