Jaargang 81 nummer 5 van 30 september 2017

Artikelen

Het sanctiemechanisme van artikel 747 Ger.W.

S. Mosselmans|p 163

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 16 maart 2017

1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Arbeidsovereenkomst bedienden - Arbeidsovereenkomst werklieden - Opzeggingstermijn - 2. Arbeidsovereenkomst - Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden - Opzeggingstermijn - 3. Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Handhaving van de gevolgen

met noot| p 169
Hof van Cassatie 21 april 2017

Burgerlijke rechtspleging - Conclusie - Termijnen - Tijdige verzending aan de tegenpartij - Te late neerlegging op de griffie - Sanctie - Ambtshalve wering uit het debat

met noot| p 169
Hof van Cassatie 06 maart 2017

Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming - Verkiezingen - Organisatie - Beroep tegen voorgedragen kandidaat - Geen vervanging door vakorganisatie vóór uitspraak van arbeidsrechtbank

p 170
Hof van Cassatie 23 januari 2017

Arbeidsovereenkomst - Proeftijd - Schorsing - Berekeningswijze

met noot| p 170
Hof van Cassatie 09 september 2016

Sociale huisvesting - Vlaamse Gewest - Huur sociale woning - Verhouding tussen contractuele en reglementaire aspecten van de sociale huurovereenkomst - Toepasselijkheid verbintenissenrecht - Geen matigingsbevoegdheid van de rechter bij reglementair schadebeding

met noot van - B. Hubeau, T. Vandromme| p 170
Hof van Cassatie 02 juni 2016

Bewijs - Burgerlijke zaken - Bewijsmiddelen - Beweerde verbintenis met waarde van meer dan 375 euro - Geen akte - Door rechter ambtshalve aangevoerde reden die niet aan tegenspraak van partijen is onderworpen - Schending van recht van verdediging

met noot van - B. Van den Bergh| p 175
Hof van Cassatie 15 februari 2016

1. Arbeidsovereenkomst - Terbeschikkingstelling van werknemers - Verbod - Openbare orde - 2. Overeenkomst - Oorzaak - Ongeoorloofdheid - Nietige overeenkomst tussen werkgever en gebruiker - Factuur - Verbintenis - Vermogensverschuiving zonder oorzaak - Facultatieve toepassing door rechter

met noot| p 180
Raad van State 23 mei 2017

Raad van State - Beroep tot nietigverklaring - Elektronische procedure - Verzoekschrift elektronisch ingediend - Memorie van wederantwoord met een ter post aangetekende brief in plaats van elektronisch wegens technisch probleem - Geen toepassing van art. 21, tweede lid RvS-Wet

p 180
Raad van State 18 april 2017

Onderbreking van loopbaan - Ouderschapsverlof - Omzetting richtlijn - a) Vereiste hoedanigheid - Minderjarige kinderen die baten ondervinden van ouderschapsverlof van hun ouders - b) Beperking onderbrekingsuitkering - Budgettaire beperkingen - Wettige reden - c) Onderbrekingsuitkering - Standstillverplichting - Geen aanzienlijke vermindering van beschermingsniveau

p 181
Arbeidshof Antwerpen, afd. Antwerpen 17 maart 2017

1. Bevoegdheid en aanleg - Territoriale bevoegdheid - Internationale rechtsmacht - Staatsimmuniteit - Verdrag van Wenen inzake Consulair Verkeer - Consulaat - Consulaire werkzaamheden - Ambtenaar - Werknemer - Mededeling van de namen van de consulaire ambtenaren door de zendstaat aan de verblijfstaat - Nietigheid - Verdrag van New York van 2004 inzake de immuniteit van rechtsmacht van Staten - 2. Arbeidsovereenkomst - Toepassingsgebied - Kwalificatie - Overheidsdienst - Principe van statutair dienstverband - Bewijs van bestaan van arbeidsovereenkomst

met noot| p 181
Arbeidshof Antwerpen, afd. Hasselt 15 november 2016

Arbeidsovereenkomst - Dringende reden - Bewijs - Vrijwillig ingeleverde laptop en gsm - Onrechtmatig verkregen bewijs

p 184
Arbeidshof Antwerpen, afd. Antwerpen 26 oktober 2016

Bescherming van het loon - Misdrijf - Materieel bestanddeel - Sociaal Strafwetboek - Sectorale minimumlonen - Document uitgaande van de werkgever - Voortgezet misdrijf - Burgerlijke vordering - Bewijslast - Overlegging van stukken - Verdachte in strafzaken

p 186
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 27 december 2016

1. Onrechtmatige daad - Aansprakelijkheid - Dieren - Schade - Begrip - Hinder door nabijheid van iemands zich normaal gedragend dier - 2. Burenhinder - Buur - Verbroken evenwicht - In aanmerking te nemen tijdstip

p 187
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 29 november 2016

1. Beslag en executie - Revindicatie - Vereiste van voorlegging van bewijs van eigendom - Slagen van vordering ten gronde - Bewijs van eigendom van in beslag genomen en gerevindiceerde goederen - 2. Onrechtmatige daad - Aansprakelijkheid - Tergend en roekeloos procederen - Revindicatieprocedure instellen met het enkele doel een rechtmatig aangevatte tenuitvoerlegging te dwarsbomen - 3. Burgerlijke rechtspleging - Procesmisbruik - Burgerlijke geldboete - Revindicatieprocedure louter om vertragende en onrechtmatige redenen instellen

p 191
Vredegerecht Westerlo 18 mei 2016

Handelshuur - Herziening van de huurprijs - Omzethuur - Huurprijs losgekoppeld van de huurwaarde van het gehuurde goed - Gevolg

p 194

Wetgeving in kort bestek

 • Codex over het welzijn op het werk p 198
 • Architect - Bescherming van de titel en van het beroep - Dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat - Aannemers - Tienjarige aansprakelijkheid - Verplichte verzekering p 198
 • Vennootschappen - Gerechtelijke ontbindingsprocedure p 198
 • Motorrijtuigen - Verplichte aansprakelijkheidsverzekering p 198
 • Wetboek van economisch recht - Mededingingsrecht - Schendingen - Schadevergoeding - Rechtsvordering p 198
 • Terroristische activiteiten - Inrichtingen - Sluiting - Burgemeester - Nieuwe gemeentewet p 198
 • Zaakschade - Schadeloosstelling - Magistraten - Gerechtspersoneel - Rechtshulp p 199
 • Vlaamse Regering - Documenten - Actieve openbaarmaking p 199
 • Foutloze aansprakelijkheid - Procedure - Versnelling - Deskundigenonderzoek p 199
 • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Verenigde Vergadering - Parlementair onderzoek p 199
 • Gerechtelijk Wetboek p 199
 • Overheidsopdrachten - KB Plaatsing - Speciale sectoren - Rechtsbescherming - Inwerkingtreding - Concessies - Algemene uitvoeringsregels - Concessieovereenkomsten p 200
 • Sunshine Act p 200
 • Interne markt - Online gebruik - Muziekwerken - Rechten - Multiterritoriale licentieverlening - Naburige rechten - Auteursrechten - Collectief beheer p 200