Faillisement – Toegelaten schuldvorderingen in het passief – Uitsluiting – Schuldeiser van een dwangsom

In arrest nr. 37/2023 van 9 maart 2023 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 1385sexies, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De vermelde bepaling bevat het verbod om de door de gefailleerde verschuldigde dwangsommen die vóór de faillietverklaring verbeurd zijn, in het passief van het faillissement toe te laten. Die regel is identiek aan die welke is vermeld in artikel 5 van de eenvormige wet betreffende de dwangsom. Zoals wordt opgemerkt in de memorie van toelichting van die wet, belet die regel geenszins de schuldeiser van een dwangsom om van de gefailleerde natuurlijke persoon, wanneer het faillissement is gesloten, de betaling van de dwangsom die voor de faillietverklaring werd verbeurd, te eisen.

p 1560 | 37/2023 | | Grondwettelijk Hof