Jaargang 82 nummer 16 van 15 december 2018

Artikelen

Over grensoverschrijdende fiscaliteit en de bijdrage van het Hof, het Brussels International Business Court en bitcoins

A. Henkes|p 602

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 juni 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Verstek – Inwilliging van vorderingen, tenzij strijdig met de openbare orde – Kennelijk ongegronde vorderingen – Mogelijkheid tot matiging of afwijzing – Recht op toegang tot een rechter – 2. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Verstek – Inwilliging van vorderingen tenzij strijdig met de openbare orde – Kennelijk ongegronde vorderingen – Mogelijkheid tot matiging of afwijzing – Recht op toegang tot een rechter

met noot van - S. Mosselmans| p 629
Hof van Cassatie 13 september 2018

1. Onderzoekgerecht – Algemeen – Rechtspleging voor de onderzoeksgerechten – Contradictoir karakter – Motiveringsverplichting – Door de partijen in een conclusie aangevoerde uitsluitingsgrond – 2. Terrorisme – Terroristische misdrijven – Uitsluitingsgrond – Art. 141bis Sw. – Betwisting omtrent het bestaan van de uitsluitingsgrond – Motiveringsverplichting van het onderzoeksgerecht

met noot| p 635
Hof van Cassatie 24 april 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Ongedaan verzet – Kennis van de dagvaarding in de verstekprocedure – Verschijning van de beklaagde in de persoon van een advocaat

met noot| p 636
Hof van Cassatie 24 april 2018

1. Voorlopige hechtenis – Inzage van het dossier – Stukken die zich nog niet in het dossier bevinden en waarover de onderzoeksrechter nog niet beschikt – 2. Recht van verdediging – Mogelijkheid van tegenspraak – Onderzoeksgerecht dat moet oordelen over de voorlopige hechtenis – Mededeling van de stukken van het dossier

met noot| p 636
Hof van Cassatie 11 oktober 2017

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Kennis van de dagvaarding in de verstekprocedure – Overmacht of wettige reden van verschoning – Mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat

met noot| p 636
Raad van State 03 juli 2018

Overheidspersoneel – Syndicale onderhandelingen – a) Wijze van onderhandelen – Geen regeling in wetgeving noch in uitvoeringsbesluiten – b) Protocol – Begrip – Louter formalisering van besluit van onderhandelingen

p 637
Hof van Beroep Gent 21 februari 2018

Strafvordering – Conclusies – Conclusies die niet werden neergelegd of meegedeeld binnen de op de inleidingszitting bepaalde conclusietermijnen – Wering van de laattijdige conclusies van de burgerlijke partij en van de vrijwillig tussenkomende partij – Conclusies die betrekking hebben op de strafvordering

met noot| p 637
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 16 februari 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Algemeen – Vermeldingen in de dagvaarding

p 638
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 25 oktober 2018

Verzekering – Motorrijtuigen – Regresvordering van de verzekeraar – Kennisgeving van het inzicht regresrecht uit te oefenen – Kennisgeving vooraleer de verzekeraar op de hoogte is van het feit dat het regres wettigt – Voorbarige kennisgeving – Sanctie – Verval van het regresrecht

p 639