Jaargang 80 nummer 22 van 28 januari 2017

Artikelen

Geef aan de Koning wat aan de Koning toekomt! Maar wat is dat ook alweer? Over de koninklijke verordeningsbevoegdheden en de (grond)wettigheid van het KB van 5 juni 2007 voor wat betreft de woningaanpassingen noodzakelijk ingevolge een arbeidsongeval

J. De Meyer, A. Van Regenmortel|p 842

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 september 2016

1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Collectieve schuldenregeling - Penale boeten - Onderhoudsschulden - Onmiddellijke toepassing van verbod van kwijtschelding - Vertrouwensbeginsel - 2. Collectieve schuldenregeling - Totale kwijtschelding van schulden - Penale boeten - Onderhoudsschulden - Onmiddellijke toepassing van verbod van kwijtschelding - Vertrouwensbeginsel

p 854
Hof van Cassatie 01 december 2015

1. Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel - Duur - Toepassing op minderjarigen - 2. Jeugdbescherming - Plaatsing van een minderjarige in een gesloten instelling - Voorlopige maatregel van opvoeding - Nietigheid - Hoger beroep - Bevestiging - Geen terugwerkende kracht

met noot van - B. De Smet| p 854
Hof van Cassatie 19 juni 2015

Verzekering - Motorrijtuigen - Regresvordering van de verzekeraar - Art. 24 en 25 modelovereenkomst - Ongeval en schadelijke gevolgen integraal toe te schrijven aan overleden slachtoffer - Schorsing waarborg verzekeringsovereenkomst wegens niet-betaling van de premie - Onwettig

p 858
Hof van Cassatie 28 mei 2015

Verzekering - Motorrijtuigen - Regresvordering van de verzekeraar - Art. 25 modelovereenkomst - Geen toepassing van art. 11 Wet Landverzekeringsovereenkomst - Opzettelijke verzwijging

met noot| p 859
Hof van Cassatie 02 oktober 2014

Verzekering - Subrogatie - Schadeverzekering - Bevoorrechte schuldeiser - Verzet tegen betaling van verzekeringsuitkering

met noot| p 859
Hof van Cassatie 25 september 2014

Verzekering - Verhaal van de verzekeraar op de verzekerde - Kennisgeving - Bewijs - Aangifte aangetekende brief

p 859
Hof van Cassatie 12 september 2014

Verzekering - Motorrijtuigen - Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker - Art. 29bis WAM-Wet - Begrip betrokkenheid - Loutere aanwezigheid van voertuig - Noodzakelijk element ongeval

met noot| p 860
Raad van State 18 januari 2016

1. Rechten van de mens - Recht op onderwijs - Weigering inschrijving student - 2. Onderwijs - Hoger onderwijs - Studenten, van wie het leerkrediet kleiner is dan of gelijk aan nul - Codex Hoger Onderwijs - Autonomie van de instellingen van hoger onderwijs - Weigering tot inschrijving van die studenten bij algemene beleidsmaatregel in het onderwijs- en examenreglement

p 860
Hof van Beroep Gent 29 oktober 2015

Mede-eigendom - Onverdeeldheid - Vrijwillige mede-eigendom - Niet-toepasselijkheid art. 815 BW

met noot van - B. Verheye| p 860
Arbeidshof Antwerpen, afd. Hasselt 17 maart 2014

1. Arbeidsongeval - Prothesen en orthopedische toestellen - Begrip - Aanpassingen aan woning - Kosten voor plaatsing van traplift - 2. Wetten, decreten en besluiten - Delegatie - Art. 28 Arbeidsongevallenwet - Recht op prothesen of orthopedische toestellen - Beperkende voorwaarden

met noot| p 867
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 23 mei 2016

Verzekering - Motorrijtuigen - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Art. 19bis-11, § 1, 3° WAM - Toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat - Toevallig feit te beoordelen in de persoon van de bestuurder van het betrokken voertuig - Toevallig feit als reden waarom geen enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding gehouden is

p 872
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 15 november 2016

Verzekering - Verhaal van de verzekeraar op de verzekerde - a) Verjaring - Aanvangspunt - Tijdstip van betaling door de verzekeraar - RDR-regeling - Tijdstip van uitbetaling van de vergoeding aan het slachtoffer - b) Kennisgeving van voornemen om regres uit te oefenen - Tijdstip - Zodra de feiten die het regres wettigen voor de verzekeraar met voldoende zekerheid vaststaan - Alcoholintoxicatie en dronkenschap achter het stuur - Tijdstip waarop het strafdossier aan de verzekeraar is bezorgd

p 874

Wetgeving in kort bestek

 • Menselijke oorsprong - Bloedderivaten - Bloed - Terhandstelling - Bewaring - Bereiding - Afneming p 878
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen - Plan-milieueffectrapportage - Verplichtingen p 878
 • Ereconsul - Statuut p 878
 • Exotische dierziekten - Bestrijding p 878
 • Huwelijksovereenkomsten - Testamenten - Centraal Register - Beheer p 878
 • Rechterlijke Orde - Personeelsleden - Indiensthouding na 65 jaar - Procedure p 879
 • Recht op maatschappelijke integratie - Algemeen reglement p 879
 • Armoedebestrijding - Diverse bepalingen p 879
 • Natuurlijke personen - Rijksregister - Overlijden - Geboorte - Datum - Uur - Vastlegging p 879
 • Hondsdolheid - Bestrijding - Preventie p 879
 • Stedelijke herwaardering - Organisatie p 880
 • Begrotingscyclus - Genderdimensie p 880
 • Consumenten - Binnenlandse debetkaarttransacties - Afwikkelingsvergoedingen - Plafond p 880
 • Pendelfonds p 880
 • Cites - Administratieve boete p 880
 • Gebruikerscompensatie - Kapitaalschadecompensatie p 880
 • Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing - Uitvoeringsbesluiten p 880