Jaargang 82 nummer 19 van 05 januari 2019

Artikelen

Het Vlaamse Woninghuurdecreet

A. Van Oevelen|p 722

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 05 juli 2018

1. Rechten van de mens – Persoonlijke vrijheid – Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel – Ondertekening – Motivering – 2. Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel – Ondertekening – Motivering

p 753
Hof van Cassatie 14 december 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Aansprakelijkheid niet vast te stellen – Doelstelling wetgever – Verdeling in gelijke delen – Begrip – Vordering van benadeelde tot vergoeding van de volledige schade

p 753
Hof van Cassatie 17 november 2017

Verzekering – a) Verzekeraar belang – Begrip – Onzekere gebeurtenis die zich niet voordoet – Bevel tot afbreken van onrechtmatig gebouwde chalet – b) Brandverzekering – Verzekering tegen nieuwwaarde – Omvang van de verzekeringsprestatie

p 753
Hof van Cassatie 13 oktober 2017

Verzekering – Voorrecht – Met voorrecht of hypotheek bezwaarde goed – Beschadiging of waardeverlies – Bevoorrechte of hypothecaire schuldeisers – Voorafgaande inschrijving bij hypotheekbewaarder – Schadevergoeding

met noot| p 754
Hof van Cassatie 28 september 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Slachtoffer alleen aansprakelijk voor het ongeval – Geen subrogatie verzekeraar – Regresvordering van de verzekeraar – Juridische grondslag – Art. 1251, 3° BW

met noot| p 754
Hof van Cassatie 15 september 2017

Verzekering – Brandverzekering – Beding dat betaling afhankelijk stelt van de verplichting tot herbouw of herstel op kosten van de verzekeraar – Niet-naleving – Gevolg – Verlies recht op schadevergoeding

p 754
Hof van Cassatie 21 februari 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Wettelijke verzekeringsverplichting – Strafrechtelijke sanctie – Begrip houder van een motorrijtuig – Feitelijk meesterschap over het motorrijtuig

p 754
Hof van Cassatie 20 december 2016

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Niet ontvankelijk – Bevestiging in hoger beroep – Gevolg voor de strafvordering

met noot van - B. De Smet| p 755
Raad van State 06 september 2018

Raad van State – Cassatieberoep – Laattijdige betaling rolrecht – Schrapping van de rol – Toekenning van rechtsplegingsvergoeding aan verwerende partij

p 758
Hof van Beroep Gent 12 december 2017

Internering – a) Forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek – Niet-bindend karakter van de bevindingen van de forensisch psychiater voor de rechter – b) Voorwaarden – Beklaagde die volgens de forensisch psychiater als een mentaal gehandicapte met een verlaagd intelligentiequotiënt moet worden beschouwd – Persoon die op het ogenblik van de beslissing geen blijk geeft te lijden aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast

met noot| p 759
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen 19 maart 2018

Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – a) Bevoegdheidsovereenkomst – Overeenkomst tussen onderneming en consument – Aanwijzing van andere rechter dan die welke is bepaald in art. 624, 1°, 2° en 4° Ger.W. – Onrechtmatig – Nietigheid ambtshalve door de rechter in te roepen – b) Algemeen – Plaats waar een verbintenis tot betaling moet worden uitgevoerd – Woonplaats van de schuldenaar

p 760