Jaargang 82 nummer 20 van 12 januari 2019

Artikelen

Het verlies van het belang bij de vernietiging verhindert niet dat de Raad van State een verzoek tot schadevergoeding op basis van art. 11bis RvS-Wet behandelt. Dit is de conclusie van twee arresten van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrech

A.-S. Vandaele|p 762

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 februari 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Ambtenarenrecht – Ontslag – Dringende reden – Contractueel werknemer – Statutair ambtenaar – Hoorplicht – 2. Ambtenarenrecht – Ontslag – Dringende reden – Contractueel werknemer – Statutair ambtenaar – Hoorplicht

met noot van - H. Buyssens| p 778
Hof van Cassatie 02 februari 2018

Overeenkomst – Voorwerp – Verdwijnen van het voorwerp – Verval door wegvallen van het voorwerp – Voorwaarde – Definitieve onmogelijkheid het voorwerp van de verbintenis in natura uit te voeren

met noot| p 785
Hof van Cassatie 02 februari 2018

Overeenkomst – Uitvoering te goeder trouw – Misbruik van contractueel recht – Sanctie – Herstel van schade door het misbruik – Toepassing van contractueel beding – Aan schuldeiser het recht ontzeggen om op dat beding een beroep te doen

met noot| p 785
Hof van Cassatie 17 november 2017

Overeenkomst – Ontbinding wegens wanprestatie – Overeenkomst met opeenvolgende prestaties – Onmogelijkheid tot teruggave van wederzijdse prestaties – Gevolg

p 786
Hof van Cassatie 10 november 2017

Overeenkomst – Contractuele aansprakelijkheid – Vergoedbare schade – Geleden verlies en gederfde winst – Bewijs dat de schuldeiser zelf, zonder de foutieve beëindiging van de overeenkomst, zijn contractuele verbintenissen tot het einde zou zijn nagekomen – Geen vereiste

p 786
Hof van Cassatie 24 november 2016

Verzekering – Ziekteverzekeringsovereenkomst – Beroepsgebonden – Art. 138bis-1, § 2 Wet Landverzekeringsovereenkomst – Begrip – Beroepsmatig verbonden

p 786
Raad van State 21 juni 2018

Raad van State – Schadevergoeding – Verzoekende partij die in de loop van het geding haar belang bij de vernietiging verloren heeft – Vaststelling van onwettigheid – Onderzoek van verzoek tot schadevergoeding tot herstel – Voorwaarde

met noot| p 787
Raad van State 21 juni 2018

Raad van State – Schadevergoeding – Verzoekende partij die in de loop van het geding haar belang bij de vernietiging verloren heeft – Vaststelling van onwettigheid – Onderzoek van verzoek tot schadevergoeding tot herstel – Voorwaarde

met noot| p 789
Hof van Beroep Gent 18 mei 2017

Verbintenis – Betaling – Bewijs – Terugbetalingen – Herkwalificatie

p 791
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Ieper 19 november 2014

Lening – Bruikleen – Einde – Uitlener die de uitgeleende zaak dringend en onvoorzien nodig heeft – Begrip – Faillissement van de rechtsvoorganger van de uitlener – Beter renderende perspectieven van de in bruikleen gegeven goederen

p 794
Hof van Justitie 17 mei 2018

Europese Unie – Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Onrechtmatig beding – Taak rechter bij verstek – Renteloze lening – Verkopersbegrip – Onderwijsinstelling die volledig of hoofdzakelijk door overheidsmiddelen wordt gefinancierd

door - G. Straetmans| p 796
Hof van Justitie 10 april 2018

Europese Unie – Burgerschap van de Unie – Justitiële samenwerking – In strafzaken – Uitlevering aan de VS van een onderdaan van een lidstaat die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer – Uitleveringsovereenkomst tussen de Europese Unie en die derde staat – Werkingssfeer van het Unierecht – Verbod van uitlevering dat alleen wordt toegepast wanneer het eigen onderdanen betreft – Unieburgerschap – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid – Op de hoogte brengen van de lidstaat van herkomst van de burger van de Unie

door - V. Glerum| p 798