Jaargang 81 nummer 40 van 02 juni 2018

Artikelen

De imprevisieleer: de rechter met de pen in de hand

M. de Potter de ten Broeck|p 1563

Rechtspraak

Hof van Cassatie 31 oktober 2017

Recht van verdediging – a) Taak van de rechter – Toepassing van buitenlands recht – Inwinnen van informatie – b) Mogelijkheid van tegenspraak – Buitenlands recht – Ambtshalve onderzoek door de rechter – Verplichting tot inlichten van de partijen

met noot| p 1576
Hof van Cassatie 28 september 2017

Beslag en executie – Beslag onder derden – Evenredige verdeling – Tegenspraak – Procesrechtsmisbruik – Geldboete – Schadevergoeding

p 1576
Hof van Cassatie 23 juni 2017

Recht van verdediging – Taak van de rechter – Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Rechtzetting van onregelmatigheid van de eerste rechter – Bevestiging van het beroepen vonnis op grond van eigen motieven

p 1576
Hof van Cassatie 08 mei 2017

Verjaring – Aanvangspunt – Vordering in vrijwaring – Effectiviteitsbeginsel – Vordering in terugbetaling tegen de Belgische Staat

met noot van - J. Surmont, K. Van den Wyngaert| p 1576
Hof van Cassatie 21 april 2017

Beslag en executie – Beslag onder derden – Schuldenaarsverklaring – Sanctie – Aard – Taak van de rechter – Marginale toetsing door het Hof van Cassatie

p 1582
Hof van Cassatie 27 januari 2017

Arbitrage – Uitspraak – Vernietiging – Uitlegging door rechter – Grenzen

p 1582
Hof van Cassatie 09 mei 2016

Geneeskundige verzorging en uitkeringen – Indeplaatsstelling – Omvang – Prestaties die ten behoeve van de rechthebbende rechtstreeks aan de zorgverleners of zorgverlenende instellingen werden betaald – Gedeelte van het budget van financiële middelen dat door een verzekeringsinstelling aan een verzorgingsinstelling bij twaalfden wordt uitbetaald

p 1582
Hof van Beroep Brussel 07 februari 2017

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Verruimde devolutieve werking – Echtscheiding en onderhoudsuitkering na echtscheiding – Beperkt principaal hoger beroep – Gevolg

p 1583
Hof van Beroep Antwerpen 07 februari 2017

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Overlijden van tegenpartij – Verplichting om het hoger beroep te richten tegen alle rechtsopvolgers – Sanctie

p 1584
Hof van Beroep Gent 24 december 2015

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Onsplitsbaar geschil – Onontvankelijk principaal hoger beroep van de ene appellant – Gevolg – Betrokken partij in de zin van art. 1053, tweede lid Ger.W. – 2. Erfrecht – Nalatenschap – Vermomde schenking – Vennootschapsconstructie – Inbreng – Inkorting

p 1585
Hof van Beroep Antwerpen 02 december 2015

Nationaliteit – Verkrijging – Vereiste stukken – Onmogelijkheid om zich een geboorteakte of een gelijkwaardig document te doen verschaffen – Akte van bekendheid – Homologatie door de familierechtbank – Procedure – Gebrek aan gedinginleidende akte – Libelleringslast – Gevolg

p 1588
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 20 oktober 2017

Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – Bevoegdheidsovereenkomst – Strijdigheid met bepaling van dwingend recht – Gevolg – Toepassing gemeenrechtelijke regeling

p 1590
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 19 mei 2017

Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – Echtscheiding – Verweerder zonder gekende woon- of verblijfplaats – Arrondissement Brussel

p 1590
Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Hasselt 17 mei 2017

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Rechtbank van koophandel – Vereniging zonder winstoogmerk

p 1592
Vredegerecht Westerlo 07 maart 2018

Burgerlijke rechtspleging – Hoedanigheid – Vennootschap als eisende partij – Onmogelijkheid om uit te maken wie de bevoegde organen van de vennootschap zijn

p 1592
EHRM 27 juni 2017

Rechten van de mens – Recht op vrijheid van meningsuiting – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Verhouding tussen beide rechten – Laster

door - M. Leloup| p 1595
EHRM 04 april 2017

Rechten van de mens – Persoonlijke vrijheid – Vreemdeling – Kwetsbaarheid – Asielaanvraag – Afwijzing – Detentie – Geoorloofdheid

door - L.L. Rodríguez| p 1596
EHRM 30 maart 2017

Rechten van de mens – Billijke schadevergoeding – Ambtshalve toekenning – Voorwaarden – Waarde van de vordering

door - N. Verbrugghe| p 1598
EHRM 17 januari 2017

Rechten van de mens – Recht op leven – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing – Medische behandeling tijdens detentie – Verplichting van Staat – Medische behandeling in overeenstemming met menselijke waardigheid

door - L. Reyntjens| p 1599