Strafrecht – Verkeersmisdrijven – Verval van het recht tot sturen – Verplichting tot inlevering rijbewijs

Artikel 49/1 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer voorziet in straffen voor de personen die, nadat tegen hen een verval van het recht tot sturen werd uitsproken door een rechter, hun rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs niet inleveren binnen de door de Koning bepaalde termijn. In arrest nr. 17/2023 van 2 februari 2023 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij geen onderscheid maakt in de bestraffing, naargelang de dader het erin omschreven misdrijf opzettelijk dan wel uit onachtzaamheid pleegt. De personen tegen wie een verval van het recht tot sturen wordt uitgesproken worden immers naar aanleiding van die uitspraak ervan op de hoogte gebracht dat zij hun rijbewijs bij de griffier van het betrokken gerecht dienen in te leveren binnen een bepaalde termijn.

p 1320 | 17/2023 | | Grondwettelijk Hof