Jaargang 82 nummer 17 van 22 december 2018

Artikelen

Beoefenaren van een vrij beroep: ondernemingen sui generis

H. Lamon, B. Ponet|p 642

Het gewijzigde art. 1110 Ger.W.: de omvang van het debat voor de rechter op verwijzing aan banden gelegd?

L. Claus|p 643

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 21 juni 2018

Strafwet – Strafvervolging – Legaliteitsbeginsel – Onderzoeksgerecht – Videoconferentie – Voorspelbaarheid – Delegatie aan de Koning – Voorwaarden

met noot| p 652
Hof van Cassatie 13 september 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – a) Grieven – Grievenformulier – Grief omtrent schuldigverklaring – Afwezigheid van een afzonderlijke grief tegen een beschikking van vrijspraak – Gevolgen – b) Devolutieve werking – Hoger beroep van het openbaar ministerie – Afwezigheid van grief van de beklaagde omtrent de schuld – Mogelijkheid tot vrijspraak in hoger beroep

met noot| p 652
Hof van Cassatie 24 april 2018

Voorlopige hechtenis – a) Verzet – Aangetekend in buitengewone termijn – Geen schorsing van tenuitvoerlegging van verstekvonnis – b) Hoger beroep – Tegen beslissing die verzet ongedaan verklaart – Geen schorsing van tenuitvoerlegging

p 653
Hof van Cassatie 22 maart 2018

1. Wetten, decreten en besluiten – Interpretatieve wet – Begrip – Beperkingen – 2. Landbouw – Erfregeling landbouwbedrijven – Overdracht landbouwbedrijf – Uitbreiding toepassingsgebied

met noot| p 653
Hof van Cassatie 15 september 2017

Handelstussenpersonen – Agentuur – Uitwinningsvergoeding – Intresten – Geen toepassing Wet Betalingsachterstand

met noot| p 653
Hof van Cassatie 17 januari 2017

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Betekening van bij verstek gewezen uitspraak – Kennisname van betekening van de dagvaarding – Betekening van de dagvaarding aan de woonplaats van de beklaagde – Draagwijdte

met noot van - B. De Smet| p 654
Raad van State 12 juli 2018

Overheidsopdrachten – a) Rechtstreekse werking richtlijn – Richtlijngetrouwe omzetting – Geen beroep op rechtstreekse werking – b) Juridische dienstverlening – Activiteiten van advocaten – In mededinging stellen – c) Beroep op uitsluitingsgrond – Uitsluitingsgrond enkel van toepassing bij dreigend of gematerialiseerd juridisch conflict – Onderscheid tussen beroep op advocaat in acute gevallen en in het kader van een raamovereenkomst – Routineuze zaken – d) Karakter intuitu personae van de relatie cliënt-advocaat te gering – Mededinging vereist

p 658
Hof van Beroep Gent 30 november 2017

Huwelijksvermogensrecht – Vereffening–verdeling – Preferentiële toewijzing van de gewezen gezinswoning – Tussengeschil – Taak van de rechter – Afweging van belangen – Evaluatie van de vergoedings- en vorderingsrechten van de ex-echtgenoten

p 658
Hof van Beroep Gent 09 november 2017

1. Vereffening en verdeling – Per e-mail geformuleerde bezwaren – Ontvankelijkheid – Voorwaarden – 2. Schenking – Vermomde schenking – Animus donandi – Bewijs – Kwijting – Gebrek aan aanmaning tot betaling – Gebrek aan bijhorend spoor van betaling – 3. Testament – Bijzonder legaat – Wijziging van gift buiten erfdeel naar gift op voorschot van erfdeel – Vrijstelling van inbreng in natura

p 661
Hof van Beroep Gent 18 mei 2017

Huwelijksvermogensrecht – Vereffening-verdeling – Na echtscheiding – Groepsverzekering – a) Statuut – Waardering – Start van de tewerkstelling en de bijhorende groepsverzekering van vóór de refertedatum – b) Waardering – Brugpensioenregeling – Opbouw na de refertedatum – c) Interesten

p 665
Hof van Beroep Gent 30 maart 2017

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Nalatenschap – Huwelijksgemeenschap – Verblijvingsbeding – Volledige uitwerking – Gevolg – Uitgesteld erfrecht – Enkel vereffening van de huwelijksgemeenschap – Nog geen verdeling

p 667
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 02 oktober 2018

1. Kort geding – Bevoegdheid – Voorlopige beoordeling van de aanvoering van een door een bestuur begane onrechtmatigheid – Gepaste maatregelen ter voorkoming van schade – 2. Tucht – Tuchtstraffen – Onderscheid met ordemaatregelen – Ten aanzien van student – Laatstejaarsstudent die enkel nog zijn masterproef moet afwerken en verdedigen – Ontzeggen van toegang tot bibliotheek van de faculteit waar hij is ingeschreven – Onrechtmatig

p 669
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 22 oktober 2018

1. Overeenkomst – Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid – Taak van de rechter – 2. Lening – Bruikleen – Essentieel kosteloos karakter – Bedoeling van uitlener om dienst te bewijzen aan lener – Voertuig laten besturen door een passagier – 3. Wegverkeer – Burgerrechtelijke aansprakelijkheid – Eigenaar van voertuig die alcohol heeft gedronken en zijn voertuig toevertrouwt aan een persoon die minder alcohol heeft gedronken – Gedeelde aansprakelijkheid

p 675

Wetgeving in kort bestek

 • Overheidsinstanties – Mobiele applicaties – Websites – Toegankelijkheid p 679
 • Bedrijfsrevisor – Toegang tot het beroep p 679
 • Verwerking van persoonsgegevens – Bescherming van natuurlijke personen – Algemene Verordening Gegevensbescherming – Vrij verkeer van persoonsgegevens – Informatieveiligheidscomité p 679
 • Economie p 679
 • Wettelijke tijd in België – Gecoördineerde Universele Tijd p 679
 • Centrale effectenbewaarinstellingen – Financiële instrumenten – Nationale Bank van België – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten – Beroep – Financiële diensten – Financiële sector – Toezicht p 679
 • Lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme p 680
 • Beroepscommissie voor Tuchtzaken – Samenstelling – Werking – Statutaire personeel van het lokaal bestuur – Tuchtprocedure p 680
 • Specifieke verblijfssituatie – Buitenlandse onderdanen – Tewerkstelling – Unieke vergunning – Gecombineerde procedure p 680
 • Sociale ondernemingen – Ondersteuning – Erkenning p 680
 • Lokale mandataris – Statuut p 680