Jaargang 83 nummer 11 van 16 november 2019

Artikelen

Naar een (nieuwe) nabijheidsrechter in Nederland?

S. Voet|p 402

House of Courts? De vernieuwing van het Grondwettelijk Hof (deel 1)

T. Moonen|p 403

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 08 mei 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Collectieve arbeidsovereenkomst – Toepassingsgebied – Begrip werkgever – 2. Collectieve arbeidsovereenkomst – Toepassingsgebied – Begrip werkgever

met noot| p 418
Hof van Cassatie 10 mei 2019

Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – Later faillissement – Boedelschuld – Schuldvorderingen uit kredietovereenkomsten

p 418
Hof van Cassatie 10 december 2018

1. Arbeidsovereenkomst – Duur – Bediende die door werkgever is opgezegd – Recht van bediende om arbeidsovereenkomst te beëindigen met inachtneming van verkorte opzeggingstermijn als hij een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden – Beëindiging van arbeidsovereenkomst bij verstrijken van de door de bediende in acht genomen opzeggingstermijn – 2. Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Preventieadviseur – Ontslagbescherming – Vergoeding die in art. 10 Wet Bescherming Preventieadviseurs verschuldigd is aan preventieadviseur wiens overeenkomst wordt beëindigd – Ontstaan van het recht op deze vergoeding bij beëindiging van de overeenkomst zonder de wettelijk voorgeschreven procedures na te leven – Preventieadviseur die, na door zijn werkgever te zijn ontslagen, een tegenopzegging geeft – Behoud van recht op vergoeding

met noot van - I. Van Puyvelde| p 418
Hof van Cassatie 16 november 2018

Handelstussenpersonen – Agentuur – Handelskarakter – Weerlegbaar vermoeden – Gevolg – Winstoogmerk – Tegenbewijs – Geen gevolg voor kwalificatie als handelsagentuur

met noot| p 425
Hof van Cassatie 23 april 2018

Handelstussenpersonen – Agentuur – Beëindiging – Ernstige tekortkoming – Begrip – Beoordeling – Ontslag om dringende reden van betrokken werknemer van handelsagent

p 426
Raad van State 02 april 2019

Eredienst – Kerkfabriek – Beslissing van de kerkraad – Administratief toezicht – Facultatief toezicht – Vervaltermijnen – Schorsingsbeslissing van gouverneur na tussenkomst vernietigingsarrest van de Raad van State – Werking ex tunc vernietigingarrest – Juridische fictie – Geen stilstand van de tijd – Geen herleving van de beslissingstermijn ten gevolge van vernietigingsarrest

p 426
Hof van Beroep Antwerpen 12 maart 2018

Bewijs – Handelsverbintenissen – Heimelijk opgenomen telefoongesprek

p 426
Hof van Beroep Antwerpen 15 juni 2017

1. Dading – a) Extinctieve werking – Voorwaarde – Nakoming van de uit de dading voortvloeiende verbintenissen – b) Exceptie van dading – Voorwaarde – Naleving van de voorwaarden van de dading voor de partij die de exceptie inroept – 2. Factuur – Bewijswaarde – Enkel schuldvorderingen die verband houden met de primaire uitvoering van overeenkomsten en niet de secundaire verbintenissen uit overeenkomsten

met noot| p 427
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Gent 08 november 2018

Handelstussenpersoon – Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten – Niet-naleving – Sanctie – Nietigheid – Relatieve maar nagenoeg automatische nietigheid – Geen appreciatiemarge voor rechter – Inroepen van de nietigheid na kennisgeving van de opzegging – Geen rechtsmisbruik

p 429
Rechtbank van Koophandel Leuven 13 februari 2017

Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – a) Homologatie reorganisatieplan – Clausule «externe omstandigheden» – Geoorloofdheid – b) Buitengewoon karakter van een schuldvordering – Niet beperkt tot realisatiewaarde van het voorwerp van een bijzonder voorrecht of hypotheek – c) Overdracht van een deel van de onderneming – Geen beletsel voor homologatie

p 432
Vredegerecht Westerlo 23 januari 2019

1. Huur – Levering van het gehuurde goed – Verkrijgen van de vereiste vergunningen – Verplichting van verhuurder – Verhuring van niet-vergund appartement – Overeenkomst met ongeoorloofd voorwerp – 2. Burgerlijke rechtspleging – Ontvankelijkheid – Rechtsvordering die strekt tot het in stand houden van een toestand in strijd met de openbare orde

p 435
Hof van Justitie 31 januari 2019

Europese Unie – Internationaal privaatrecht – Verkeersongeval – Onrechtmatige daad – Schadevergoeding – Toepasselijk recht – Verordening (EU) 864/2007 (Rome II-Verordening) – Art. 4 – Plaats van de schade – Art. 16 – Bijzonder dwingend recht

door - C. Vanleenhove| p 437
Hof van Justitie 22 januari 2019

Europese Unie – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Art. 21 – Verschil in behandeling gebaseerd op godsdienst of overtuiging – Extra feestdag voor bepaalde werknemers op Goede Vrijdag – Rechtvaardiging – Verplichtingen van private werkgevers en nationale rechtscolleges bij onverenigbaarheid van nationale wetgeving en Unierecht – Horizontale rechtstreekse werking

door - D. Cuypers| p 438