Jaargang 81 nummer 13 van 25 november 2017

Artikelen

Over de noodzaak tot rechterlijk activisme in het jeugdrecht

F. Vroman|p 483

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 27 april 2017

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Naam – Familienaam – Naam van de biologische vader – 2. Naam – Familienaam – Naam van de biologische vader

p 490
Grondwettelijk Hof 22 december 2016

Grondwettelijk Hof – Vordering tot schorsing – Wet van 10 juli 2016 «tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen» – Ontstentenis van overgangsmaatregelen

met noot van - T. Moonen| p 490
Hof van Cassatie 23 juni 2017

Alimentatie – Ouders tegenover kind – Onderhoudsbijdrage – Wet van 19 maart 2010 – Werking in de tijd – Nieuwe vordering – Vordering tot wijziging van onderhoudsbijdrage

p 499
Hof van Cassatie 19 december 2016

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Minimumbedrag – Kosteloze juridische tweedelijnsbijstand – Toekenning aan een gezinspartner – Gevolg voor de andere partner

p 499
Hof van Cassatie 06 mei 2016

Wapens – Bewakingsagent – Uitoefening van activiteiten waarbij het dragen van wapens verboden is – Niet-beschikbaarheid van wapens op uitvoeringsplaats van de opdracht – Verantwoordelijkheid van bewakingsagent

p 499
Hof van Cassatie 19 april 2016

1. Strafvordering – Redelijke termijn – Overschrijving – Gevolgen – Vereiste dat beklaagde schuldig wordt verklaard aan de hem ten laste gelegde feiten – Niet-toerekeningsvatbaarheid van geestesgestoorde – Internering – Gevolg – 2. Straftoemeting – Strafverzwaring – Eenstemmigheid – Toepassingsgebied – Appelrechter die internering beveelt na een veroordeling tot een gevangenisstraf en een geldboete in eerste aanleg

met noot van - L. Van den Steen| p 499
Hof van Cassatie 14 maart 2016

Geneeskunde – Patiëntendossier – Overleden patiënt – Recht op inzage – Verwant – Verzet – Persoonlijke levenssfeer

p 504
Hof van Cassatie 11 januari 2016

1. Huwelijk – Nietigverklaring – Vordering van procureur des Konings wegens overtreding van art. 146bis BW – Ontbinding van huwelijk door echtscheiding – Gevolg – 2. Internationaal privaatrecht – Huwelijk – Geldigheidsvereisten – Toepasselijke wet – Geldigheidsvereisten voor een van de echtgenoten niet vervuld – Gevolg

p 505
Raad van State 07 april 2017

Raad van State – Kort geding – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Onzeker voorwerp – Vraag of een impliciete beslissing verscholen ligt in veruitwendigde beslissing – Vraag of de Raad van State rechtsmacht heeft – Geen beslechting in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid

p 505
Hof van Beroep Gent 19 november 2015

Samenwoning – Wettelijke samenwoning – Schijnwettelijke samenwoning – Weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand – Beroep – Procedure op tegenspraak

p 505
Hof van Beroep Gent 22 oktober 2015

Echtscheiding – Op grond van onherstelbare ontwrichting – a) Periode van feitelijke scheiding – Begrip – Materieel element – Intentioneel element – Wil om een einde te maken aan het huwelijk – b) Na een reflectieperiode voor de rechter herhaalde wil om uit de echt te scheiden – Automatische subgrond tot echtscheiding – Recht op echtscheiding

p 508
Hof van Beroep Gent 12 maart 2015

Alimentatie – Echtscheiding – Onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten – Behoefte in de zin van art. 301, § 2, eerste lid BW – Onderhoudsgerechtigd zijn versus onderhoudsplichtig zijn – Begroting – Staat van behoefte in de zin van art. 301, § 3, eerste lid BW – Aanzienlijke terugval in de economische toestand van de onderhoudsgerechtigde – Beoordeling

p 510
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 16 december 2016

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Politierechtbank – Verkeersongeval – Verzekering – Regres

p 513
Vredegerecht Antwerpen 22 december 2016

Woninghuur – Vlaamse woningkwaliteitsnormen – a) Openbare orde – Nuancering – b) Niet-naleving – Absolute nietigheid – Gevolg – Wederzijdse teruggave van prestaties ontvangen in uitvoering van nietige overeenkomst – Uitzonderingen – Geen daadwerkelijk woongenot van huurder – Toepassing van adagium «In pari causa turpitudinis cessat repetitio»

p 514

Wetgeving in kort bestek

 • Terrorisme – Wetboek van strafvordering p 519
 • Fiscale fraude p 519
 • Landbouw – Natuur – Omgeving p 519
 • Burgerlijke stand – Akten – Geslacht – Registratie – Transgenders p 519
 • Vruchtgebruik – Omzettingstabellen p 519
 • Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet – Provinciedecreet p 519
 • Verontreinigde bodems – Sanering – Beheer p 519
 • Fiscale bemiddelingsdienst – Rol – Versterking p 519
 • Justitie – Diverse bepalingen – Notariaat – Burgerlijk procesrecht – Burgerlijk recht – Modernisering – Informatisering – Harmonisering – Vereenvoudiging p 519
 • Rechtsbevoegdheid – Antarctica – Activiteiten – Regulering – Milieubescherming p 520
 • Persoonsgegevens – Verwerking – Persoonlijke levenssfeer p 520