Jaargang 86 nummer 39 van 27 mei 2023

Artikelen

Informatie over rechtsmiddelen bij kennisgeving en betekening: een bezorgde, praktische blik

D. Scheers|p 1522

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 09 maart 2023

Openbaarheid van bestuur – Toegang tot bestuursdocumenten – Uitzondering voor interne communicatie – Belangenafweging

p 1528
Hof van Cassatie 06 maart 2023

Bestuursrecht – Overheidsopdrachten – Raad van State – Gezag van gewijsde

p 1528
Hof van Cassatie 10 februari 2023

Bestuursrecht – Administratieve geldboete – Bestuurlijke sancties – Recht van verdediging – Beginselen van behoorlijk bestuur – Evenredigheidsbeginsel – Motiveringsplicht – Onpartijdigheidsbeginsel – Redelijkheidsbeginsel – Legaliteitsbeginsel

p 1528
Hof van Cassatie 29 november 2022

1. Deskundigenonderzoek – Strafzaken – Burgerlijke rechtsvordering – Deskundigenonderzoek op tegenspraak – Medisch onderzoek van het slachtoffer van een misdrijf – Persoonlijke aanwezigheid van de partijen bij de verrichtingen van het deskundigenonderzoek – 2. Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Medisch deskundigenonderzoek – Adviserend arts die namens een partij de verrichtingen van het deskundigenonderzoek kan bijwonen – 3. Gewijsde (rechterlijk) – Algemeen – Vonnis dat een medisch deskundigenonderzoek op tegenspraak beveelt – Draagwijdte – Aanwezigheid van de partijen bij de verrichtingen van het deskundigenonderzoek – 4. Recht van verdediging – Wapengelijkheid – Medisch deskundigenonderzoek – Aanwezigheid van de partijen bij de verrichtingen van het deskundigenonderzoek – Bijwonen van de verrichtingen door een adviserend arts

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 1529
Hof van Cassatie 22 november 2022

1. Bestuurshandeling – Wet Motivering Bestuurshandelingen – Beslissing van het openbaar ministerie tot seponering – 2. Openbaar ministerie – Algemeen – Vervolgingsbeleid – a) Beoordeling van de opportuniteit van de strafvervolging – b) Niet-bindend karakter van de beslissing tot seponering – Afwezigheid van motiveringsverplichting – c) Controle van de wettigheid van een strafvervolging na een eerdere seponeringsbeslissing – 3. Ruimtelijke ordening – a) Vergunningsplichtige handelingen – Vrijstellingsbesluit – Niet-overdekte constructies – Gezamenlijke oppervlakte – b) Herstelvordering – Algemeen – Bevoegde herstelvorderende overheid op gemeentelijk niveau

met noot| p 1538
Hof van Cassatie 10 februari 2022

Overeenkomst – Ontbinding wegens wanprestatie – Restitutie – Partijautonomie

met noot van - J. del Corral| p 1539
Raad van State 23 november 2022

Beroep tot nietigverklaring – Administratieve geldboete Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn – 1. Motiveringsplicht – Gebruik bedding openbaar vervoer om verkeersremmers te ontwijken – Vlot verloop van de dienst van De Lijn – Belemmering vereist niet dat tram in aantocht is – 2. Rechten van verdediging – Vermoeden van onschuld – Foto’s bij vaststelling van de controleur – Geen onmiddellijke mededeling van de foto’s – Foto’s zijn bevestiging van de vaststellingen van de controleur

met noot| p 1541
Hof van Beroep Antwerpen 22 november 2022

Beslag en executie – Uitvoerend beslag – Beslag op onroerend goed – Huwelijksgemeenschappelijk goed – Materiële bevoegdheid – Familierechter versus beslagrechter

p 1542
Hof van Beroep Antwerpen 14 juni 2022

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Stukken – Akte van geboorte – Akte van bekendheid – Beëdigde verklaring

p 1544
Burgerlijke Rechtbank 17 oktober 2022

Internationaal publiekrecht – Volkenrecht – Staatsimmuniteit – Hoven en Rechtbanken – Rechtsmacht – Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding

p 1545
Arbeidsrechtbank Gent 11 juli 2019

1. Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Ontslagmacht – Dwangsom – Vordering tot re-integratie – Gelijkheid en niet-discriminatie – Bescherming tegen represailles – Klacht – Misbruik van recht – Kennelijk onredelijk ontslag – Vergoeding – 2. Internationaal publiekrecht – Internationale Arbeidsorganisatie – Verdragen nrs. 87 en 98 – Vrijheid van vakvereniging – Recht op collectief onderhandelen – Rechtstreekse werking – Goedkeuring bij wet – 3. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Syndicale overtuiging – Begrip – Bewijslast – Afkomst – Publicatie rechterlijke beslissing – 4. Staking – Stakingsrecht – Beperkingen – Misbruik van recht – Collectieve arbeidsovereenkomst – Proportionaliteit

p 1547

Wetgeving in kort bestek

 • Huwelijk – Wettelijke samenwoning – Burgerlijk Wetboek p 1558
 • Kansspelen – Reclame p 1558
 • Personeel van lokale en provinciale besturen – Rechtspositieregeling – Minimale voorwaarden p 1558
 • Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Terugkeer – Grenscontroles – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Schengeninformatiesysteem p 1558
 • Lokaal bestuur – Regiovorming p 1558
 • Burgerlijke stand – Elektronische aangiften p 1559
 • Ambulante en kermisactiviteiten – Voorafgaande machtiging – Afschaffing p 1559
 • Burgerlijke of handelszaken – Gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken – Kennisgeving – Betekening p 1559
 • Kunstwerkers – Sociale bescherming – Kunstenfederaties – Erkenning – Kunstwerkcommissie p 1559
 • Energiefactuur – Fiscaliteit p 1559
 • Interne informatiedeling – Indicatiestelling – Juridische eerstelijnsbijstand – Justitiehuizen p 1559
 • Drugswet p 1560