Jaargang 82 nummer 42 van 15 juni 2019

Artikelen

De nieuwe wettelijke regeling betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen

H. Vanhees|p 1642

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 14 maart 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verjaring – Korte verjaring – Rechtsvordering van kooplieden – Rechtsvordering van distributienetbeheerders in het kader van openbaredienstverplichting – 2. Verjaring – Korte verjaring – Rechtsvordering van kooplieden – Rechtsvordering van distributienetbeheerders in het kader van openbaredienstverplichting

met noot| p 1661
Hof van Cassatie 20 november 2018

Recht van verdediging – Zwijgrecht – a) Recht om niet mee te werken aan zijn eigen beschuldiging – Niet-meedelen door een vervolgde persoon van gegevens die hem ontmaskeren – Weren van bewijsgegevens – Voorwaarden – b) Bewijs dat werd verzameld ter gelegenheid van een administratief onderzoek waaraan de beklaagde zijn medewerking moest verlenen onder dreiging van een strafsanctie – Weren van bewijselementen – Voorwaarden – Persoon die wordt vervolgd in de zin van art. 6.1 EVRM en artt. 14.1 en 14.3.g IVBPR – Administratief onderzoek dat louter strekt tot het doen van materiële vaststellingen – Beoordeling door de rechter

met noot| p 1661
Hof van Cassatie 20 november 2018

Herstel in eer en rechten – Toepassingsgebied – Levenslang rijverbod

met noot| p 1662
Hof van Cassatie 20 november 2018

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Beoordeling van de ontvankelijkheid – Voorafgaandelijk horen van partijen niet vereist – 2. Recht van verdediging – Mogelijkheid van tegenspraak – Onderzoek van de ontvankelijkheid van het hoger beroep

met noot| p 1662
Hof van Cassatie 13 november 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grieven – Saisine van de appelrechter – Grief over de schuld – Herkwalificatie door de appelrechter van de telastlegging naar de oorspronkelijke kwalificatie van de inleidende akte – Geen ambtshalve grief

met noot| p 1663
Hof van Cassatie 12 oktober 2018

Verbintenis – Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Voorwaarden – Verarming zonder oorzaak – Verarming die haar oorsprong vindt in de behartiging van het eigen belang van de verarmde

met noot van - A. Van Thienen| p 1663
Raad van State 28 februari 2019

Wetten decreten en besluiten – Rechtstaatprincipe – Verzuim om uitvoering te geven aan de wet – Minister van Justitie – Opdracht tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Gerechtskosten – Intentie om wet te wijzigen – Geen bevoegdheid van minister van Justitie om de Commissie voor de Gerechtskosten en het door de wet ingestelde rechtsmiddel op te heffen

p 1668
Hof van Beroep Gent 13 februari 2018

1. Huiszoeking – Regelmatigheid – Voor het publiek niet-toegankelijke plaats – Oproep vanuit die plaats – Draagwijdte – 2. Politie – Doorzoeking van gebouwen – Bevoegdheid van politieambtenaren in geval van ernstig en nakend gevaar voor rampen, onheil of schadegevallen of wanneer het leven of de lichamelijke integriteit van personen ernstig wordt bedreigd

met noot| p 1669
Hof van Beroep Antwerpen 12 oktober 2017

Beslag en executie – Voorlopige uitvoerbaarheid – Verbod voor de appelrechter tot schorsing of ongedaanmaking van de voorlopige uitvoerbaarheid van een vonnis – Uitzonderingen – Strikte interpretatie

p 1671
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 08 januari 2018

1. Notaris – Aansprakelijkheid – Onjuist hypothecair getuigschrift – 2. Hypothecaire publiciteit – Hypotheekbewaarder – Aansprakelijkheid – Fouten van rechtsvoorganger

p 1672
Vredegerecht Gent 19 november 2018

Verbintenis – Voorwaarde – Opschortende voorwaarde – Begrip – Nakoming of niet-nakoming van een van de verbintenissen van de partijen – Verbintenissen van huurder tot het stellen van een huurwaarborg binnen een bepaalde termijn

p 1675

Kanttekeningen

De veroordeling tot de rolrechten uitgelegd

T. De Jaeger