Jaargang 86 nummer 34 van 22 april 2023

Artikelen

Rechtspraak

EHRM 10 december 2021

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het familieleven – Ontzetting uit het ouderlijk gezag – Adoptie door pleegouders – Belang behouden banden

door - T. Van Hof| p 1322
EHRM 07 december 2021

Rechten van de mens – Uitwijzing zieke vreemdeling – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing – Drempeltest – Geestes­ziekte – Recht op eerbiediging privé- en gezinsleven – Schuldbekwaamheid – Duur uitzettingsbevel

door - W. Vandenhole| p 1324
EHRM 12 oktober 2021

Rechten van de mens – Recht op een eerlijk proces – Recht op toegang tot de rechter – Rechtsmacht – Staatsimmuniteit – Acta iure imperii – Heilige Stoel – Seksueel misbruik in de Kerk

door - S. Lievens| p 1326
EHRM 21 september 2021

Rechten van de mens – Recht op toegang tot de rechter – Eenzijdige verklaring door vertegenwoordiger van de overheid voor het Hof – Gevolgen van zo een verklaring in de interne rechtsorde – Scheiding der machten

door - M. Leloup| p 1328
EHRM 14 september 2021

Rechten van de mens – Recht op een eerlijk proces – Bijstand advocaat – Eerlijkheid globale strafprocedure

door - W. Vandenhole| p 1329
ECSR 08 september 2021

Rechten van de mens – Recht op billijke verloning – Schijnstages – Proactieve arbeidsinspectie

door - W. Vandenhole| p 1330
EHRM 31 augustus 2021

Rechten van de mens – Recht op een eerlijk proces – Onpartijdigheid voorzitter hof van assisen – Subjectieve en objectieve benadering

door - L. Claes| p 1332
EHRM 20 juli 2021

Rechten van de mens – Recht op een eerlijk proces – Recht op toegang tot een rechter – Schorsing van mandaat als lid van de Hoge Raad voor de Justitie

door - M. Leloup| p 1333
EHRM 09 juli 2021

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging gezinsleven – Ongerechtvaardigde wettelijke wachttermijn voor gezinshereniging voor vluchtelingen met tijdelijke beschermingsstatus – Beoordelingsmarge van staten

door - M. Sewell, W. Van Doren| p 1335
Hof van Cassatie 23 december 2022

Belastingen – Openbare orde – Afstand van rechtsvordering – Beschikkingsbeginsel

met noot| p 1337
Hof van Cassatie 24 mei 2022

Vereniging van misdadigers en criminele organisatie – Criminele organisatie – a) Onderling overleg tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen – b) Strafbaarstelling van iedere persoon die deelneemt aan de voorbereiding of de uitvoering van enige geoorloofde activiteit van een criminele organisatie – Aanwending van een rechtspersoon als commerciële of andere structuur om het plegen van misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken – Strafbaarheid van de rechtspersoon

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 1337
Hof van Cassatie 29 juni 2021

Straftoemeting – Algemeen – In aanmerking nemen van buitenlandse veroordelingen – Veroordelingen die blijken uit het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) –Veroordelingen in Nederland

met noot| p 1348
Raad van State 27 oktober 2022

Beroep tot nietigverklaring – Ontvankelijkheid – Handelsbelang – Ruime omschrijving belang bij het instellen van een verzoek tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen – Geen vereiste van causaal verband tussen ingeroepen nadeel en beschermingsoogmerk van de geschonden rechtsregel

p 1348
Hof van Beroep Antwerpen 27 oktober 2020

Erfrecht – Giften – Inkorting – Betalingen en overschrijvingen die kaderen binnen de bijdrageverplichting in de lasten van de samenwoning

p 1348
Hof van Beroep Gent 09 juni 2020

Invordering van onbetwiste geldschulden – Procedure – Betwisting door de schuldenaar bij aangetekende brief – Gevolg

p 1350
Hof van Beroep Gent 12 december 2019

Overeenkomst – Beding ten behoeve van een derde – Opstalrecht – Duurtijd – Beperking zonder toestemming van de derde-begunstigde

p 1353
Hof van Beroep Gent 11 oktober 2019

1. Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Vordering tot schadevergoeding wegens niet-naleving van de informatieverplichting bedoeld in art. 20quinquies Vlaamse Wooncode – Bevoegdheid van de strafrechter – 2. Huisvesting – Vlaamse Wooncode – Niet-naleving van de informatieverplichting bedoeld in art. 20quinquies Vlaamse Wooncode – Vordering tot schadevergoeding – Bevoegdheid van de strafrechter

met noot| p 1357
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen 17 juni 2019

Verzekering – Verjaring – Eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar – Vijf jaar – Stuiting van de verjaring – Tijdstip dat de verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om vergoeding te verkrijgen voor de door hem geleden schade – Einde van de stuiting – Schriftelijke kennisgeving door de verzekeraar van zijn beslissing aan de benadeelde

met noot| p 1358