Jaargang 82 nummer 40 van 01 juni 2019

Artikelen

De Woonzaak: naar een collectieve klacht bij het Europees Comité voor Sociale Rechten?

T. Vandromme|p 1562

Bescherming van meerderjarige onbekwamen: op maat van de praktijk (Deel II)

D. Scheers, C. Scheers|p 1563

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 08 november 2018

Strafwet – Toepassing in de tijd – Verbod van terugwerkende kracht – Legaliteitsbeginsel – Wet bescherming persoonlijke levenssfeer – Toegang tot persoonsgegevens opgenomen in Kruispuntbank van voertuigen – Vereiste van voorafgaande machtiging – Wet die met terugwerkende kracht aan politiediensten een algemene vrijstelling van dit vereiste toekent – Ongrondwettig

met noot van - D. Bijnens| p 1579
Hof van Cassatie 09 november 2018

Hinder – Bovenmatige burenhinder – Abnormale vatbaarheid van het pand van de naburige eigenaar – Weerslag op omvang van rechtmatige en passende vergoeding – Door rechter naar redelijkheid te beoordelen

met noot| p 1592
Hof van Cassatie 19 oktober 2018

Pacht – Ontbinding ten laste van de pachter – Verplichting van de rechter om over een bij hem aanhangige vordering uitspraak te doen met inachtneming van de feiten die zich in de loop van het geding hebben voorgedaan – De door de wanprestatie van de pachter veroorzaakte schade inmiddels hersteld – Gevolg voor de uitspraak over de vordering tot ontbinding

met noot| p 1592
Hof van Cassatie 06 september 2018

Handelshuur – Huurhernieuwing – Weigering – Voornemen het verhuurde goed persoonlijk en werkelijk in gebruik te nemen – a) Verhuurder kapitaalvennootschap – Begrip – Bvba – b) Weigering – Rechterlijke beoordeling – Marginale toetsing

met noot| p 1592
Hof van Cassatie 16 februari 2018

Handelshuur – Huurhernieuwing – Aanvraag – Verplicht op te nemen vermelding dat de verhuurder geacht zal worden met de huurhernieuwing in te stemmen als hij niet binnen drie maanden zijn antwoord ter kennis brengt van de huurder – Eenvoudige verwijzing naar wettelijke verplichting – Ongeldig

met noot| p 1593
Hof van Cassatie 04 januari 2018

Pacht – Bewijs – Vereiste van schriftelijk bewijs – Ontstentenis van schriftelijk bewijs – Recht van pachter om bestaan van pacht en van pachtvoorwaarden te bewijzen door alle middelen van recht – Vereiste van voorafgaand bewijs van exploitatie van landeigendom – Tegenbewijs door verpachter van bestaan en voorwaarden van pachtovereenkomst – Niet door alle middelen van recht – Uitzondering – Pachter die door alle middelen van recht bestaan en voorwaarden van pacht bewijst

met noot| p 1593
Raad van State 24 januari 2019

Overheidsopdrachten – Annulatieberoep tegen afsplitsbare gunningsbeslissing – Onverbindendverklaring van de overeenkomst door de justitiële rechter uitgesproken – Belang bij annulatieberoep – Gezag van gewijsde inter partes van arrest van justitiële rechter – Vernietigingsarrest erga omnes en ex tunc

p 1594
Hof van Beroep Brussel 19 december 2017

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Verruimde devolutieve werking – Familiezaken

p 1594
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 23 maart 2018

Huur – Pluraliteit van huurders – Bedongen hoofdelijkheid – Beëindiging samenwoning – Gevolg – Ontbinding van huurovereenkomst ten nadele van huurders – Bezettingsvergoeding

p 1595
Vredegerecht Westerlo 20 juni 2018

Burgerlijke rechtspleging – Afstand van geding – Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding

met noot| p 1597
Hof van Justitie 14 februari 2019

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Richtlijn 2000/78/EG – Indirecte discriminatie op grond van leeftijd – Nieuw aangestelde leerkrachten – Aanstellingsdatum – Ongunstiger salarisschaal en lagere indeling in salaristrappen bij aanstelling dan het geval was bij al eerder in dienst getreden leerkrachten

door - D. Cuypers| p 1598
Hof van Justitie 07 februari 2019

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verlaging van de salarissen in de nationale openbare dienst – Modaliteiten – Uiteenlopende gevolgen – Richtlijn 2000/78/EG – Art. 2, eerste en tweede lid, b) – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Rechterlijke onafhankelijkheid

door - F. Gremmelprez| p 1599