Jaargang 81 nummer 43 van 23 juni 2018

Artikelen

Het nieuwe registerpand in de praktijk: voorwerp, vestiging en uitwerking nader bekeken

T. Donnez, D. Gruyaert|p 1683

Rechtspraak

Hof van Cassatie 23 mei 2017

1. Valsheid in geschrifte – Beschermd geschrift – Begrip – Proces-verbaal dat verklaringen bevat van het slachtoffer of van de verdachte van een misdrijf – 2. Lasterlijke aangifte – Constitutief bestanddeel – Spontane aangifte – Begrip

met noot van - L. Van den Steen| p 1699
Hof van Cassatie 31 maart 2017

Koop – Vrijwaring voor uitwinning – Rechtsstoornis van derden – Ontbreken van stedenbouwkundige vergunning – Recht van derde om een herstelvordering in de zin van de artt. 6.1.41, 6.1.42, 6.1.43 en 6.1.44 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in te stellen

met noot| p 1702
Hof van Cassatie 05 december 2016

Burenhinder – Bovenmatig karakter – Niet-foutief gebruik – Betreden of bezetten van het erf van de nabuur

met noot| p 1702
Hof van Cassatie 27 mei 2016

Onrechtmatige daad – Schade van schadeloosstelling – a) Raming ex aequo et bono – Voorwaarde – b) Bewijs – Voorstel van benadeelde om zijn blijvende huishoudschade en zijn morele schade te berekenen door kapitalisatie van forfaitaire dagbasis – Bewijs dat die schade in de toekomst constant zal blijven – Niet vereist

met noot| p 1703
Raad van State 23 februari 2018

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Vereiste dat aangevoerde onregelmatigheid aanleiding kan geven tot nietigverklaring van de bestreden beslissing – Stedenbouwkundige vergunning – Openbaar onderzoek – Deelname in het Frans aan openbaar onderzoek zonder enig bezwaar – Belang bij middel – Bestuurstaalwet – Geen belang bij inroepen dat geen Nederlandstalige versie van bepaalde documenten voor de bezwaarprocedure voorhanden was

p 1703
Hof van Beroep Antwerpen 16 oktober 2017

Bezit – Deugdelijkheid – Goede trouw – Herstellingen

p 1703
Hof van Beroep Gent 09 maart 2017

Mede-eigendom – Onverdeeldheid – Vrijwillige onverdeeldheid – Toepasselijkheid van art. 815 BW – Gebrek aan een dienstige regeling qua duurtijd en opzegging of beëindiging – Impliciete duurtijd – Gevolg – Bedoeling van de vrijwillige onverdeeldheid – Bestendiging van de feitelijke samenwoningsrelatie – Teloorgang

met noot| p 1704
Brussel 09 november 2016

Openbaar domein – Begrip – Bestemming tot het gebruik van allen – Onderscheid met privaat domein

p 1707
Vredegerecht Westerlo 29 maart 2017

Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Algemene vergadering – Bevoegdheid – Private kavels – Nietigverklaring

p 1715
EHRM 11 juli 2017

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Recht om gehoord te worden – Heropening proces na veroordeling door EHRM

door - C. Jenart| p 1717
ECSR 05 juli 2017

Rechten van de mens – Economische, sociale en culturele mensenrechten – Recht op arbeid – Besparingsmaatregelen – Toelaatbare beperkingen

door - A. Vandenbogaerde| p 1718

Kanttekeningen

Antwoord op open brief van de decanen van de Belgische rechtsfaculteiten

J.-P. Buyle, S. Gothot, C. de Ville de Goyet