Jaargang 82 nummer 20 van 12 januari 2019

Artikelen

Het actueel belang bij de Raad van State. De Algemene Vergadering mildert, het EHRM schiet met scherp ...

A.-S. Vandaele|p 762

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 februari 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Ambtenarenrecht – Ontslag – Dringende reden – Contractueel werknemer – Statutair ambtenaar – Hoorplicht – 2. Ambtenarenrecht – Ontslag – Dringende reden – Contractueel werknemer – Statutair ambtenaar – Hoorplicht

met noot van - H. Buyssens| p 778
Hof van Cassatie 02 februari 2018

Overeenkomst – Voorwerp – Verdwijnen van het voorwerp – Verval door wegvallen van het voorwerp – Voorwaarde – Definitieve onmogelijkheid het voorwerp van de verbintenis in natura uit te voeren

met noot| p 785
Hof van Cassatie 02 februari 2018

Overeenkomst – Uitvoering te goeder trouw – Misbruik van contractueel recht – Sanctie – Herstel van schade door het misbruik – Toepassing van contractueel beding – Aan schuldeiser het recht ontzeggen om op dat beding een beroep te doen

met noot| p 785
Hof van Cassatie 17 november 2017

Overeenkomst – Ontbinding wegens wanprestatie – Overeenkomst met opeenvolgende prestaties – Onmogelijkheid tot teruggave van wederzijdse prestaties – Gevolg

p 786
Hof van Cassatie 10 november 2017

Overeenkomst – Contractuele aansprakelijkheid – Vergoedbare schade – Geleden verlies en gederfde winst – Bewijs dat de schuldeiser zelf, zonder de foutieve beëindiging van de overeenkomst, zijn contractuele verbintenissen tot het einde zou zijn nagekomen – Geen vereiste

p 786
Hof van Cassatie 24 november 2016

Verzekering – Ziekteverzekeringsovereenkomst – Beroepsgebonden – Art. 138bis-1, § 2 Wet Landverzekeringsovereenkomst – Begrip – Beroepsmatig verbonden

p 786
Raad van State 21 juni 2018

Raad van State – Schadevergoeding – Verzoekende partij die in de loop van het geding haar belang bij de vernietiging verloren heeft – Vaststelling van onwettigheid – Onderzoek van verzoek tot schadevergoeding tot herstel – Voorwaarde

met noot| p 787
Raad van State 21 juni 2018

Raad van State – Schadevergoeding – Verzoekende partij die in de loop van het geding haar belang bij de vernietiging verloren heeft – Vaststelling van onwettigheid – Onderzoek van verzoek tot schadevergoeding tot herstel – Voorwaarde

met noot| p 789
Hof van Beroep Gent 18 mei 2017

Verbintenis – Betaling – Bewijs – Terugbetalingen – Herkwalificatie

p 791
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Ieper 19 november 2014

Lening – Bruikleen – Einde – Uitlener die de uitgeleende zaak dringend en onvoorzien nodig heeft – Begrip – Faillissement van de rechtsvoorganger van de uitlener – Beter renderende perspectieven van de in bruikleen gegeven goederen

p 794
Hof van Justitie 17 mei 2018

Europese Unie – Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Onrechtmatig beding – Taak rechter bij verstek – Renteloze lening – Verkopersbegrip – Onderwijsinstelling die volledig of hoofdzakelijk door overheidsmiddelen wordt gefinancierd

door - G. Straetmans| p 796
Hof van Justitie 10 april 2018

Europese Unie – Burgerschap van de Unie – Justitiële samenwerking – In strafzaken – Uitlevering aan de VS van een onderdaan van een lidstaat die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer – Uitleveringsovereenkomst tussen de Europese Unie en die derde staat – Werkingssfeer van het Unierecht – Verbod van uitlevering dat alleen wordt toegepast wanneer het eigen onderdanen betreft – Unieburgerschap – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid – Op de hoogte brengen van de lidstaat van herkomst van de burger van de Unie

door - V. Glerum| p 798