Jaargang 86 nummer 33 van 15 april 2023

Artikelen

Hof van Justitie legt het «uurtje-factuurtje» voor advocaten aan banden

J. De Smet|p 1282

De Belgische erkenning van het door Marokko voorgestelde autonomieplan voor de Westelijke Sahara: dansen op het slappe koord tussen legaliteit en effectiviteit

S. El Amouri|p 1283

Rechtspraak

Hof van Justitie 28 april 2022

Burgerlijke rechtspleging – Bevoegdheid en aanleg – Consumentenrecht – Informatie- en communicatietechnologie – Bescherming van natuurlijke personen bij verwerking van persoonsgegevens – Vordering tot staking – Hoedanigheid – Class action

met noot van - W. Vandenbussche| p 1295
Hof van Cassatie 13 januari 2023

Vereffening en verdeling – Procedure – Bezwaren – Termijn – Aanmaning van de notaris-vereffenaar

p 1305
Hof van Cassatie 22 november 2022

1. Verjaring – Strafzaken – Schorsing – Buitengewone termijn van verzet – Noodzaak van een regelmatige betekening van de verstekbeslissing – Remediëring van de onregelmatigheid van de betekening – 2. Betekening en kennisgeving – Betekening – Betekening van de verstekbeslissing in strafzaken bij afwezigheid van kennis van de woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van de veroordeelde – a) Taak van het openbaar ministerie – Houding van de persoon aan wie moet worden betekend – b) Beoordeling van de kennis bij het openbaar ministerie – In een ander strafdossier vermelde gegevens over de woonplaats van de beklaagde

met noot| p 1306
Hof van Cassatie 15 november 2022

Herstel in eer en rechten – Voorwaarden – Verplichting tot schadevergoeding – a) Schadevergoedingsplicht die bij gerechtelijke beslissing is vastgesteld – Vaststelling dat aan de verplichting is voldaan – b) Schade die niet bij rechterlijke beslissing is bepaald – Morele verplichting van de verzoeker – Beoordeling door de kamer van inbeschuldigingstelling

met noot| p 1306
Hof van Cassatie 15 november 2022

1. Strafwet – Toepassing in de ruimte – Misdrijf waarvan een constitutief bestanddeel geheel of gedeeltelijk op het Belgische grondgebied is gelokaliseerd of waaraan materiële gedragingen ten grondslag liggen die zowel in België als in het buitenland zijn gepleegd en die een ondeelbaar geheel vormen – 2. Witwassen – a) tweede witwasmisdrijf (art. 505, eerste lid, 3°, Sw.) – Aflopend misdrijf – b) derde witwasmisdrijf (art. 505, eerste lid, 4°, Sw.) – Voortdurend misdrijf – Voorwaarden – Zeggenschap over het overgedragen vermogensvoordeel

met noot| p 1307
Hof van Cassatie 08 november 2022

Rechtvaardiging en verschoning – Verschoonbare slagen en verwondingen – Zware gewelddaden tegen personen – Begrip – Beoordeling door de rechter – Proportionaliteit

met conclusie van - B. De Smet| p 1308
Hof van Cassatie 20 september 2022

1. Rechten van de Mens – Recht op toegang tot de rechter – Vervallenverklaring hoger beroep van een gedetineerde beklaagde wegens laattijdigheid – Voorlichting van de beklaagde – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Termijn – Laattijdigheid – Vervallenverklaring hoger beroep van een gedetineerde beklaagde – Voorwaarden – Gedetineerde die wordt bijgestaan door een raadsman

met conclusie van - B. De Smet| p 1313
Raad van State 06 oktober 2022

Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Onderwijs – Oriënteringsattest C – Jaartotaal – Slaagcijfers – Tekorten ondanks slaagcijfer – Geen afbreuk aan jaartotaal dat representatief is

p 1316
Hof van Beroep 21 juni 2022

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Procedure – Termijnenregeling – Vervaltermijn voor aanspraken – Overschrijding – Gevolg

p 1317
Burgerlijke Rechtbank 30 september 2019

Gerechtelijke procedure – Strafrechtelijke uitspraak – Verzekeraar BA motorrijtuigen – Geen partij in het strafgeding – Gezag van strafrechtelijk gewijsde niet tegenwerpbaar – Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering BA motorrijtuigen – Mededelingsplicht verzekeringnemer – Opzettelijke verzwijging – Artikel 59 Wet Verzekeringen – Misleiding – Bewijslast op de verzekeraar

p 1318