Jaargang 80 nummer 5 van 01 oktober 2016

Artikelen

Procederen qualitate qua in het burgerlijk geding

S. Sobrie|p 163

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 14 januari 2016

1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Naam - Familienaam - Onenigheid tussen ouders of afwezigheid van keuze van familienaam - Familienaam van de vader - 2. Naam - Familienaam - Onenigheid tussen ouders of afwezigheid van keuze van familienaam - Familienaam van de vader

met noot van - A.-s. Versweyvelt| p 179
Hof van Cassatie 02 februari 2016

1. Sociale zekerheid werknemers - Dimona-aangifte - Gedetacheerde zelfstandige met A1-attest van een lidstaat van de Europese Unie - 2. Arbeidsovereenkomst - Kwalificatie - Partijkeuze - Zelfstandige samenwerking - Vergoeding per uur en vervoer door opdrachtgever - Zelfstandige kwalificatie niet uitgesloten - Titel van overeenkomst - Rol

p 189
Hof van Cassatie 14 december 2015

Gelijke behandeling - Discriminatie op basis van handicap - Arbeidsbetrekkingen - Werknemer - Rechtsbescherming - Sancties - Nietigheid - Schadevergoeding - Forfait - Samenloop - Bewijslast - Werkgever - Niet-discriminerende gronden

met noot| p 189
Hof van Cassatie 09 november 2015

1. Arbeidsovereenkomst - Eenzijdige wijziging - Vaststelling van de onmiddellijke beëindiging - Verderzetting arbeidsrelatie - Stilzwijgende afstand van de beëindiging - 2. Afstand van recht - Rechtsbegrip - Beoordelingsbevoegdheid van feitenrechter en van Hof van Cassatie

p 189
Hof van Cassatie 08 juni 2015

Rechtsmiddelen - Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Openbare orde - Gevolg - Taak van de rechter - Ambtshalve herkwalificatie

p 190
Hof van Cassatie 03 februari 2015

Europees aanhoudingsbevel - Weigeringsgronden - Tenuitvoerlegging van een straf of veiligheidsmaatregel overeenkomstig de Belgische wetgeving - a) Aanhoudingsbevel met het oog op vervolging - Art. 6, 4° Wet Europees aanhoudingsbevel - b) Draagwijdte - Aanhoudingsbevel ter uitvoering van een vonnis bij verstek waartegen nog een rechtsmiddel kan worden ingesteld

met noot| p 190
Hof van Cassatie 19 januari 2015

Arbeidsovereenkomst - Opzeggingstermijn - Vrijstelling van het verrichten van prestaties - Eenzijdige wijziging - Essentiële voorwaarde van de overeenkomst - Tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst - Houding van de werknemer - Verjaring - Werkzekerheidsbeding - Vergoeding

met noot| p 190
Raad van State 24 april 2016

Openbaarheid van bestuur - Verzoek ingediend door krant - Weigering - Krant met grote reikwijdte - Belangrijke rol in nieuwsgaring en opinievorming - Vrijheid van meningsuiting - Beroep op art. 10 EVRM en art. 19 Gw.

p 191
Arbeidshof Brussel 07 januari 2014

Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming - Beschermde werknemer - Ontslag - Economische en technische reden - Erkenning door paritair comité - Discriminatie - Sociaal plan - Vordering tot vernietiging - Bevoegdheid Raad van State - Vordering tot betaling van beschermingsvergoeding - Bevoegdheid van arbeidsgerechten - Administratieve rechtshandeling - Wettigheidsexceptie - Toepasselijkheid Wet Motivering Bestuurshandelingen

p 191
Rechtbank van Koophandel Antwerpen 15 oktober 2015

Burgerlijke rechtspleging - Tussenvordering - Uitbreidende vordering - Voorwaarden - Invordering van een factuur - Invordering van een andere factuur

p 197
Rechtbank van Koophandel Antwerpen 23 december 2013

Onrechtmatige daad - Schade en schadeloosstelling - Werkgever die lonen, bijdragen en vergoedingen betaalde wegens arbeidsongeschiktheid van personeelslid - Regresrecht - Omvang - Vakantiegeld - Eindejaarspremie - Belgische Staat als werkgever - Bedrijfsvoorheffing

p 198
Vredegerecht Westerlo 28 oktober 2015

Bevoegdheid en aanleg - Territoriale bevoegdheid - Vrederechter - Onrechtmatige daad - Plaats waar de verbintenis is ontstaan - Plaats waar de schade is geleden

p 200