Jaargang 82 nummer 41 van 08 juni 2019

Artikelen

Rechtspersoonlijkheid voor bomen: (on)denkbaar?

A. Van Hoe|p 1602

Kroniek intellectuele rechten (2017-2018)

F. Brison, M.-C. Janssens, P. Maeyaert, H. Vanhees|p 1603

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 januari 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Preventieadviseur – Beroepsgeheim – Persoonsgegevens – Eerlijk proces – Recht op tegenspraak – 2. Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Preventieadviseur – Beroepsgeheim – Persoonsgegevens – Eerlijk proces – Recht op tegenspraak

met noot| p 1626
Hof van Cassatie 20 november 2018

1. Bewijs – Strafzaken – Getuigenbewijs – Verklaringen van de ter terechtzitting gehoorde getuige – Aantekening van de voornaamste verklaringen van de getuige door de griffier – Strafgerechten in hoger beroep – 2. Strafvordering – Terechtzitting – Proces-verbaal – Verplichting van de griffier om aantekening te houden van de voornaamste verklaringen van de getuige – Draagwijdte

met noot| p 1626
Hof van Cassatie 23 oktober 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Betekening van het hoger beroep aan de beklaagde door het openbaar ministerie bij het appelgerecht – Opname van de grieven in het betekeningsexploot – Tijdige neerlegging van het betekeningsexploot ter griffie op straffe van verval van het hoger beroep

met noot| p 1626
Hof van Cassatie 23 oktober 2018

1. Straf – Verbeurdverklaring – a) Witwassen – Werkelijke eigenaar van verbeurdverklaarde zaken – Onaantastbare beoordeling in feite van de strafrechter – Geen gebondenheid aan formele vennootschapsstructuren – Toezicht van het Hof van Cassatie – b) Vermogensvoordelen – Begrip – Causaal verband tussen het misdrijf en het vermogensvoordeel – Beklaagde die schuldvordering van een derde terugbetaalt door middel van een witwasmisdrijf – c) Facultatieve verbeurdverklaring – Vereiste van schriftelijke vordering van de procureur des Konings – Strekking – Zaak die in werkelijkheid een vermogensvoordeel uit het misdrijf is – Geen nieuwe of andere vordering van openbaar ministerie vereist – 2. Misdrijf – Aflopend misdrijf – Begrip – Voortdurend misdrijf – Begrip – 3. Verjaring – Strafzaken – Schorsing – Daad van onderzoek – Beschikking van onderzoeksrechter die uitspraak doet op het verzoek van een inverdenkinggestelde tot inzage in het strafdossier

met noot| p 1627
Hof van Cassatie 09 oktober 2018

1. Bendevorming – Criminele organisatie – Onderscheid – Deelname aan voorbereiding of uitvoering van geoorloofde activiteit van criminele organisatie – Mogelijke kwalificatie als deelname aan beslissing in het raam van de activiteit van dezelfde criminele organisatie – 2. Vonnissen en arresten – Vermeldingen – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Artt. 5 en 7bis Sw. – Geen verplichte vermeldingen – 3. Verbeurdverklaring – Witwassen – Vermogensvoordelen – Ten aanzien van alle deelnemers – Vermogensvoordelen die niet worden aangetroffen in het vermogen van de veroordeelde – Raming van de geldwaarde – Verplichte verbeurdverklaring van het geldbedrag – Matiging in verhouding tot de mate waarin iedere deelnemer bij het witwasmisdrijf betrokken was – 4. Bewijs – Strafzaken – Bewijsmiddelen – Proces-verbaal van Federale Overheidsdienst Financiën – Bewijswaarde – Tot bewijs van het tegendeel – 5. Rechten van de mens – Eerlijk proces – Strafzaken – Recht van verdachte op toegang tot een advocaat bij zijn verhoor door de politie – Voorwaarde – Zich in een kwetsbare positie bevinden – 6. Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Strafzaken – Straf die appelrechter overweegt op te leggen – Geen verplichting tot vergelijking met de straf die het beroepen vonnis heeft opgelegd

met noot| p 1628
Hof van Cassatie 11 juni 2018

Rechten van de mens – Gelijkheid en niet-discriminatie – Antidiscriminatiewet – Vorderingsrecht van Unia – Groepsdiscriminatie – Geen toestemming van geïndividualiseerde persoon vereist

met conclusie van advocaat generaal - J.-M. Genicot| p 1629
Hof van Cassatie 15 juni 2018

1. Verbintenis – Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid – Ondeelbaarheid – Huurovereenkomst – Begrip – Twee personen die hoedanigheid van pachter opeisen van jachtovereenkomst waarvan het bestaan door de verpachter wordt betwist – 2. Rechterlijke macht – Rechterlijk ambt – Verbod voor rechters om hun rechtsmacht over te dragen – Onderscheid met aan deskundige gegeven opdracht om vaststellingen te doen of een technisch advies te geven – Criterium – Onderzoek van wijze waarop de opdracht in haar geheel is geformuleerd – Rekening houden met alle elementen eigen aan het deskundigenonderzoek

p 1632
Raad van State 07 februari 2019

Openbaarheid van bestuur – Openbaarheidsdecreet – Uitzonderingsgronden – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Geen vereiste van belangenafweging – Persoonsgegevens – Begrip – Verzoek om gegevens in te zien van de briefschrijver van een klacht tegen de verzoekende partijen

p 1632
Hof van Beroep Gent 22 juni 2017

Erfrecht – Giften – Inkorting – Bewijs – Levensverzekeringen

p 1632
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 19 oktober 2016

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Politierechtbank – Verkeersongeval – Vordering tot betaling op basis van polis eigen schade

p 1635
Vredegerecht Gent 29 oktober 2018

Eredienst – Keizerlijk Decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken – Verplichting van gemeente om woning ter beschikking te stellen van de bedienaar van de eredienst – Omvang – Beperkt tot één pastorij of één woning

p 1635
ECSR 18 januari 2018

Rechten van de mens – Kinderrechten – Recht op sociale en economische bescherming – Migratie – Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen – Opvang – Leeftijdsbepaling – Detentie

door - D. Casalin| p 1637
EHRM 18 januari 2018

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Elitesporters – Legaliteit van een regel van een autonoom agentschap – Legitimiteit van gezondheid – Proportionaliteit internationale gemeenschap

door - C. Jenart| p 1638

Kanttekeningen

Brave New Justice?

F. Judo