Jaargang 82 nummer 18 van 29 december 2018

Artikelen

Naar een snellere vergoeding voor slachtoffers van verkeersongevallen?

N. Stroobants|p 682

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 juni 2018

Burgerlijke rechtspleging – Verstek – a) Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Toepasselijkheid – Burgerlijke rechtsvordering – b) Recht op toegang tot een rechter – Verstek – Beperking van beoordelingsbevoegdheid van rechter tot toetsing aan openbare orde

met noot| p 698
Hof van Cassatie 14 november 2017

Strafvordering – Conclusies – Verplichting tot ondertekening van de conclusie of tot het zich eigen maken van de conclusie – Beoordeling door de rechter

met noot van - M. Van der Haegen| p 698
Hof van Cassatie 22 mei 2018

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Vereiste ondertekening – Niet-ondertekend grievenformulier – Verval van het hoger beroep – Voorwaarden – 2. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Hoger beroep in strafzaken – Vormvoorwaarden – Niet-ondertekend grievenformulier – Verval van het hoger beroep – Appellant die zich de grieven eigen heeft gemaakt – Overdreven formalisme

met noot| p 703
Hof van Cassatie 08 maart 2018

1. Burgerlijke rechtspleging – Belang – Rechtmatig karakter – Loutere omstandigheid dat de eiser zich in een ongeoorloofde toestand bevindt – 2. Overeenkomst – Voorwerp – Ongeoorloofd karakter – Wanprestatie – Schadevergoeding – Mogelijkheid

met noot| p 703
Hof van Cassatie 29 januari 2018

Recht van verdediging – Algemeen rechtsbeginsel – Conclusie – Miskenning van de conclusietermijn – Sanctie – Ambtshalve wering uit het debat – Horen van de partijen

met noot| p 704
Hof van Cassatie 05 december 2017

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Burgerlijke partij – Vervolgingen die door het openbaar ministerie zijn ingesteld

met noot| p 704
Hof van Cassatie 23 november 2017

1. Overeenkomst – Nietigheid – Bedrog dat betrekking heeft op een onderdeel van de overeenkomst – Gedeeltelijke nietigheid – Voorwaarde – Behoud van gedeeltelijk vernietigde overeenkomst in overeenstemming met bedoeling van partijen – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Bedrag – Verhoging of vermindering door de rechter – In art. 1022, derde lid Ger.W. bepaalde criteria – Precieze criteria – Proceshouding van een van de partijen in een vroegere fase van het geding – Enkel als element van een onredelijke situatie

met noot| p 704
Hof van Beroep Gent 26 oktober 2017

Erfrecht – Vruchtgebruik – Vruchtgebruik van de langstlevende wettelijke samenwoner – Voorwerp – Voorwaarden – Successieplanning

p 705
Hof van Beroep Brussel 09 juni 2017

Advocaat – Ereloon – Aanrekening van succes fee – Voorwaarden – Voorafgaande overeenkomst tussen partijen

p 707
Hof van Beroep Gent 09 februari 2017

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Termijn – Overschrijding – Overmacht – Verzending per post – Vertraagde postbedeling

p 708
Hof van Beroep Antwerpen 19 december 2016

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Vereiste – Verbetering van rechtspositie van appellant – 2. Koop – Consumentenkoop – Gebrek aan conformiteit – Vereiste van veruitwendiging binnen de wettelijke garantieperiode – Aanwezigheid in de kiem bij de levering – Bewijslast

met noot| p 709
Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Kortrijk 08 maart 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Familierechtbank – Vordering tot nietigverklaring van een persoonlijke zekerheid – Uitsluitende bevoegdheid – Gevolg – Samenhang met vordering op basis van de zekerheidsstelling

met noot| p 712
EHRM 06 november 2017

Rechten van de mens – Recht op vrijheid van keuze van woonplaats – Huisvesting – Proportionaliteit – Appreciatiemarge

door - D. Casalin| p 714
EHRM 19 september 2017

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Geschillen over burgerlijke rechten en verplichtingen – Intrekking veiligheidsmachtiging – Toegang tot geheime stukken – Wapengelijkheid – Billijk evenwicht – Procedurele waarborgen

door - G. Schaiko| p 715
EHRM 05 september 2017

Rechten van de mens – Recht op leven – Inhoudelijk aspect – Gevangenis – Behandeling van personen met mentale gezondheidsproblemen – Gebruik van geweld dat niet noodzakelijk en disproportioneel is – Vorming van cipiers

door - M. Leloup| p 717
EHRM 05 september 2017

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privéleven en briefwisseling – Toezicht van werkgever op elektronische communicatie van werknemer – Voorwaarden

door - A. Vandenbogaerde| p 718

Kanttekeningen

Voedstervader of strijder - De actualiteit van René Victor

F. Judo