Jaargang 86 nummer 29 van 18 maart 2023

Artikelen

... kent men de meester

D. Scheers|p 1122

De rechtsbescherming van de gedetineerde bij het ondergaan van een tuchtsanctie: van de Raad van State naar de Klachten- en Beroepscommissie (deel 1)

C. Stevens|p 1123

Rechtspraak

Hof van Cassatie 09 december 2022

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Belang – Herstel van een vergissing of een verzuim – Aanvulling van een rechtsgrond

met conclusie van eerste advocaat-generaal - D. Schoeters| p 1139
Hof van Cassatie 09 december 2022

Overheidsopdrachten – Aanbesteding – Inschrijving – Bestuursrecht – Bestuurshandeling – Administratieve rechtshandeling – Exceptie van Illegaliteit – Bevoegdheid burgerlijke rechtbank

p 1142
Hof van Cassatie 08 november 2022

1. Strafvordering – Algemeen – Aanhangigmaking bij het vonnisgerecht – Kwalificatie van de feiten – a) Heromschrijving van de telastlegging – Voorwaarden – b) Feiten die slechts onder één misdrijfkwalificatie worden vervolgd, maar waarop meerdere misdrijfkwalificaties van toepassing zijn – Misdrijfomschrijving waarop de zwaarste straf wordt gesteld – 2. Milieu – Milieustrafrecht – Achterlaten, beheren of overbrengen van afvalstoffen in strijd met de milieuvoorschriften – Vergunning voor het opslaan en behandelen van afvalstoffen – Art. 16.6.3, § 1, eerste lid, DABM

met noot| p 1143
Hof van Cassatie 28 juni 2022

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Derdenverzet – a) Herstel dat werd bevolen op vordering van een herstelvorderende overheid of van een burgerlijke partij – Krenking van de rechten van een derde – b) Rechtmatig belang – Derde die opkomt tegen de beslissing waarbij voor recht wordt gezegd dat een toestand strijdig is met de regelgeving inzake ruimtelijke ordening – 2. Ruimtelijke ordening – Herstelvordering – Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – Derdenverzet tegen de herstelmaatregel – Rechtmatig belang

met noot| p 1143
Hof van Cassatie 02 juni 2022

Gemeente – Gemeentelijke administratieve sanctie – Overtreding van de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 – Toepassing van art. 29 GAS-wet

met noot| p 1144
Hof van Cassatie 07 december 2021

Wegverkeer – Vaststelling van overtreding – Niet-geïdentificeerde bestuurder – Op naam van een natuurlijke persoon ingeschreven motorvoertuig – Vermoeden dat de overtreding is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig – Weerlegging van het vermoeden – Beoordeling door de rechter

met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 1144
Raad van State 12 oktober 2022

Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Begrip «aankoopcentrale» – Begrip «aanbestedende overheid» – Bevoegdheid steller van de bestreden handeling – Bevoegdheid gemeente om te gunnen

p 1151
Hof van Beroep Gent 01 april 2021

Erfrecht – Giften – Inbreng – Vrijstelling van inbreng – Beoordeling

p 1151
Burgerlijke Rechtbank 27 juni 2019

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling wanneer niet kan worden vastgesteld wie aansprakelijk is – Art. 19bis-11, § 2 WAM – Slachtoffer niet alleen het onschuldige slachtoffer – Verzekeraars in solidum gehouden

p 1155

Kanttekeningen

Recht en opera: ou les extrêmes se touchent

S. Voet