Strafrecht – Bijzonder strafrecht – Douane en accijnzen – Verbeurdverklaring – Transactie

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is bevoegd om in het kader van een transactie, binnen de grenzen van de artikelen 263 en 264 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, geheel of gedeeltelijk af te zien van de verbeurdverklaring. In arrest nr. 20/2023 van 9 februari 2023 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 221, ยง 1, van de vermelde wet geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, lid 1, van het EVRM, in zoverre het de strafrechter geen gelijkwaardige bevoegdheid toekent. Het beginsel van volle rechtsmacht kan niet zo worden begrepen dat de strafrechter de bevoegdheid moet hebben om, wanneer de administratie heeft geweigerd om een transactie voor te stellen, die weigering te controleren of om op dezelfde wijze af te zien van de verbeurdverklaring als de administratie dat kan in het kader van een transactie.

p 1320 | 20/2023 | | Grondwettelijk Hof