Fiscaal recht – Berdrijfsvoorheffing – Bezoldigingen van sportbeoefenaars – Vrijstelling – Beperking

Met arrest nr. 46/2023 van 16 maart 2023 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging, ingesteld door de vzw Pro League en een aantal voetbalclubs, van artikel 2756, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij artikel 2, d), van de programmawet van 27 december 2021. Die bepaling beperkt de vrijstelling van het doorstorten van een deel van de bedrijfsvoorheffing voor de schuldenaars ervan, voor de bezoldigingen die zij betalen of toekennen aan sportbeoefenaars. Die vrijstelling werd oorspronkelijke ingevoerd in het kader van een ruimere hervorming van het belastingstelsel voor sportbeoefenaars, en was voornamelijk bedoeld als compensatie voor de kosten die deze hervorming zou meebrengen voor sportclubs. Met de programmawet van 27 december 2021 heeft de wetgever het fiscale stelsel voor de sportwereld aangepast, als reactie op de vaststelling dat het bestaande stelsel niet alleen niet de beoogde doelstelling haalde, maar bovendien leidde tot misbruiken.

p 1360 | 46/2023 | | Grondwettelijk Hof