Lokale geloofsgemeenschappen – Erkenning – Buitenlandse financiering – Godsdienstvrijheid

Een Vlaams decreet van 22 oktober 2021 voert een nieuw erkennings-, toezichts- en sanctiekader in voor lokale geloofsgemeenschappen. Vier vzw’s en de provincie Antwerpen vorderden de gehele respectievelijk gedeeltelijke vernietiging van dat decreet. Met arrest nr. 113/2023 van 20 juli 2023 verwerpt het Grondwettelijk Hof de grondwettigheidsbezwaren tegen de meeste bepalingen. Dat geldt evenwel niet voor de bepalingen van het decreet op grond waarvan de lokale geloofsgemeenschap en het bestuur van de eredienst geen buitenlandse financiering of ondersteuning mogen ontvangen die afbreuk doet aan hun onafhankelijkheid en geen bedienaars van de eredienst of vervangers mogen hebben die rechtstreeks of onrechtreeks bezoldigd zijn door een buitenlandse overheid. Volgens het Hof zijn die bepalingen strijdig met de vrijheid van godsdienst en eredienst.

p 80 | 113/2023 | | Grondwettelijk Hof