Jaargang 81 nummer 22 van 27 januari 2018

Artikelen

Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden

W. Hensen|p 843

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 06 juli 2017

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verzekering – Motorrijtuigen – Geen identificatie van aansprakelijke dader – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Enkel vergoeding voor schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels – Secundaire schadelijder – 2. Verzekering – Motorrijtuigen – Geen identificatie van aansprakelijke dader – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Enkel vergoeding voor schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels – Secundaire schadelijder

p 859
Hof van Cassatie 17 oktober 2016

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Begrip schade – Aantasting van belang of verlies van geoorloofd voordeel – Vereiste dat het slachtoffer van een onrechtmatige daad zich nadien in een minder gunstige positie bevindt – Geboorte van kind te wijten aan mislukte zwangerschapsafbreking

met noot| p 859
Hof van Cassatie 08 september 2016

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Werkgever die lonen, bijdragen en vergoedingen betaalde wegens arbeidsongeschiktheid van personeelslid – Recht op schadevergoeding – Geen bewijs vereist van andere schade dan betaling van loon en daarmee verband houdende lasten

p 859
Hof van Cassatie 14 april 2016

1. Gerechtelijk Wetboek – Toepassingsgebied – Rechtspleging voor de vrederechter met toepassing van de Onteigeningswet van 26 juli 1962 – 2. Onteigening – Vergoeding – Onteigeningswet van 26 juli 1962 – Kosten van juridische bijstand

met noot van - V. Sagaert, J. Toury| p 860
Hof van Cassatie 12 november 2015

Onrechtmatige daad – Gebrekkige zaak – a) Toepassingsvoorwaarden – Vermoeden van aansprakelijkheid – Tegenbewijs – b) Oorzakelijk verband – Verschillende oorzaken die eenzelfde schade hebben veroorzaakt – Gehoudenheid tot volledig schadeherstel – Voorwaarde – Vergroting van de omvang van de schade door het gebrek van de zaak

p 864
Raad van State 07 september 2017

Raad van State – Vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Onderwijs – Eerdere vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen – Geen nieuwe elementen – Gezag van gewijsde van eerder arrest

p 865
Hof van Beroep Gent 23 september 2016

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Afstand van hoger beroep – Mogelijkheid voor het openbaar ministerie om afstand te doen van het hoger beroep – Temporeel toepassingsgebied

p 865
Hof van Beroep Gent 19 mei 2016

Huwelijksvermogensrecht – a) Primair stelsel – Vordering tot nietigverklaring van persoonlijke zekerheid – Vervaltermijn – Bewijslast – Gevaar voor gezinsbelang – Rechterlijke appreciatie – Bewijslast – b) Bedongen gemeenschapsstelsel – Vordering tot nietigverklaring van lening – Voorwaarden – Lening aan de echtgenoten versus lening aan een vennootschap van de echtgenoten

p 866
Hof van Beroep Gent 28 januari 2016

Erfrecht – Nalatenschap – Verboden erfovereenkomst – Begrip – Toekenning van een recht van bewoning opeisbaar vanaf het overlijden van de andere partner-eigenaar – Geldigheid

p 868
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 13 februari 2017

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Exoneratiebedingen – Stilzwijgende aanvaarding – Voorwaarden – Kennisname of mogelijkheid tot kennisname – Exoneratiebeding op bord aan ingang van havenconcessie in haven van Antwerpen – Feit van algemene bekendheid

p 870
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 14 maart 2016

1. Wegen – Openbare weg – Voorwaarde – Bedding privé-eigendom – Gevolg – 2. Gemeente – Onrechtmatige daad – Veiligheid op de weg – 3. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Gebrek – Put in weg

p 872
EHRM 15 december 2016

Rechten van de mens – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing – Recht op vrijheid en veiligheid – Verbod van collectieve uitzetting – Noodopvang

door - N. Verbrugghe| p 874
EHRM 17 november 2016

Rechten van de mens – Rechtspleging voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Schrapping van rol – Contact tussen advocaat en verzoekers – Verzoekschrift niet meer gehandhaafd – Juridische werking van een einduitspraak

door - D. De Meyst| p 875
EHRM 15 november 2016

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Autonomie – Reproductieve gezondheidszorg – Thuisbevallen – Ontstentenis van bijstand van vroedvrouw

door - W. Vandenhole| p 877
EHRM 08 november 2016

Rechten van de mens – Recht op vrijheid van meningsuiting – Toegang tot informatie – Voorwaarden

door - N. Van Leuven| p 878