Jaargang 82 nummer 39 van 25 mei 2019

Artikelen

Bescherming van meerderjarige onbekwamen: op maat van de praktijk (Deel I)

D. Scheers, C. Scheers|p 1522

Rechtspraak

Hof van Justitie 24 oktober 2018

Europese Unie – Overheidsopdracht – Sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten – Uitsluitingsgrond – a) Ondernemer die zijn betrouwbaarheid wil bewijzen – Bewijslast – Verplichting om actief mee te werken om herstel van zijn betrouwheid te bewijzen – Enkel de maatregelen die strikt noodzakelijk zijn – b) Maximumduur – Te rekenen vanaf het besluit van de bevoegde overheid

met noot van - A. Meskens| p 1533
Grondwettelijk Hof 14 februari 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Faillissement – Procedure – Derdenverzet – Termijn – Aanvang – 2. Faillissement – Procedure – Derdenverzet – Termijn – Aanvang

met noot| p 1544
Hof van Cassatie 07 september 2018

Geesteszieke – Bescherming – Rechtsmiddelen – Kennisgeving – Doel – Draagwijdte – Hoger beroep – Korte termijn

met noot| p 1545
Hof van Cassatie 24 mei 2018

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Verschillende aanspraakgerechtigde partijen – Eén in het ongelijk gestelde partij – Berekening – Grens

p 1545
Hof van Cassatie 12 maart 2018

Geneeskundige verzorging en uitkeringen – Bijzonder solidariteitsfonds – Kosten – Tegemoetkoming – Weigering – Betwisting – Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank – Toezicht – College van geneesheren-directeurs – Geen discretionaire bevoegdheid om te oordelen over het recht op de tegemoetkoming – Discretionaire bevoegdheid om het bedrag van de tegemoetkoming vast te stellen – Marginale rechterlijke controle

met noot| p 1545
Hof van Cassatie 19 februari 2018

Bewind – Rechterlijke bescherming – Vertrouwenspersoon – a) Aanwijzing – Bevestiging voor rechter – Geen vereiste – b) Verschillende vertrouwenspersonen – Geen beletsel

met noot| p 1545
Hof van Cassatie 27 november 2017

Leefloon en maatschappelijke integratie – Ocmw – Menselijke waardigheid – Andere situatie op het tijdstip van de uitspraak – Gevolg

met noot| p 1546
Raad van State 24 januari 2019

Milieu – Milieuvergunning – Aanvraag – Bekendmaking door aanplakking – Bewijs – Vlarem I – Bevestiging door burgemeester dat aanvraag «zal worden aangeplakt» – Geen bewijs van daadwerkelijke bekendmaking

p 1546
Hof van Beroep Antwerpen 18 april 2018

Afstamming – a) Gerechtelijke vaststelling – Vaderschap – Incestueuze relatie – Huwelijksbeletselen – Belangenafweging – Biologische werkelijkheid – b) Vaderschap – Vaststelling – Bewijs – DNA-onderzoek – Crematie beweerde ouder – Opgraving verwant

met noot| p 1546
Hof van Beroep Gent 26 oktober 2017

Alimentatie – Ouders tegenover kind – Ontheffing – Uitsluiting voor de toekomst – Compensatie – Koppeling aan de toebedeling van vastgoed – Verboden overeenkomst – Strijdigheid met de openbare orde – Absolute nietigheid

p 1550
Hof van Beroep Gent 09 februari 2017

Echtscheiding – Gevolgen – Onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten – Begroting – Taak van de rechter – Inkomsten, lasten en mogelijkheden – Aanzienlijke terugval in de economische situatie en verdienmogelijkheden – Voordelen in natura – Gedeeld genot versus exclusief genot

p 1552
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 16 oktober 2017

Koop – Consumentenkoop – Begrip verkoper – Beroepsmatige of economische activiteit – Op een duurzame wijze een economische activiteit uitoefenen – Particuliere persoon die occasioneel of sporadisch een goed verkoopt – Geen onderneming en geen verkoper in de zin van de Wet Consumentenkoop

met noot| p 1556
Vredegerecht Westerlo 14 februari 2018

Bevoegdheid en aanleg – Bevoegdheidsincidenten – Europees betalingsbevel – Ambtshalve op te werpen onbevoegdheid – Proceseconomie – Rechtstreekse verwijzing naar de bevoegde rechter

p 1558

Wetgeving in kort bestek

  • Levenloos kind p 1559
  • Statutair provinciepersoneel – Tuchtprocedure p 1559
  • Inburgeringstraject voor de nieuwkomers – Integratie- en inburgeringsbeleid p 1559
  • Terrorisme – Hulp aan de slachtoffers – Cold cases – Slachtoffers – Occasionele redders – Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Onderzoeksbevoegdheid p 1559
  • Gedetineerden – Rechtspositie – Gevangeniswezen p 1560
  • Uitvoerbare titel – Automatisering – Dienst voor alimentatievorderingen p 1560
  • VCRO – Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen – Algemene en bijzondere plannen van aanleg – Stedenbouwkundige voorschriften – Opheffing – Herziening p 1560
  • Provinciale volksraadpleging – Organisatie p 1560