Jaargang 82 nummer 14 van 01 december 2018

Artikelen

Zorgen glijhuren of proefhuren voor een betere toegang tot de huurmarkt?

T. Vandromme|p 522

Art. 141bis Sw. – Vervolging tussen hamer en aambeeld van terreurbestrijding en internationaal humanitair recht

T. Ruys, S. Van Severen|p 523

Rechtspraak

Hof van Justitie 13 september 2017

Europese Unie – Sociale zekerheid migrerende werknemers – Toepassingsgebied – Persoon die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen – Persoon die in het betreffende jaar op het grondgebied van een andere lidstaat 6,5% van zijn arbeidsuren in loondienst heeft gewerkt

met noot van - H. Niesten| p 542
Grondwettelijk Hof 26 april 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Arbeidsongeval – Verzekeraar – Indeplaatsstelling – Tegen aansprakelijkheidsverzekeraar van motorvoertuig maar niet tegen eigenaar van aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – 2. Arbeidsongeval – Verzekeraar – Indeplaatsstelling – Tegen aansprakelijkheidsverzekeraar van motorvoertuig maar niet tegen eigenaar van aan spoorstaven gebonden motorrijtuig

p 550
Hof van Cassatie 21 september 2018

Inkomstenbelastingen – a) Aanslag – Termijnen – Bijzondere aanslagtermijn voor inkomsten waarvan de niet-aangifte wordt bewezen door een rechtsvordering – b) Strafmaatregelen – Belastingverhoging bij vestiging van een aanslag op grond van gegevens uit een strafrechtelijke procedure die werd beëindigd wegens overschrijding van de redelijke termijn – Vermindering van de belastingverhoging wegens overschrijding van de redelijke termijn

met noot| p 550
Hof van Cassatie 21 september 2018

Inkomstenbelastingen – Vennootschapsbelasting – Bedrijfsuitgaven – Kosten voor de aankoop van een onroerend goed dat ter beschikking van de zaakvoerder wordt gesteld

met noot| p 550
Hof van Cassatie 21 juni 2018

Inkomstenbelastingen – Personenbelasting – Bedrijfsverliezen – Aftrek van beroepsinkomsten van de vennoten of de leden van burgerlijke vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid – Voorwaarde – Verrichtingen die beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften – Verrichting met hoofdzakelijk fiscale bedoeling

met noot| p 551
Hof van Cassatie 19 april 2018

Inkomstenbelastingen – Onroerende voorheffing – Vermindering in geval van onproductiviteit – Erfpacht – Beoordeling in de persoon van de belastingplichtige zelf

met noot| p 551
Hof van Cassatie 01 december 2017

Echtscheiding – Onderhoudsuitkering na echtscheiding – Doel – Kosten van opvoeding en onderhoud van kinderen

p 551
Hof van Cassatie 05 mei 2017

Inkomstenbelastingen – Aanslag – Termijnen – Subsidiaire aanslag na vernietiging van een vorige aanslag door de rechter – Voorwaarde – Subsidiaire aanslag voor een ander aanslagjaar

met noot| p 551
Raad van State 02 juli 2018

Algemene rechtsbeginselen – Zorgvuldigheidsbeginsel – Zelfstandig beginsel

p 552
Hof van Beroep Antwerpen 18 oktober 2017

Voorlopig bewind – Schenking – Bekwaamheid beschermde persoon – Tijdstip beoordeling – Constitutieve handelingen

p 552
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 23 mei 2018

1. Algemene rechtsbeginselen – Vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel – Geen algemeen rechtsbeginsel – 2. Verbintenis – Onverschuldigde betaling – Teruggaveplicht – Bevrijding – Verschuldigde zaak verdwenen uit het vermogen van de schuldenaar

p 554
Politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 23 december 2016

1. Vervoer – Reizigers – Openbaar vervoer – Spoorwegvervoer – KB van 20 december 2007 houdende reglement van de politie op de spoorwegen – Zwartrijden – Bestraffing – Wet van 6 maart 1818 – 2. Marktpraktijken – Toepassingsgebied – Reglementaire aard van de rechtsverhouding tussen de NMBS en de reiziger – Schadebeding in geval van zwartrijden – Toepassing van het Wetboek van Economisch Recht

met noot| p 555

Wetgeving in kort bestek

 • Vreemdelingen – Dienst Vreemdelingenzaken – Plaatsen waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden – Vaststelling van regime en werkingsmaatregelen p 558
 • Slachtoffers van historisch misbruik – Erkennings- en bemiddelingscommissie p 558
 • Hoger onderwijs – Kwaliteitszorgstelsel p 558
 • Dierentuinen – Erkenning – Zesde staatshervorming – Bescherming en welzijn der dieren p 558
 • Bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie – Wetboek van Strafvordering – Terrorisme – Georganiseerde criminaliteit – Afleggen van een verklaring – Toezegging in het kader van de strafvordering, strafuitvoering of de hechtenis p 559
 • Gemeentelijke en administratieve sanctie – Verkeersovertredingen p 559
 • Start- en stagebonus p 559
 • Diverse financiële bepalingen p 560
 • Bescherming van bedrijfsgeheimen p 560
 • Vlaamse sociale bescherming p 560
 • Onderwijs XXVIII p 560