Jaargang 82 nummer 37 van 11 mei 2019

Artikelen

Veroordeling Skype niet verbroken, vele vragen blijven onbeantwoord

F. Verbruggen, S. Royer|p 1442

De modernisering en informatisering van de burgerlijke stand

S. Heylen|p 1443

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 februari 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Naam – Familienaam – Onenigheid tussen de ouders – Belang van het kind – 2. Naam – Familienaam – Onenigheid tussen de ouders – Belang van het kind

met noot| p 1454
Hof van Cassatie 08 oktober 2018

1. Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming – Beschermde werknemer – Ontslag – Begrip – Elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die een reden uitmaken die ten laste van de werkgever kan worden gelegd – Dringende reden van de werkgever – Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter – Wanprestatie – Eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst door de werkgever – 2. Overeenkomst – Ontbinding wegens wanprestatie – Toepassingsgebied – Arbeidsovereenkomst beschermde werknemer – Ernstige contractuele wanprestatie van werkgever

met noot| p 1454
Hof van Cassatie 08 oktober 2018

Uitzendarbeid – Terbeschikkingstelling van de gebruiker – Verboden terbeschikkingstelling – Arbeidsovereenkomst met gebruiker – a) Civielrechtelijke sancties – Zowel bij terbeschikkingstelling van vaste werknemer als van specifiek aangeworven werknemer – b) Arbeidsovereenkomst tussen gebruiker en werknemer – Gebruiker en oorspronkelijke werkgever – Onderscheiden economische exploitatie-eenheden – Geen zelfde werkgever voor berekening van anciënniteit en opzeggingstermijn – c) Terbeschikkingstelling tussen ondernemingen van eenzelfde economische en financiële entiteit – Afwijking – Niet-naleving toepassingsvoorwaarden voor afwijking – Onverkorte toepasselijkheid van verbod

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 1455
Hof van Cassatie 25 september 2018

1. Uitzendarbeid – Terbeschikkingstelling van gebruiker – Wettelijke uitzonderingsvoorwaarden niet vervuld – Arbeidsovereenkomst – Persoon die werkgeversgezag uitoefent schuldig aan misdrijf van verboden terbeschikkingstelling – Misdrijf van verzuim van Dimona-aangifte en opstellen van individuele rekeningen – Lasthebber van de gebruiker – 2. Bewijs – Strafzaken – Getuigenbewijs – Recht van de beklaagde om voor de bodemrechter getuigen te ondervragen – Voorwaarden tot afwijzing van het verzoek

p 1458
Hof van Cassatie 24 september 2018

Vonnissen en arresten – Uitspraak – Openbaar – Geen vermelding in het vonnis – Vermelding op het zittingsblad

p 1458
Hof van Cassatie 19 juni 2018

Recht van verdediging – Eerlijk proces – Beoordeling van de bewijswaarde van verklaringen van personen die geen belastende verklaringen hebben afgelegd – Recht om getuigen op de terechtzitting te ondervragen – Onaantastbare beoordeling door de rechter

met noot| p 1459
Hof van Cassatie 09 oktober 2017

1. Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Misbruik van recht – Begrip – 2. Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Vrijheid van godsdienst – Hoofddoek – Aansprakelijkheid van werkgever die discrimineert – Geen bewijs van schuld of van afwezigheid van rechtvaardigingsgrond

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 1459
Raad van State 09 januari 2019

Tuchtrecht – Tuchtstraffen – Onderscheid met loutere ordemaatregel – Verkapte tuchtstraf – Aanvechtbare administratieve rechtshandeling

met noot| p 1463
Arbeidshof Gent, afd. Gent 08 oktober 2018

1. Uitzendarbeid – Terbeschikkingstelling van gebruiker – Loon – Omvang – Vaste werknemer van de lener – Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur – Collectieve arbeidsovereenkomst – 2. Arbeidsovereenkomst – Loon – Maaltijdcheques – Ondernemings-cao – Enkel aan werknemers met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur – Onwettigheid – Wet van 5 juni 2002 – Toepassingsgebied – Uitzendkracht

p 1463
Arbeidshof Brussel 05 juli 2018

1. Arbeidsovereenkomst – Onderwijs – Universiteit – Praktijkassistent – Wetenschappelijk onderzoek – Herkwalificatie – Personeelslid behorende tot het Bijzonder Academisch Personeel – Opeenvolgende overeen­komsten – Rechtvaardiging of wettige reden – Interpretatie EU-richtlijn 1999/70 – 2. Onderwijs – Universitair onderwijs – Praktijkassistent – Belast met onderzoek – Herkwalificatie als lid van bijzonder academisch personeel

met noot| p 1465
Hof van Beroep Gent 27 september 2017

Burgerlijke rechtspleging – Toelaatbaarheid – Vennootschap als procespartij – Voorwaarde – Regularisatie door tussenkomst – Voor het eerst in hoger beroep – Mogelijkheid

p 1469
Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Dendermonde 26 september 2016

Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – Homologatie reorganisatieplan – Strijdigheid van reorganisatieplan met de goede trouw en de openbare orde

p 1470
Vredegerecht Brugge 29 december 2017

Pacht – a) Toepassingsgebied – Gebruik van gronden in het kader van landbouwactiviteit – Verhuring en gebruik van gronden ten behoeve van paardenfokkerij – Veeteelt – Begrip – Kweken van dieren die nuttig zijn voor de landbouw – Bedrijfsmatige exploitatie – Begrip – Vereiste van winstoogmerk – b) Ontbinding ten laste van de pachter – Diverse contractuele tekortkomingen

p 1472

Kanttekeningen

Omzethuur bij huurprijsherziening en handelshuurhernieuwing

K. Vanhove

Wetgeving in kort bestek

  • Integraal handelsvestigingsbeleid p 1479
  • Gezondheids- en welzijnsbeleid – Overheidstoezicht – Administratieve geldboete – Delen van gegevens, documenten en informatiedragers – Opleggen van concrete beschermende maatregelen – Inlichtingen van het verslag p 1479
  • Sociale ondernemingen – Erkenning p 1479
  • Sociale zaken p 1479
  • Roerende voorheffing – Bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking p 1479
  • Voorkooprechten – Harmonisering van de procedures p 1479
  • Lokaal sociaal beleid p 1479
  • Binnenmilieu van voertuigen – Luchtkwaliteit p 1480
  • Registers in de griffies van de hoven en rechtbanken – Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten p 1480
  • Huisvesting – Discriminatie p 1480