Jaargang 81 nummer 35 van 28 april 2018

Artikelen

De terugvordering van onrechtmatige staatssteun in België

T. Coen, W. De Cock|p 1362

Rechtspraak

Hof van Cassatie 24 maart 2017

1. Verbintenis – Voorwaarde – Opschortende voorwaarde – Uitvoering – Toekomstige en onzekere gebeurtenis – Opeisbaarheid verbintenis – Verwezenlijking voorwaarde – 2. Huwelijksvermogensrecht – Scheiding van goederen – Optioneel finaal verrekenbeding – Verbintenis onder opschortende voorwaarde – Ontstaan van schuld voor overlijden

met noot van - J. del Corral| p 1384
Hof van Cassatie 09 december 2016

Huur – Sociale woning – Aanpassing reële prijs – Geen beletsel voor jaarlijkse vaststelling van de huurprijs – Door verhuurder te leveren bewijs – Mededeling van elementen die nodig zijn voor de jaarlijkse vaststelling van de huurprijs

p 1387
Hof van Cassatie 18 november 2016

Pacht – a) Ontbinding ten laste van de pachter – Niet meer bedrijfsmatig exploiteren van het gepachte goed – In principe geen verlies van bescherming van de Pachtwet – b) Overlijden van pachter – Voortduren van pacht ten voordele van erfgenamen of rechtverkrijgenden – Overleden pachter die het pachtgoed niet bedrijfsmatig exploiteerde – Gevolg – c) Pachtoverdracht – Niet meer bedrijfsmatig exploiteren van het gepachte goed – Gevolg

p 1387
Hof van Cassatie 03 maart 2016

Huur – Sociale woning – Opzegging door verhuurder wegens ernstige of blijvende tekortkoming van huurder aan zijn contractuele verplichtingen – Gewijzigde bewonerssamenstelling die onmiddellijk aan de verhuurder werd meegedeeld

p 1388
Hof van Cassatie 26 februari 2016

Schenking – Eigendomsoverdracht aan de begifte – Leveringsverplichting bij ontstentenis van eigendomsoverdracht

met noot| p 1388
Hof van Cassatie 18 februari 2016

Pacht – Recht van voorkoop – Gepachte goed dat in onverdeeldheid toebehoort aan de verkoper en de koper – Pachter die een afstammeling is van de verkoper – Geen voorrang van art. 52, 2°, tweede lid Pachtwet op art. 52, 4° Pachtwet – Geen recht van voorkoop van pachter

met noot| p 1388
Hof van Cassatie 01 februari 2016

Handelshuur – Huurhernieuwing – Aanvang – Door art. 14, eerste lid Handelshuurwet voorgeschreven vormvereisten – Geen andere door huurder na te leven vormvereisten

p 1388
Hof van Cassatie 21 januari 2016

Pacht – Opzegging voor eigen exploitatie – Persoonlijke, werkelijke en ten minste negen jaar voortgezette exploitatie – Controle door de rechter van de ernst en de gegrondheid van de ingeroepen opzeggingsreden – Uitvoerbaarheid van de als opzeggingsredenen bekendgemaakte voornemens – Onaantastbare beoordeling van feitenrechter

met noot| p 1389
Raad van State 12 december 2017

Raad van State – Kort geding – Spoedeisendheid – Mobiliteit – Onherroepelijk schadelijk gevolg – Concurrentie tussen rijscholen op grond van verschillende gewestelijke regelgeving – Talmen van verzoekende partij om in rechte te treden – Gevolg

p 1389
Hof van Beroep Gent 01 december 2017

Huisvesting – Vlaamse Wooncode – Ter beschikking stellen van een woning die niet voldoet aan de woonkwaliteitsnormen – Moreel element van het misdrijf – Opzegging van de huur door de eigenaar-verhuurder

met noot| p 1389
Hof van Assisen West-Vlaanderen 18 mei 2017

Straf – Samenloop van misdrijven – Meerdaadse samenloop – Samenloop van verschillende misdaden – a) Begrip – Afzonderlijke strafvervolgingen – b) Gevolgen voor de straftoemeting – Bij samenloop gepleegde misdaad die voordien reeds werd bestraft met levenslange opsluiting

met noot| p 1390
Hof van Beroep Gent 28 april 2016

Huwelijksvermogensrecht – Wijziging van stelsel – Wettelijk kader – Regeling buiten dat kader – Nietigheid – Bevestiging door uitvoering van de regeling na de ontbinding van het stelsel

p 1391
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 20 oktober 2017

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Familierechtbank – Gezinsbijslag – Verzet tegen uitbetaling gezinsbijslag aan bijslagtrekkende

p 1394
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 19 mei 2017

Internationaal privaatrecht – Echtscheiding – Rechtsmacht – Territoriale bevoegdheid

p 1395
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 28 november 2016

Koop – Consumentenkoop – a) Consument – Louter gebruik van fiets voor woon-werkverplaatsing – b) Niet-conformiteit – Elektrische fiets die niet de beloofde ondersteuning biedt – c) Sanctie – Verkoper die geen oplossing aanreikt en zijn medewerking weigert aan een minnelijke expertise – Ontbinding

p 1396
EHRM 24 januari 2017

Rechten van de mens – Gelijkheid en niet-discriminatie – Leeftijd – Geslacht – Persoonlijke vrijheid

door - D. De Meyst| p 1398
EHRM 17 januari 2017

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Strafzaken – Contradictoir karakter – Wapengelijkheid – Spijtoptanten («pentiti») – Redelijke termijn

door - B. Nelissen| p 1399