Jaargang 83 nummer 10 van 09 november 2019

Artikelen

Afdracht van illegale huurinkomsten

T. Gladinez|p 362

De b2b-wet van 4 april 2019: bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen, misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken (Deel 2)

I. Claeys, T. Tanghe|p 363

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 06 december 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verjaring – Stuiting – Vordering tot schadevergoeding tegen administratieve overheid – Beroep tot nietigverklaring bij Raad van State – Bij Raad van State ingestelde beroepen die niet tot een vernietigingsarrest leiden – 2. Verjaring – Stuiting – Vordering tot schadevergoeding tegen administratieve overheid – Beroep tot nietigverklaring bij Raad van State – Bij Raad van State ingestelde beroepen die niet tot een vernietigingsarrest leiden

met noot| p 380
Grondwettelijk Hof 08 november 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verjaring – Stuiting – Vordering tot schadevergoeding tegen administratieve overheid – Beroep tot nietigverklaring bij Raad van State – Bij Raad van State ingestelde beroepen die niet tot een vernietigingsarrest leiden – 2. Verjaring – Stuiting – Vordering tot schadevergoeding tegen administratieve overheid – Beroep tot nietigverklaring bij Raad van State – Bij Raad van State ingestelde beroepen die niet tot een vernietigingsarrest leiden

met noot van - J. Torreele| p 380
Hof van Cassatie 17 mei 2019

Alimentatie – Ouders tegenover kind – Middelen van de ouders – Voordelen in natura – Aard en bedrag

p 389
Hof van Cassatie 08 februari 2019

1. Internationaal privaatrecht – Rechtsmacht – Brussel 1bis-Verordening – Bevoegdheid – Forumkeuzebeding – Iers recht – Richtlijn 93/13/EEG – 2. Europese Unie – Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Overeenkomst tussen onderneming en consument – Bevoegdheidsbeding dat de rechter van de plaats van de vestiging van de onderneming bevoegd verklaart – Vonnis dat enkel de formele geldigheid van een beding inzake internationale rechtsmacht toetst – Onwettig

met noot| p 389
Hof van Cassatie 19 november 2018

1. Alimentatie – Ouders tegenover kind – Kosten van gezondheidszorgen – Gezondheidszorgen gepresteerd door ouder – Aanrekening kosten – Verzekering die deze kosten dekt – 2. Geneeskundige verzorging en uitkeringen – Geneeskundige verstrekking – Tegemoetkoming – Persoon ten laste – Recht op terugbetaling – Gerechtigde die zelf als zorgverstrekker de prestatie levert

p 390
Hof van Cassatie 09 maart 2018

Koop – Consumentenkoop – Toepassingsgebied – Consument – Begrip – Gemengd gebruik

met noot| p 390
Raad van State 18 juni 2019

Rechterlijke macht – Korpschef – Openvallen mandaat – Begrip – Geen voortijdig openvallen mandaat indien uitgeoefend tot normale einddatum – Interpretatie – Wil van de wetgever

p 390
Hof van Beroep Gent 28 juni 2018

Samenwoning – Feitelijke samenwoning – Bijdrage in de lasten van de samenwoning – Afbetaling autolening op naam van partner – Recuperatie

p 390
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Mechelen 21 november 2017

Echtscheiding – Door onderlinge toestemming – Veinzing – Enkele maanden later opnieuw huwelijk met een ander huwelijksvermogensstelsel – Bedoeling het vermogen van de ene echtgenoot te laten overgaan naar de andere echtgenoot en benadeling van reservataire erfgenamen uit het eerste huwelijk van een van de echtgenoten

p 393
Vredegerecht Westerlo 27 februari 2019

Bezitsvordering – Re-integranda – a) Wederpartij – Dader van de stoornis – b) Termijn – Minder dan een jaar sinds de bezitsstoornis

p 395

Wetgeving in kort bestek

 • Consulair Wetboek – Consulaire bijstand – Praktische modaliteiten p 396
 • Verworven competenties – Erkenning p 396
 • Verzoekschriften – Kamer van volksvertegenwoordigers p 396
 • Jeugdbescherming – Jeugdhulpverlening p 396
 • Brusselse instellingen – Openbaarheid van bestuur p 397
 • Basisbereikbaarheid – De Lijn – VMM – Verkeersveiligheid – Vervoer – Openbare werken – Mobiliteitsbeleid p 397
 • Vrijheidsstraffen van drie jaar of minder – Strafuitvoeringsrechter – Strafuitvoeringsmodaliteiten – Aan het slachtoffer toegekende rechten – Externe rechtspositie van veroordeelden p 397
 • Personeelsleden – Federale administratieve overheden – Melding van een veronderstelde integriteitsschending p 398
 • Juridische eerstelijnsbijstand – Justitiehuizen p 398
 • DNA-databank – Afstammingscentrum p 398
 • Politioneel informatiebeheer p 398
 • Notariële aktebank – Rechters in ondernemingszaken – Informatisering van Justitie p 398
 • Landbouw – Natuur – Omgeving p 398
 • Vreemdelingen – Minister bevoegd voor Asiel en Migratie – Discretionaire bevoegdheden – Transparantie p 399
 • Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens p 399
 • Mensenhandel – Slachtoffers – Niet-bestraffingsbeginsel – Handel in menselijke organen p 399
 • eBox – Elektronische uitwisseling – Erkenning van dienstverleners – Gevolgen – Procedure – Voorwaarden p 399
 • Digitale meters – Uitrol p 399
 • Brusselse ombudsman p 399
 • Hergebruik van overheidsinformatie p 399
 • Onderwijs XXIX p 400
 • Verzekeringen p 400