Jaargang 80 nummer 36 van 06 mei 2017

Artikelen

Personen met een beperking en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

W. Van Nieuwenhove|p 1403

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 december 2016

1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Wegverkeer - Rijbewijs - Herstel in het recht tot sturen - Examens en onderzoeken - Preventieve beveiligingsmaatregel - 2. Wegverkeer - Rijbewijs - Herstel in het recht tot sturen - Examens en onderzoeken - Preventieve beveiligingsmaatregel

met noot| p 1412
Hof van Cassatie 21 april 2016

1. Nationaliteit - In België geboren kind - Wettelijk verblijf - Voorwaarden - 2. Algemene rechtsbeginselen - Fraus omnia corrumpit - Voorwaarden - Bedrog

met noot| p 1412
Hof van Cassatie 05 februari 2016

1. Wetten, decreten en besluiten - Ongrondwettige lacune in de wetgeving - Vaststelling door Grondwettelijk Hof - Taak van de feitenrechter - Voorwaarden voor opvulling - 2. Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Temporele werking - Declaratoire werking - Verplichting voor ieder rechtscollege om zich te voegen naar het prejudiciële arrest

met noot van - S. Verstraelen| p 1413
Hof van Cassatie 28 september 2015

1. Vennootschap - Ontbinding en vereffening - Tijdelijke handelsvennootschap - Aandeel van de vennoten in de schuldvorderingen van de vennootschap - 2. Wegverkeer - Autoweg - Verplaatsing van voertuig en lading - Initiatiefrecht - 3. Overeenkomst - Gevolgen ten aanzien van derden - Schuldeiser die persoon belast met invordering van de schuldvordering

p 1419
Hof van Cassatie 26 mei 2015

1. Bewijs - Strafzaken - Onrechtmatig verkregen bewijs - Bewijsuitsluiting - Betrouwbaarheid van het bewijs - Beoordeling - 2. Wegverkeer - Alcohol- en drugscontrole - Ademanalyse - Voorschriften van het KB van 21 april 2007 - Miskenning - Gevolgen

met noot van - S. Van Overbeke| p 1419
Hof van Cassatie 26 mei 2015

Wegverkeer - Vluchtmisdrijf - a) Aard van het misdrijf - Ogenblikkelijk misdrijf - b) Nemen van de vlucht om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken - Weigering van de bestuurder om zich kenbaar te maken - Al dan niet ter plaatse blijven van de bestuurder niet relevant

met noot| p 1420
Hof van Cassatie 24 februari 2015

Vonnissen en arresten - Verbetering en uitlegging - Verbetering - Termijn

met noot van - B. Van Den Bergh| p 1420
Raad van State 22 december 2016

Raad van State - Beroep tot nietigverklaring - Voorwerp - Verschillende bestreden beslissingen - Gebrek aan samenhang - Beslissing om geen inzage te geven van stukken ondergeschikt aan beslissing tot uitsluiting van deelname aan testen - Beroep niet noodzakelijk geacht tegen financieel belangrijkste bestreden beslissing

p 1424
Hof van Beroep Gent 12 februari 2015

Hoven en rechtbanken - Rechtsmacht - Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters - Woonwagenbewoner - Weigering tot inschrijving op een referentieadres - Georganiseerd administratief beroep - Uitputting - Feitelijke discussie

p 1425
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 17 december 2015

1. Vervoer - Spoorvervoer - Aansprakelijkheid spoorvervoerder - Aanvang - 2. Wegverkeer - Openbare weg - Perron in spoorwegstation - 3. Verzekering - Motorrijtuigen - Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker - a) Verbod van samenloop met contractuele aansprakelijkheid van reizigers of spoorwegvervoerder - b) Verjaring - Vijf jaar vanaf schadeverwekkend feit of vanaf dag dat misdrijf is gepleegd - c) Toepassingsgebied - Betrokkenheid van aan spoorstaven gebonden motorrijtuig

p 1428
Politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 27 mei 2016

1. Onrechtmatige overheidsdaad - Wegverkeer - Gemeente - Veiligheidsverplichting - Territoriaal toepassingsgebied - Gelijkgrondse berm - 2. Wegverkeer - Gelijkgrondse berm - Geen verplicht gebruik - Eigen beoordeling van bestuurder of gebruik veilig is - Onaangepaste snelheid - Gedeelde aansprakelijkheid

p 1430
EHRM 23 maart 2016

Rechten van de mens - Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing - Recht op vrijheid en veiligheid - Eerlijk proces - Verhoor van verdachte - Bijstand van een advocaat - Recht om getuigen te ondervragen - Minderjarige

door - W. Van Doren| p 1433
EHRM 23 maart 2016

Rechten van de mens - Recht op leven - Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing - Uitwijzing in asieldossiers - Vrees voor vervolging - Politieke activiteiten - Apostasie - Risicoanalyse ex nunc - Bewijslast - Motu proprio risicoanalyse

door - B. Nelissen| p 1434
EHRM 23 februari 2016

Rechten van de mens - Rechtsmacht - Extraterritoriale verplichtingen - Recht op vrijheid en veiligheid - Verbod van foltering

door - A. Vandenbogaerde| p 1436
ECSR 27 januari 2016

Rechten van de mens - Vrijheid van vereniging - Leden van rijkswacht en politie - Recht op collectief onderhandelen

door - M. Bourguignon| p 1437