Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Voorwaarden – Taalkennis – Vreemdelingen die analfabeet zijn

In arrest nr. 53/2023 van 23 maart 2023 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de artikelen 1, § 2, 5°, en 12bis, § 1, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, in zoverre zij niet voorzien in een uitzondering op het vereiste om over een minimale kennis van één van de landstalen te beschikken gelijk aan niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, ten aanzien van de vreemdelingen die analfabeet zijn en die, hoewel zij over de vereiste mondelinge taalvaardigheid beschikken, door een gebrek aan taalkundige basiscompetenties en inzichten niet in staat zijn de met dat niveau overeenstemmende schriftelijke vaardigheden te verwerven, ook niet door de daartoe ingerichte opleidingen te volgen.

p 1360 | 53/2023 | | Grondwettelijk Hof