Wegverkeerswet – Verkeersmisdrijf – Bevel tot betaling – Beroep bij politierechtbank – Verbod van zelfincriminatie

Artikel 65/1 van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968 heeft betrekking op het bevel tot betalen dat de procureur des Konings onder bepaalde voorwaarden kan geven aan personen wegens het plegen van een verkeersmisdrijf. Tegen het bevel tot betalen kan beroep worden aangetekend bij de politierechtbank. In arrest nr. 50/2023 van 23 maart 2023 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling geen schending inhoudt van de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het EVRM en artikel 14, lid 3, g), van het IVBPR. Uit de omstandigheid dat het aantekenen van beroep tegen een bevel tot betalen de strafvordering op gang brengt, kan niet worden afgeleid dat de rechtsonderhorige de strafvordering tegen zichzelf instelt. Het staat aan het openbaar ministerie om de strafvordering uit te oefenen voor het rechtscollege dat kennis neemt van dat beroep.

p 1360 | 50/2023 | | Grondwettelijk Hof