Jaargang 82 nummer 38 van 18 mei 2019

Artikelen

De traditionele motivering van de cassatierechtspraak: je t’aime, moi non plus

M. Van der Haegen|p 1482

De sociale huur als instrument ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen

T. Vandromme|p 1483

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 februari 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Naam – Familienaam – Onenigheid tussen de ouders – Belang van het kind – 2. Naam – Familienaam – Onenigheid tussen de ouders – Belang van het kind

met noot| p 1500
Hof van Cassatie 23 oktober 2018

Dieren – Dierenwelzijnswet – Aan Koning toegekende bevoegdheid om voorwaarden op te leggen aan de verhandeling van dieren – Art. 19, § 3, van het KB van 27 april 2007 houdende erkeninngsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandelingen van dieren – Principieel verbod dieren te fokken door het kruisen van verschillende rassen – Uitvoering van art. 10 Dierenwelzijnswet

p 1500
Hof van Cassatie 19 oktober 2018

Verjaring – a) Termijn – Actio judicati – Tien jaar – b) Stuiting – Dagvaarding – Begrip – Neerlegging van conclusie op de griffie van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt – Pauliaanse vordering

met noot| p 1500
Hof van Cassatie 07 september 2018

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Fout – Op misdrijf gebaseerde vordering – Bewijslast van benadeelde – Voorhanden zijn van de bestanddelen van het misdrijf dat aan de wederpartij kan worden toegerekend – Afwezigheid van aangevoerde rechtvaardigingsgrond – Wederpartij die omstandigheden aanvoert die van aard zijn het strafbaar karakter van het begane feit weg te nemen – 2. Erfdienstbaarheid – Van openbaar nut – Oprichting en exploitatie van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur – Recht van eigenaar van het erf om aan Vlaams minister van Leefmilieu te melden dat hij de erfgerechtigde verzoekt het met de erfdienstbaarheid bezwaarde terrein te kopen – Termijn van twee jaar – Vervaltermijn

met noot| p 1501
Hof van Cassatie 28 juni 2018

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Gerechtelijke bekentenis – Begrip – Bekentenis gedaan in een andere zaak dan die waarover de rechter uitspraak moet doen

met noot| p 1501
Hof van Cassatie 08 januari 2018

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Vaststelling door de feitenrechter – Fout van bestuurder in oorzakelijk verband met een ongeval – Oorzakelijk verband tussen fout van andere bestuurder en hetzelfde ongeval niet uit te sluiten

met noot| p 1502
Hof van Cassatie 20 december 2017

1. Onderzoeksgerecht – Buitenvervolgingstelling – Hoger beroep van de burgerlijke partij – a) Tergend en roekeloos beroep – Beoordeling door de rechter – b) Proceduremisbruik – Houding van het openbaar ministerie – 2. Burgerlijke partij – Buitenvervolgingstelling – Gehoudenheid van de burgerlijke partij tot schadevergoeding – Voorwaarden – Foutieve gedraging van de burgerlijke partij

met noot van - S. Van Overbeke| p 1502
Raad van State 17 januari 2019

Milieu – Bosdecreet – Bosbescherming – a) Bestemmingsplannen – b) Ontheffing van decretaal ontbossingsverbod – Vermijdbare schade – c) Recht op eigendom – Ontbossingsverbod – Beperking van het recht op het ongestoord genot van de eigendom – Doel ontbossingsverbod in overeenstemming met het algemeen belang – Geen schending evenredigheidsbeginsel

p 1508
Hof van Beroep Gent 06 maart 2018

1. Algemene rechtsbeginselen – Non bis in idem – Verval van de strafvordering – Voorwaarden – 2. Strafvordering – Ontvankelijkheid – Non bis in idem – Voorwaarden – Eindbeslissing over de strafvordering

met noot| p 1508
Hof van Beroep Gent 09 november 2017

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Termijn – Verlenging – Buitenlandse partij – Gerechtelijke vakantie

p 1510
Hof van Beroep Antwerpen 26 juni 2017

Overeenkomst – Nietigheid – Partiële nietigheid – Niet-concurrentiebeding – Voorwaarden

met noot| p 1511
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 25 maart 2016

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Bestaan van contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting tot betaling – Overeenkomst tussen onderneming en haar bestuurder om bestuurdersvergoeding te betalen aan ten gevolge van de fout van een derde tijdelijk arbeidsongeschikte bestuurder – Schade

p 1512
Vredegerecht Westerlo 30 januari 2019

Bezetting ter bede – Terbeschikkingstelling van een woning tegen betaling van een vergoeding – Geen termijn bedongen – Kwalificatie

p 1515
EHRM 20 maart 2018

Rechten van de mens – Eigendomsrecht – Usucapio – Begrip «legitieme verwachting» – Begrip eigendom – Schuldvordering – Rechtsmacht van het Hof – Verbod ultra petita te oordelen

door - M. Bourguignon| p 1516
ECSR 16 oktober 2017

Rechten van de mens – Onderwijs – Personen met mentale beperking – Inclusief onderwijs – Redelijke aanpassingen – M-decreet

door - W. Vandehole| p 1517
EHRM 14 september 2017

Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Eerlijk proces – Sociale zaken – Religieuze tewerkstelling – Geschil – Weigering van nationale rechters om uitspraak te doen – Onbevoegdheid

door - B. Nelissen| p 1519