Gerechtelijk recht – Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank – Geschillen inzake de toekenning van een vergoeding aan slachtoffers van thalidomide (softenon)

De arbeidsrechtbank is bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de rechten betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap (artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek) en van geschillen in verband met de tegemoetkomingen van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers (artikel 579, 6°, van hetzelfde Wetboek), maar niet van geschillen over een vergoeding die voortvloeit uit de Thalidomidewet. In arrest nr. 157/2022 van 1 december 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het daaruit voortvloeiend verschil in behandeling geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het recht op toegang tot de rechter omvat niet het recht op een rechter naar zijn keuze. Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever om te beslissen welke rechter het meest geschikt is om een bepaald soort van geschillen te beslechten.

p 1160 | 157/2022 | | Grondwettelijk Hof