Jaargang 80 nummer 1 van 03 september 2016

Artikelen

Taak van de rechter bij verstek

S. Mosselmans|p 3

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 10 maart 2016

1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Mededingingsrecht - Mededingingsinbreuk - Onrechtmatige daad - Verjaring - Stuiting - 2. Mededingingsrecht - Mededingingsinbreuk - Onrechtmatige daad - Verjaring - Stuiting

p 24
Hof van Cassatie 14 april 2015

1. Redelijke termijn - Overschrijding - Rechtsherstel - Taak van het onderzoeksgerecht - 2. Onderzoeksgerecht - Algemeen - Vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn - Rechtsherstel

met noot| p 24
Hof van Cassatie 25 februari 2015

Valsheid in geschrifte - Beschermd geschrift - Geschrift dat zich opdringt aan het openbaar vertrouwen - Proces-verbaal van de politie waarin akte wordt verleend van de valse aangifte van een misdrijf

met noot| p 24
Hof van Cassatie 04 februari 2015

Strafvordering - Burgerlijke partij - Stelling bij de onderzoeksrechter - Tegenstrijdigheid tussen het proces-verbaal van de onderzoeksrechter en de akte van burgerlijke partijstelling - Gevolgen

met noot| p 25
Hof van Cassatie 07 januari 2015

1. Redelijke termijn - Overschrijding - Rechtsherstel - Taak van het onderzoeksgerecht - Belangen van de burgerlijke partij - 2. Onderzoeksgerecht - Algemeen - Vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn - Rechtsherstel

met noot| p 25
Hof van Cassatie 12 februari 2014

Verzekering - Aansprakelijkheidsverzekering - Wettelijk verplichte verzekering - Tegenwerpbaarheid van beëindiging van overeenkomst aan benadeelde - Vóór het schadegeval - Rechtstreekse vordering van benadeelde

met noot van| p 25
Raad van State 21 januari 2016

Raad van State - Kort geding - Uiterst dringende noodzakelijkheid - Rechtsmacht - Exceptie - Wisselend standpunt verwerende partij

p 30
Hof van Beroep Gent 05 mei 2015

Bewijs - Strafzaken - Getuigenbewijs - Geldboete, opgelegd aan de getuige die niet verschijnt - a) Ontheffing van de geldboete - Wijze van verzet tegen de opgelegde geldboete - Verschijnen van de getuige na een tweede dagvaarding - b) Vordering van het openbaar ministerie - Draagwijdte - c) Herleiding van de geldboete die werd opgelegd aan een niet-verschenen getuige die na een tweede dagvaarding verschijnt maar geen wettige redenen van verschoning kan voorleggen - d) Omvang van de geldboete - Opdeciemen en vervangende gevangenisstraf - e) Bijdrage tot financiering van het Slachtofferfonds en vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure niet van toepassing.

met noot| p 30
Hof van Beroep Antwerpen 11 maart 2015

Rechtsmiddelen - Strafzaken - Verzet - Ontvankelijkheid - Burgerlijke partij, vertegenwoordigd door een voorlopig bewindvoerder - Afwezigheid van kennisgeving van het overlijden van de burgerlijke partij - Betekening van het verzet van de beklaagde op burgerlijk gebied aan de voorlopig bewindvoerder na het overlijden van de burgerlijke partij - Ontvankelijkheid van het verzet op burgerlijk gebied

met noot| p 33
Correctionele Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 27 februari 2015

1. Vervoer - Wegvervoer - EU-verordening 561-2006 - Gebruik van tachograafschijf - Algemene verplichting - Doel - Vrijstelling - Rioleringsdiensten en huis-aan-huis afvalophaling - 2. Misdrijf - Schulduitsluitingsgronden - Dwaling - Rechtsdwaling - Brief van een administratie - Rechtmatig vertrouwen

met noot van - D. De Wolf| p 34
Vredegerecht Gent 12 oktober 2015

Mede-eigendom - Appartementsmede-eigendom - Syndicus - Gerechtelijke aanwijzing - Procedure op eenzijdig verzoekschrift - Vereiste van handtekening van een advocaat - Miskenning - Sanctie

p 36
EHRM 24 februari 2015

Rechten van de mens - Ontvankelijkheid - Uitputting van de nationale rechtsmiddelen - Recht op een eerlijk proces - Arrest hof van assisen - Motivering

door - C. Van Vyve| p 37
ECSR 20 januari 2015

Rechten van de mens - Kinderrechten - Lijfstraffen - Verbod

door - W. Vandenhole| p 38